Документ 422-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 22.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 422
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 422

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, є:

строк провадження діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію;

кількість порушень вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері діяльності бюро кредитних історій, проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п'ятим, сьомим, дев'ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, визначено згідно з додатком 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) визначено згідно з додатком 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена до:

високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

7. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх п'ятироків для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від
провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

перекручення інформації, що складає кредитну історію

збитки, завдані користувачеві бюро кредитних історій

строк провадження діяльності бюро кредитних історій

кількість порушень вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері діяльності бюро кредитних історій, проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду,

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

перекручення інформації, що складає кредитну історію

збитки, завдані користувачеві бюро кредитних історій

3. Інші суспільні інтереси (О6)

перекручення інформації, що складає кредитну історію

ненадання суб’єкту кредитних історій достовірної  інформації, пов’язаної з його кредитною історією

неправомірне розголошення та нецільове використання інформації, що складає кредитну історію

збитки та моральна шкода, завдані суб’єкту кредитних історій

з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”


Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1.

Строк провадження діяльності бюро кредитних історій

менше трьох років
три - п’ять років
більше п’яти років

15
10
5

2.

Кількість порушень вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій, виявлених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

одне порушення
два - три порушення
більше трьох порушень

20
25
35

3.

Кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері діяльності бюро кредитних історій, проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

5 або більше
3-4
2
1
0

5
4
3
2
0

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на п’ять років


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 422

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 29, ст. 966).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1161 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 96, ст. 3880).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 584 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 88, ст. 2529).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 221 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 26, ст. 1030).

5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 17, ст. 573).вверх