Угода між Україною та Латвійською Республікою з торгівлі сільськогосподарськими товарами
Україна, Латвія; Соглашение, Международный документ от 26.02.1998
Документ 428_012, текущая редакция — Подписание от 26.02.1998

               Угода 
між Україною та Латвійською Республікою
з торгівлі сільськогосподарськими товарами

Україна та Латвійська Республіка, далі "Сторони" зважаючи на Преамбулу та Статтю 4 Угоди між Україною та
Латвійською Республікою про вільну торгівлю, підписаної 21
листопада 1995 року ( 428_003 ) (яка надалі іменується "Угода про
вільну торгівлю"), домовились про таке:
Стаття 1
Цілі
Сторони сприяють шляхом лібералізації торгівлі
сільськогосподарськими товарами гармонічному розвитку економічних
відносин між Україною та Латвійською Республікою згідно з
положеннями цієї Угоди, а також з вимогами Світової організації
торгівлі (СОТ).
Стаття 2
Застосування
Положення цієї Угоди застосовуються до сільськогосподарських
товарів, країнами походження яких є Сторони. Термін
"сільськогосподарські товари" для цілей цієї Угоди означає товари,
які підпадають під розділи з 1 по 24 Гармонізованої Системи опису
та кодування товарів.
Стаття 3
Імпортне мито та збори, які мають еквівалентну дію
1. Не запроваджуються ніякі нові мита на імпорт та збори, які
мають еквівалентну дію у торгівлі між Сторонами. 2. Сторони скасовують у торгівлі між собою з дати набуття
чинності цією Угодою всі збори, які мають еквівалентну дію. 3. Латвійська Республіка скасовує імпортне мито на
сільськогосподарські товари, країною походження яких є Україна,
крім товарів згідно з Додатком I до цієї Угоди "Перелік
сільськогосподарських товарів походженням з України, які
обкладаються імпортним митом". 4. Україна скасовує імпортне мито на сільськогосподарські
товари, країною походження яких є Латвійська Республіка, крім
товарів згідно з Додатком II до цієї Угоди "Перелік
сільськогосподарських товарів походженням з Латвійської
Республіки, які обкладаються імпортним митом".
Стаття 4
Експортне мито та збори, які мають еквівалентну дію
Не запроваджуються ніякі мита на експорт та збори, які мають
еквівалентну дію у торгівлі між Сторонами з дня набуття чинності
цією Угодою, крім товарів згідно з Додатком III до цієї Угоди
"Перелік сільськогосподарських товарів походженням з України, які
обкладаються експортним митом".
Стаття 5
Кількісні обмеження з імпорту або експорту
та заходів, які мають еквівалентну дію
1. Ніякі нові кількісні обмеження з імпорту або експорту та
заходи, які мають еквівалентну дію, не впроваджуватимуться у
торгівлі між Україною та Латвійською Республікою. 2. Латвійська Республіка скасовує всі кількісні обмеження з
імпорту або експорту та заходи, які мають еквівалентну дію,
починаючи з дати набуття чинності цією Угодою. 3. Україна скасовує всі кількісні обмеження з імпорту або
експорту та заходи, які мають еквівалентну дію, починаючи з дати
набуття чинності цією Угодою.
Стаття 6
Правила визначення походження товарів
Правила визначення походження товарів для цілей реалізації
торговельних домовленостей за цією Угодою встановлюються
Протоколом А Угоди про вільну торгівлю ( 428_003 ).
Стаття 7
Демпінг
Якщо Сторона вважає, що у торговельних відносинах, які
регулюються цією Угодою, має місце демпінг, визначений як такий
згідно зі Статтею VI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994
року, то вона може вживати належних заходів проти цієї практики за
процедурою, викладеною нижче у Статті 8 цієї Угоди.
