Документ 417_049, действует, текущая редакция — Подписание от 27.05.2005

               Протокол 
між Державною митною службою України та
Державною митною інспекцією при Уряді Киргизької
Республіки про співробітництво в галузі обміну
даними митної статистики зовнішньої торгівлі
Дата підписанн: 27.05.2005 Дата набуття чинності: 27.05.2005
Державна митна служба України та Державна митна інспекція при
Уряді Киргизької Республіки (далі іменовані "Сторонами"),
керуючись положеннями Угоди про співробітництво та
взаємодопомогу в митних справах, підписаної державами - учасницями
СНД 15 квітня 1994 року ( 997_222 ),
визнаючи важливість правильного стягнення мита, митних
зборів, податків та інших платежів при ввезенні чи вивезенні
товарів, а також чіткого дотримання положень нормативно-правових
актів Сторін стосовно контролю за переміщенням товарів, доставкою
вантажів до країни призначення, заявленою митною вартістю,
відомостями про країну походження товарів, декларуванням вантажів
своїм найменуванням,
беручи до уваги, що регулярний обмін даними митної статистики
зовнішньої торгівлі, зіставлення таких даних і виявлення причин
розбіжностей у них буде сприяти не тільки підвищенню достовірності
митної статистики зовнішньої торгівлі держав Сторін, але й
недопущенню, виявленню й припиненню порушень митного законодавства
держав Сторін,
домовилися про наступне:
Стаття 1
Сторони здійснюють обмін даними митної статистики зовнішньої
торгівлі (далі - митна статистика) щоквартально та за результатами
року.
Стаття 2
На підставі даних, зазначених у статті 1 цього Протоколу,
кожна зі Сторін здійснює порівняльний аналіз і за його
результатами визначає товарні позиції, щодо яких є розбіжності в
даних митної статистики та які потребують більш детального аналізу
з метою визначення причин таких розбіжностей.
Стаття 3
Сторони обмінюються у письмовій формі результатами
порівняльного аналізу й окремо вказують ті товарні позиції, які
вимагають більш детальної інформації для визначення причин
розбіжностей у даних митної статистики зовнішньої торгівлі. Така
інформація формується Сторонами згідно з Додатком 1 до цього
Протоколу (далі - інформація) і передається іншій Стороні зручним
способом, що погоджується в кожному окремому випадку технічними
підрозділами Сторін.
У разі потреби на запит може бути надана додаткова
інформація.
Стаття 4
З метою реалізації положень цього Протоколу вся інформація,
запити і інші документи надаються відповідно до національного
законодавства держав Сторін.
Стаття 5
Сторони беруть на себе зобов'язання щодо використання даних,
зазначених у статті 3 цього Протоколу, виключно для митних цілей.
Вони можуть передаватися або використовуватись для інших цілей
тільки з письмової згоди Сторони, що передала інформацію.
Переданій інформації забезпечується Стороною, що її отримала,
аналогічний режим конфіденційності, що існує в її державі для
власної інформації аналогічного характеру й змісту згідно з
національним законодавством.
Стаття 6
Представники Сторін зустрічаються в разі необхідності, але не
рідше одного разу на рік для обговорення питань стосовно
реалізації положень цього Протоколу.
З метою реалізації положень цього Протоколу, встановлення й
підтримки безпосередніх контактів, Сторони обмінюються списками
посадових осіб, які будуть уповноважені на здійснення прямих
контактів (Додаток 2).
Сторони будуть негайно повідомляти одна одну про зміни у
зазначених списках.
Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною.
Стаття 7
Спори між Сторонами, які можуть виникнути під час реалізації
чи тлумачення положень цього Протоколу, будуть вирішуватися шляхом
консультацій та переговорів.
Стаття 8
За взаємною згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися
зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є
його невід'ємною частиною і набувають чинності в порядку,
передбаченому статтею 10 цього Протоколу.
Стаття 9
Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Протоколу,
письмово повідомивши про свій намір іншу Сторону.
У цьому разі Протокол втрачає свою чинність через шість
місяців з дати отримання повідомлення.
Стаття 10
Цей Протокол набуває чинності з дати підписання і укладається
на невизначений строк.
Вчинено в м. Москва 27 травня 2005 року в двох примірниках,
кожний українською, киргизькою та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.
У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень
цього Протоколу перевагу має текст російською мовою.
