Документ 4280-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.390 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474,
N 45, ст. 483; 2012 р., N 1, ст.1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192,
ст. 202, N 22, ст. 212, ст. 213, ст. 214, ст. 215, N 23, ст. 228,
ст. 229, ст. 243, ст. 244, ст. 245, N 28, ст. 305, N 31, ст. 386)
такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "302.375.487,7" і "255.827.101,1"
замінити відповідно цифрами "303.875.487,7" і "257.327.101,1";
у частині другій цифри "341.250.347,5" і "294.525.916,9"
замінити відповідно цифрами "342.690.347,5" та "295.965.916,9";
в абзаці третьому частини третьої цифри "6.667.406,5" і
"157.008,8" замінити відповідно цифрами "6.727.406,5" і
"217.008,8";
2) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно
до додатків N 1, N 2 і N 3 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4280-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний | | | класифікацією доходів | | фонд | фонд | | | бюджету ( v0011201-11 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |303 875 487,7|257 327 101,1|46 548 386,6 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |301 368 365,6|254 819 979,0|46 548 386,6 | | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |256 967 035,8|236 426 679,7|20 540 356,1 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|165 106 295,6|148 396 395,6|16 709 900,0 | | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010000|Податок на додану вартість |128 457 495,6|122 827 495,6| 5 630 000,0 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14010300|Податок на додану вартість |89 812 095,6 |86 212 095,6 | 3 600 000,0 | | |з ввезених на територію | | | | | |України товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |Всього: |295 965 916,9|250 405 148,5|39 891 389,0 |3 055 545,6 |44 260 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1| 844 477,4|18 699 753,8|342 690 347,5| |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1100000| |Міністерство енергетики | 10 751 636,7| 454 038,6| 29 843,2 | 1 799,3 |10 297 598,1| 769 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 738 847,1| 11 520 967,1| | | |та вугільної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1101000| |Апарат Міністерства | 10 751 636,7| 454 038,6| 29 843,2 | 1 799,3 |10 297 598,1| 769 330,4| 30 483,3| 1 055,0| 446,0| 738 847,1| 11 520 967,1| | | |енергетики та вугільної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |1101210|0431 |Технічне переоснащення | 1 758 721,4| | | | 1 758 721,4| | | | | | 1 758 721,4| | | |державних вугле- та | | | | | | | | | | | | | | |торфодобувних | | | | | | | | | | | | | | |підприємств, в тому числі| | | | | | | | | | | | | | |через здешевлення | | | | | | | | | | | | | | |кредитів, отриманих ними | | | | | | | | | | | | | | |у 2010-2011 роках, а | | | | | | | | | | | | | | |також фінансування | | | | | | | | | | | | | | |програми реновації | | | | | | | | | | | | | | |гірничошахтного | | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | | |в тому числі технічне | 30 000,0| | | | 30 000,0| | | | | | 30 000,0| | | |переоснащення брикетних | | | | | | | | | | | | | | |заводів та технологічного| | | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2600000| |Державне агентство | 759 606,5| 68 709,9| 21 135,8| 2 286,7| 690 896,6| 140,0| 95,0| | 35,0| 45,0| 759 746,5| | | |України з управління | | | | | | | | | | | | | | |державними корпоративними| | | | | | | | | | | | | | |правами та майном | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2601000| |Апарат Державного | 759 606,5| 68 709,9| 21 135,8| 2 286,7| 690 896,6| 140,0| 95,0| | 35,0| 45,0| 759 746,5| | | |агентства України з | | | | | | | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | | | | | | | | |корпоративними правами | | | | | | | | | | | | | | |та майном | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| |2601160|0442 |Державна підтримка | | | | | | | | | | | | | | |вітчизняного | | | | | | | | | | | | | | |машинобудування для | | | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | | | |комплексу, в тому числі | | | | | | | | | | | | | | |через механізм | | | | | | | | | | | | | | |здешевлення кредитів | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2011 році"

(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | | програмної |функціональної| відомчою і програмною |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| |класифікації| класифікації |класифікаціями видатків |Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | |видатків та | видатків та | та кредитування | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |кредитування| кредитування | державного бюджету | | | | | | | | | | | державного | бюджету | ( v0011201-11 ) | | | | | | | | | | | бюджету | | | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | |Всього: |217 008,8 |6 510 397,7|6 727 406,5|-5 511 396,7|-4 687 869,6|-10 199266,3|-5 294 387,9|1 822 528,1 |-3 471 859,8| |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2800000 | |Міністерство аграрної | 85 000,0 |3 740 337,5|3 825 337,5| |-4 191 237,5|-4 191 237,5| 85 000,0| -450 900,0| -365 900,0| | | |політики та | | | | | | | | | | | | |продовольства України | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2801000 | |Апарат Міністерства | 85 000,0 |3 740 337,5|3 825 337,5| |-4 191 237,5|-4 191 237,5| 85 000,0| -450 900,0| -365 900,0| | | |аграрної політики та | | | | | | | | | | | | |продовольства України | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2801490 | 0421 |Закупівля племенних | 85 000,0 | | 85 000,0| | | | 85 000,0| | 85 000,0| | | |нетелів та корів, | | | | | | | | | | | | |вітчизняної техніки | | | | | | | | | | | | |і обладнання для | | | | | | | | | | | | |агропромислового | | | | | | | | | | | | |комплексу з наступною | | | | | | | | | | | | |їх реалізацією | | | | | | | | | | | | |сільськогосподарським | | | | | | | | | | | | |підприємствам на | | | | | | | | | | | | |умовах фінансового | | | | | | | | | | | | |лізингу | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вверх