Стаття 8
Процедура застосування захисних заходів
1. Сторона, яка вважає за необхідне запровадження захисних
заходів, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає їй всю
відповідну інформацію. З метою досягнення взаємоприйнятного
рішення у Спільному Комітеті невідкладно проводяться консультації. 2. Сторони надають Спільному Комітетові всю належну допомогу
для вивчення ситуації та, по можливості, усунення відповідної
практики. Якщо Сторона, якої це стосується, не припиняє зазначеної
практики у термін, визначений Спільним Комітетом, або якщо
Спільний Комітет не досягає згоди після консультацій або через
тридцять днів після звернення щодо проведення таких консультацій,
зацікавлена Сторона може вживати необхідні заходи для подолання
труднощів, що виникають з практики, про яку йде мова. 3. Про вжиті захисні заходи негайно повідомляється іншій
Стороні. Ці заходи обмежуються за обсягом та тривалістю безумовною
необхідністю для виправлення становища, яке викликало їх
застосування, та не перевищують шкоди, заподіяної практикою або
труднощами, що потягнули за собою ускладнення, про які йдеться. Пріоритет надається таким заходам, які якнайменше зашкоджують
дії цієї Угоди. 4. Запроваджені захисні заходи повинні бути предметом
регулярних консультацій з метою їх якнайшвидшого послаблення,
заміни або скасування в якомога короткий термін. 5. Якщо виключні обставини, що вимагають негайних дій,
роблять неможливим проведення попереднього розгляду, зацікавлена
Сторона може негайно застосовувати запобіжні та тимчасові заходи,
які є безумовно необхідними для виправлення становища. Про ці
заходи необхідно без затримки повідомити Спільний Комітет, і
якнайшвидше провести консультації між Сторонами.
Стаття 9
Спільний Комітет
Спільний Комітет, який створений у відповідності до Статті 2
(Спільний Комітет) Угоди про вільну торгівлю ( 428_003 ), є
відповідальним за виконання цієї Угоди.
Стаття 10
Науково-технічне співробітництво
Сторони сприяють науково-технічному співробітництву у
сільському господарстві та пов'язаних з ним галузях на
взаємовигідній основі. Таке співробітництво включає утворення
спільних підприємств, обмін інформацією та спеціалістами, а також
організацію семінарів та навчальних заходів.
Стаття 11
Розвиток положень Угоди
Сторони проголошують свою готовність до сприяння гармонічному
розвитку торгівлі сільськогосподарськими товарами. Сторони
погоджуються переглядати зміст цієї Угоди з метою подальшої
лібералізації торгівлі, коли вони вважають це необхідним за
взаємною згодою в межах Спільного Комітету.
Стаття 12
Ветеринарні, санітарні та фітосанітарні заходи
1. Сторони застосовують власні ветеринарні, санітарні та
фітосанітарні норми на недискримінаційній основі та не
запроваджують будь-яких нових заходів, які спричиняють
необгрунтовані перешкоди у торгівлі. 2. Ветеринарні, санітарні та фітосанітарні заходи
застосовуватимуться згідно з міжнародними конвенціями в цій
галузі.
Стаття 13
Додатки
Додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
Стаття 14
Припинення дії Протоколу В до Угоди про вільну торгівлю
З моменту набуття чинності цією Угодою Протокол В до Угоди
про вільну торгівлю ( 428_003 ) припиняє свою дію.
Стаття 15
Набуття чинності і термін дії
Ця Угода набуває чинності через тридцять днів після дати
надходження останнього письмового повідомлення Сторін про
виконання необхідних для набуття нею чинності внутрішньодержавних
процедур. Ця Угода укладається на невизначений строк.
Стаття 16
Денонсація
Кожна Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом письмового
повідомлення іншої Сторони. Угода припиняє дію через шість місяців
з дати отримання повідомлення іншою Стороною.
На посвідчення чого, повноважні представники, належним чином
уповноважені на це своїми Урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено в м.Києві, 26 лютого 1998 року, у двох оригіналах,
кожний українською, латиською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень
цієї Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеному
англійською мовою.
