Документ 432-V, действует, текущая редакция — Принятие от 12.12.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 37 Закону України
"Про державну службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.69 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 37 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52,
ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р.,
N 2, ст. 32, N 26, ст. 346; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96)
такі зміни:
1. Частину шосту викласти в такій редакції:
"Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених частинами
другою і п'ятою цієї статті, призначається за наявності страхового
стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), особам, визнаним інвалідами I
та II групи у період перебування на державній службі, які мають
стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з числа
інвалідів I та II групи незалежно від часу встановлення їм
інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби
на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців,
якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії
вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності
відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини
інвалідності за умови припинення державної служби".
2. Після частини сьомої доповнити новими частинами такого
змісту:
"У разі зміни групи інвалідності або відновлення
працездатності виплата пенсії по інвалідності, призначеної
відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, визначеному
статтею 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
Якщо інваліду I або II групи було встановлено III групу
інвалідності, то в разі наступного визнання його інвалідом I або
II групи право на отримання раніше призначеної пенсії на умовах,
передбачених цим Законом, поновлюється з дня встановлення I або II
групи інвалідності за умови, якщо після припинення виплати пенсії
минуло не більше п'яти років. У такому самому порядку визначається
право на отримання пенсії по інвалідності на умовах, передбачених
цим Законом, особам, яким така пенсія не була призначена у зв'язку
з продовженням перебування зазначених осіб на державній службі".
У зв'язку з цим частини восьму - дванадцяту вважати
відповідно частинами десятою - чотирнадцятою.
II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що
випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2006 року
N 432-Vвверх