За Державну За Державну митну
митну службу інспекцію при Уряді
України Киргизької Республіки
( підпис ) ( підпис )
Додаток 1
Імпорт/Експорт
------------------------------------------------------------------ |Найменування| Зміст | Примітки | | поля | | | |------------+---------------------------+-----------------------| |PR_KEY |Унікальний ключ |Номер митної декларації| | | |+ номер товару в митній| | | |декларації | |------------+---------------------------+-----------------------| |G1 |Напрямок переміщення |IM - імпорт | | |(IM/EX) |EX - експорт | |------------+---------------------------+-----------------------| |G8 |Одержувач товару | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G8_Adres |Адреса одержувача | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G2 |Відправник товару | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G2_Adres |Адреса відправника | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G15 (*) |Код країни відправника | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G17 (**) |Код країни призначення | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G11 |Код торгуючої країни | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G29 |Код пункту пропуску на | | | |кордоні | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G34 |Код країни походження | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G33 |Код товару |Повний (9-, | | | |10-значний) код | | | |товару | |------------+---------------------------+-----------------------| |G37_1 |Код основного митного | | | |режиму | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G37_2 |Код попереднього митного | | | |режиму | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G31 |Повне комерційне | | | |найменування товару, | | | |зазначене у ВМД | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G35 |Вага брутто товару, кг | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G38 |Вага нетто товару, кг | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G41 |Кількість товару в | | | |додатковій одиниці виміру | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G41A |Код додаткової одиниці | | | |виміру | | |------------+---------------------------+-----------------------| |G46 |Статистична вартість у |Визначається за | | |доларах США |офіційним курсом | | | |Національного банку на | | | |день оформлення ВМД | |------------+---------------------------+-----------------------| |GD1 |Дата оформлення ВМД | | ------------------------------------------------------------------ _______________
(*) Дані формуються у випадку, якщо країна походження,
відправлення або торгуюча - Киргизька Республіка (Україна). Якщо
країна відправлення не Киргизька Республіка (Україна), відомості
включаються без зазначення відправника і його адреси.
(**) Дані формуються у випадку, якщо країна призначення -
Киргизька Республіка (Україна). Якщо країна призначення товару не
Киргизька Республіка (Україна), але країна торгуюча - Киргизька
Республіка (Україна), то відомості включаються без зазначення
відправника і його адреси.
Імпорт/Експорт
Інформація про транспортні засоби
------------------------------------------------------------------ |Найменування| Зміст | Примітка | | поля | | | |------------+--------------------------------------+------------| |PR_KEY |Унікальний ключ |Номер митної| | | |декларації | |------------+--------------------------------------+------------| |G21 |Відомості про транспортний засіб | | | |(назва трубопроводу, лінії | | | |електропередачі, номер рейсу для | | | |повітряного судна, номер залізничного | | | |вагона, реєстраційний номер дорожнього| | | |транспортного засобу), на якому товари| | | |вивезені за межі митної території | | | |(транспорт на кордоні) | | |------------+--------------------------------------+------------| |G25 |Код виду транспорту на кордоні | | |------------+--------------------------------------+------------| |G44 |Реквізити транспортно-супровідних | | | |документів | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
СПИСОК ОСІБ
Державної митної служби України та Державної
митної інспекції при Уряді Киргизької Республіки,
уповноважених на здійснення прямих контактів
------------------------------------------------------------------ |Державна митна служби України| |Державна митна інспекція при| | | |Уряді Киргизької Республіки | |----------------------------------------------------------------| | Організаційно-методологічні питання | |----------------------------------------------------------------| |Литвин Сергій Мечиславович, | |Аршинова Людмила Євгенівна, | |перший заступник начальника | |начальник відділу митної | |Управління інформаційного | |статистики Державної митної | |забезпечення та митної | |інспекції при Уряді | |статистики Державної митної | |Киргизької Республіки | |служби України | |тел.: (0-0996-312) 51 24 59 | |тел. (044) 247 26 56 | |факс: (0-0996-312) 51 24 63 | |факс (044) 247 27 40 | | | |----------------------------------------------------------------| | Технічні питання | |----------------------------------------------------------------| |Ніколайчук Олег | |Байтакова Марта Калибаївна, | |Олександрович, заступник | |завідуюча сектором збору та | |начальника Управління | |обробки інформації відділу | |інформаційного забезпечення | |митної статистики Державної | |та митної статистики | |митної інспекції при Уряді | |Державної митної служби | |Киргизької Республіки | |України | |тел.: (0-0996-312) 51 21 18 | |тел. (044) 462 80 03 | |факс: (0-0996-312) 51 24 52 | |факс (044) 462 90 02 | | | ------------------------------------------------------------------вверх