За Україну За Латвійську Республіку
Додаток I
До параграфа 3 Статті 3
"Перелік сільськогосподарських товарів походженням
з України, які обкладаються імпортним митом"
1. Для кожного продукту, який міститься в Додатку I, повинно
застосовуватись мито за ставками режиму найбільшого сприяння з
дати набуття чинності цією Угодою. 2. Якщо після набуття чинності цією Угодою застосовується
зниження будь-якої ставки митного тарифу за режимом найбільшого
сприяння за принципом erga omnes, така ставка змінюватиме ставку
мита, викладеного в параграфі 1 Додатка I, з дати, коли такі
зниження застосовуватимуться. ---------------------------------------------------------------------- | Код CN. 1998 | Опис товару | |--------------+-----------------------------------------------------| | 1 | 2 | ---------------------------------------------------------------------- 0203 М'ясо свиней свіже, охолоджене або морожене
М'ясо та харчові субпродукти, домашньої птиці, які
зазначені в позиції N0105, свіжі, охолоджені або
морожені:
- Тушки курей виду Gallus domesticus:
020711 - Не поділені на частини, свіжі або охолоджені
020712 - Не поділені на частини, морожені
020713 - Частини тушок та субпродукти, свіжі або охолоджені
020714 - Частини тушок та субпродукти, морожені
0401 Молоко і вершки, незгущені без додавання цукру або
інших підсолоджуючих речовин
0402 Молоко і вершки, згущені або з додаванням цукру або
інших підсолоджуючих речовин
0405 Масло вершкове та інші молочні жири: молочні пасти
0406 Сир та тверді сири
Яйця птиць, в шкаралупі, свіжі, консервовані або
варені:
- Домашньої птиці:
0407 00 300 - Інші
0407 00 900 - Інші
Картопля, свіжа або охолоджена:
0701 90 - Інша
Помідори, свіжі або охолоджені:
0702 00 003 - з 1 червня до 30 червня
0702 00 004 - з 1 липня до 30 серпня
0702 00 005 - з 1 вересня до 31 жовтня
Капуста качанна, кольорова, кольрабі, махрова і
інші харчові продукти роду Brassica,
свіжі або охолоджені:
0704 90 - Інші
0706 10 000 - Морква та ріпа
- Огірки:
0707 00 053 - з 1 травня до 30 червня
0707 00 054 - з 1 липня до 30 вересня
Пшениця і меслін:
1001 90 - Інші
1002 00 000 Жито
1003 00 Ячмінь
1004 00 000 Овес
- Інші зернові:
1008 90 900 - Інші
- Борошно пшеничне:
1101 00 150 - з м'якої пшениці і спельти
1101 00 900 - Борошно меслінове
Борошно інших зернових, окрім пшеничного і
меслінового:
1102 10 000 - Борошно житнє
1102 90 - Інше
- Крупи:
1103 11 - З пшениці
1103 12 000 - З вівса
1103 19 - З інших зернових
- Гранули:
1103 21 000 - З пшениці
1103 29 - З інших зернових
- Зерно плющене або перероблене в пластівці:
1104 11 - З ячміню
1104 12 - З вівса
- З інших зернових:
1104 19 100 - З пшениці
1104 19 300 - З жита
- Інше оброблене зерно (наприклад, лущене,
обшеретоване, у вигляді січки або дроблене):
1104 21 - З ячміню
1104 22 - З вівса
1104 29 - З інших зернових
1104 30 - Зародки зернових цілі, плющені, у вигляді
пластівців або молоті
1601 00 Ковбаси і аналогічні продукти, з м'яса, м'ясних
субпродуктів або крові; харчові продукти виготовлені
на їх основі
1602 Інші готові або консервовані продукти з м'яса,
м'ясних субпродуктів або крові
1701 Цукор тростинний або з цукрового буряка і хімічно
чиста сахароза, у твердому стані
1704 90 750 - Тоффі, карамелі та аналогічні солодощі
Шоколад та інші харчові продукти, що містять какао: - Інші, в плитках, пластинах або батончиках:
1806 31 000 - з начинкою
1806 32 - без начинки
1806 90 - Інші
1905 Хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби,
тістечка, печиво та інші продукти хлібопекарського
виробництва, що містять або не містять какао,
вафельні диски, порожні капсули, які придатні для
використання з фармацевтичною метою, вафлі, рисовий
папір та аналогічні продукти
2203 00 Пиво солодове
2204 10 110 - Шампанське
