Документ 4314-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 12.01.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.02.2012. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 40, ст.475)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзац перший частини п’ятої статті 177 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:

"5. Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено, що".

2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2004 р., № 2, ст. 6; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 13, ст. 161):

1) у статті 73:

в абзаці першому слова "чи посадова особа органу місцевого самоврядування" виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона".

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

2) у статті 74 після слів "договору довічного утримання" доповнити словами "звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини", а слова "або посадова особа органу місцевого самоврядування" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 січня 2012 року
№ 4314-VI
вверх