Про Раду Міністрів Української РСР
Закон Украины от 19.12.19784157-IX
Документ 4157-09, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.02.2007, основание - 514-V

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 514-V ( 514-16 ) від 21.12.2006, ВВР, 2007, N 11, ст.94 }
Про Раду Міністрів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1979, N 1, ст. 7 )
( Вводиться Постановою ВР
N 4158-IX ( 4158-09 ) від 19.12.78, ВВР, 1978, N 1, ст. 8 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії ВР УРСР
N 5658-IX ( 5658-09 ) від 30.01.80, ВВР, 1980, N 7, ст. 115
Законами УРСР
N 2029-X ( 2029-10 ) від 05.06.81, ВВР, 1981, N 24, ст. 364 N 2819-X ( 2819-10 ) від 27.11.81, ВВР, 1981, N 49, ст. 841
Указом Президії ВР УРСР N 4073-X ( 4073-10 ) від 23.09.82, ВВР, 1982, N 40, ст. 657
Законом УРСР N 6426-X ( 6426-10 ) від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 83
Указом Президії ВР УРСР N 1298-XI ( 1298-11 ) від 23.11.85, ВВР, 1985, N 49, ст. 1167
Законом УРСР N 2517-XI ( 2517-11 ) від 12.07.86, ВВР, 1986, N 29, ст. 584
Указами Президії ВР УРСР N 2851-XI ( 2851-11 ) від 15.09.86, ВВР, 1986, N 39, ст. 797 N 4453-XI ( 4453-11 ) від 21.08.87, ВВР, 1987, N 35, ст. 675
Законами УРСР N 4907-XI ( 4907-11 ) від 13.11.87, ВВР, 1987, N 47, ст. 947 N 5745-XI ( 5745-11 ) від 18.04.88, ВВР, 1988, N 18, ст. 450 N 6832-XI ( 6832-11 ) від 12.11.88, ВВР, 1988, N 47, ст. 1116 N 8316-XI ( 8316-11 ) від 28.10.89, ВВР, 1989, N 45, ст. 635 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Рада Міністрів Української РСР - найвищий
виконавчий і розпорядчий орган державної влади
Української РСР
Рада Міністрів Української РСР - Уряд Української РСР - є
найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади
Української РСР.
Конституція Української РСР на основі ленінських ідей і
принципів, відповідно до Конституції СРСР визначає роль і завдання
Ради Міністрів Української РСР у здійсненні функцій соціалістичної
загальнонародної держави.
Рада Міністрів Української РСР правомочна вирішувати всі
питання державного управління, віднесені до відання Української
РСР, оскільки вони не входять, згідно з Конституцією, до
компетенції Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної
Ради Української РСР.
У своїй діяльності Рада Міністрів Української РСР керується
Конституцією СРСР ( n0001400-77 ) і Конституцією Української РСР
( 888-09 ), законами СРСР і Української РСР, рішеннями Уряду СРСР.
Рада Міністрів Української РСР на основі і на виконання
законів СРСР та інших рішень Верховної Ради СРСР і її Президії,
законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради Української
РСР і її Президії, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР
видає постанови і розпорядження, організує і перевіряє їх
виконання. Постанови і розпорядження Ради Міністрів Української
РСР є обов'язковими до виконання на всій території Української
РСР.
Стаття 2. Основні напрями діяльності Ради Міністрів
Української РСР
Відповідно до рішень Комуністичної партії і головних завдань
соціалістичної загальнонародної держави Рада Міністрів Української
РСР у межах своєї компетенції здійснює діяльність по таких
основних напрямах:
проведення єдиної соціально-економічної політики на основі
всемірного використання економічних законів і переваг соціалізму;
забезпечення динамічного, планомірного і пропорційного
розвитку народного господарства, прискорення науково-технічного
прогресу, підвищення ефективності виробництва і якості роботи з
метою найповнішого задоволення зростаючих матеріальних і духовних
потреб радянських людей;
підвищення добробуту і культури народу, захист прав і свобод
громадян, створення сприятливих умов для всебічного розвитку
особи;
дальше зміцнення згуртованості всіх націй і народностей
країни з метою спільного будівництва комунізму, забезпечення
поєднання інтересів Української РСР і Союзу РСР;
забезпечення раціонального використання і охорони природних
багатств в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь;
удосконалення державного управління;
захист інтересів держави, охорона і примноження
соціалістичної власності, дальше зміцнення соціалістичної
законності і державної дисципліни;
участь у здійсненні заходів щодо забезпечення безпеки і
обороноздатності країни;
здійснення зовнішньополітичної діяльності згідно з цілями,
завданнями та принципами зовнішньої політики, визначеними
Конституцією СРСР.