2204 10 190 - Інші
2207 Спирт етиловий неденатурований, із вмістом спирту
не менше 80% або вище; спирт етиловий та інші
спиртні напої, денатуровані, будь-якої міцності
2208 60 - Горілка
2208 90 - Інші
Продукти, що використовуються для годівлі тварин:
2309 90 - Інші
Додаток II
До параграфа 4 Статті 3
"Перелік сільськогосподарських товарів походженням
з Латвійської Республіки, які обкладаються
імпортним митом"
1. Для кожного продукту, який міститься в Додатку II, повинно
застосовуватись мито за ставками режиму найбільшого сприяння з
дати набуття чинності цією Угодою. 2. Якщо після набуття чинності цією Угодою, застосовується
зниження будь-якої ставки митного тарифу за режимом найбільшого
сприяння за принципом erga omnes, така ставка змінюватиме ставку
мита, викладеного в параграфі 1 Додатка II, з дати, коли такі
зниження застосовуватимуться. ----------------------------------------------------------------------- |TN VED, 1994 | Опис товару | |-------------+-------------------------------------------------------| | 1 | 2 | ----------------------------------------------------------------------- М'ясо та харчові субпродукти, домашньої птиці, які
зазначені в позиції N0105, свіжі, охолоджені або
морожені:
- Частини тушок та субпродукти домашньої птиці
(включаючи печінку), свіжі або охолоджені:
0207 39 130 --- Половинки або чверті 0207 39 230 --- Ніжки або частини ніжок --- Частини тушок та субпродукти домашньої птиці крім печінки, морожені:
0207 41 110 --- Половинки або чверті 0207 41 510 --- Ніжки або частини ніжок 0405 00 Масло вершкове та інші жири молочні
0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або яка не
містить кофеїну, шкарлупа та лушпиння кавових зерен;
замінники кави, які містять каву в будь-якій пропорції 1604 Готові продукти і консерви з риби; ікра осетрових та
замінники ікри, виготовлені з ікринок
Ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні,
готові або консервовані
1605 10 000 - Краби
1605 20 000 - Креветки
1605 30 000 - Омари
1605 40 000 - Інші ракоподібні
Шоколад та інші харчові продукти, які містять какао:
- Інші:
- Шоколад та шоколадні прдукти:
- Шоколад, з начинкою або без начинки:
1806 90 110 - З вмістом алкоголю
1806 90 190 - Інші
1806 90 310 -- З начинкою
1806 90 390 -- Без начинки
Ех 2101 10 110 - Розчинна кава
2203 00 Пиво солодове
2204 Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені;
сусло виноградне, окрім того, яке класифікується у
товарній позиції N 2009
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з
додаванням рослинних або ароматичних екстрактів
2206 Інші напої зброджені (наприклад, сидр з яблук,
сидр з груш, напій медовий); суміші з зброджених
напоїв та суміші з зброджених та безалкогольних
напоїв, які ніде не класифіковані та не позначені
2207 Спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту
80% або вище; спирт етиловий та інші спиртові
напої, денатуровані, будь-якої міцності
2208 Спирт етиловий неденатурований міцністю менше 80%;
міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні
напої
2402 Сигари, сигари тонкі, сигарілли та сигарети, з
табаку або його замінників
2403 10 000 - Табак для куріння, з замінниками або без
замінників табаку в будь-якій пропорції
2403 99 100 - Табак для жування та табак нюхальний
Додаток III
До статті 4
"Експортне мито та збори, які мають еквівалентну дію"
Перелік сільськогосподарських товарів походженням
з України, які обкладаються експортним митом
------------------------------------------------------------------ | Код ТН ЗЕД, 1994 | Опис товару | |------------------+---------------------------------------------| | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------ 0102 90 Велика рогата худоба жива інша 0104 10 Вівці живівверх