Стаття 3. Основні принципи діяльності Ради Міністрів
Української РСР
Рада Міністрів Української РСР, керуючись у своїй діяльності
принципами демократичного централізму, соціалістичного
федералізму, соціалістичної законності, гласності і врахування
громадської думки:
забезпечує поєднання централізованого вирішення питань
державного управління з розвитком ініціативи місцевих органів,
колегіального розгляду і вирішення питань Радою Міністрів
Української РСР з персональною відповідальністю членів Ради
Міністрів Української РСР за проведення в життя прийнятих рішень і
стан справ на доручених ділянках роботи;
організує виявлення і використання при вирішенні відповідних
питань пропозицій державних органів і громадських організацій,
трудових колективів і громадян, інформує населення про свою роботу
і про прийняті основні рішення;
забезпечує неухильне додержання Конституції СРСР і
Конституції Української РСР, законів СРСР та інших рішень
Верховної Ради СРСР і її Президії, законів Української РСР та
інших рішень Верховної Ради Української РСР і її Президії,
виконання постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР;
сприяє здійсненню на території Української РСР повноважень
Союзу РСР, проводить в життя рішення найвищих органів державної
влади і управління СРСР.
У розгляді питань, що їх вирішує Рада Міністрів Української
РСР, у випадках, передбачених законодавством, беруть участь
республіканські органи громадських організацій відповідно до їх
статутних завдань.
Рада Міністрів Української РСР використовує досягнення науки
при вирішенні питань державного управління.
Стаття 4. Порядок утворення Ради Міністрів Української РСР.
Склад Ради Міністрів Української РСР
Рада Міністрів Української РСР утворюється Верховною Радою
Української РСР у складі Голови Ради Міністрів Української РСР,
перших заступників і заступників Голови Ради Міністрів Української
РСР, міністрів Української РСР, голів державних комітетів
Української РСР.
За поданням Голови Ради Міністрів Української РСР Верховна
Рада Української РСР може включити до складу Уряду Української РСР
керівників інших органів і організацій Української РСР.
Зміни в персональному складі Ради Міністрів Української РСР
провадяться Верховною Радою Української РСР. У період між сесіями
Верховної Ради Української РСР увільнення з посади і призначення
окремих осіб, які входять до складу Ради Міністрів Української
РСР, провадяться за поданням Голови Ради Міністрів Української РСР
Президією Верховної Ради Української РСР з наступним поданням на
затвердження Верховної Ради Української РСР на її черговій сесії.
Рада Міністрів Української РСР складає свої повноваження
перед новообраною Верховною Радою Української РСР на її першій
сесії.
Стаття 5. Відповідальність і підзвітність Ради Міністрів
Української РСР
Рада Міністрів Української РСР є відповідальною перед
Верховною Радою Української РСР і їй підзвітною, а в період між
сесіями Верховної Ради Української РСР - перед Президією Верховної
Ради Української РСР, якій є підзвітною.
Новоутворена Рада Міністрів Української РСР подає на розгляд
Верховної Ради Української РСР заяву про свою наступну діяльність.
Рада Міністрів Української РСР регулярно звітує про свою
роботу перед Верховною Радою Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР або член Ради Міністрів
Української РСР, до якого звернуто запит депутата Верховної Ради
Української РСР, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на
даній сесії Верховної Ради Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР розглядає рекомендації комісій
Верховної Ради Української РСР, пропозиції депутатів Верховної
Ради Української РСР і у встановлений строк повідомляє їх про
результати розгляду або про вжиті заходи.
II. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Стаття 6. Загальні питання компетенції Ради Міністрів
Української РСР
Рада Міністрів Української РСР у межах своїх повноважень,
передбачених Конституцією СРСР ( n0001400-77 ) і Конституцією
Української РСР ( 888-09 ), законами СРСР, цим Законом і іншими
законами Української РСР, постановами Ради Міністрів СРСР:
забезпечує керівництво народним господарством,
соціально-культурним будівництвом та іншими сферами державного
управління Української РСР; здійснює керівництво галузями
народного господарства союзно-республіканського і
республіканського підпорядкування;
організує управління промисловими, будівельними,
сільськогосподарськими підприємствами та об'єднаннями,
підприємствами транспорту і зв'язку, науковими установами, а також
іншими організаціями і установами республіканського і місцевого
підпорядкування; визначає порядок створення, реорганізації і
ліквідації державних підприємств, об'єднань, інших організацій і
установ республіканського і місцевого підпорядкування;
визначає завдання і функції, порядок організації і діяльності
республіканських і місцевих органів державного управління; вживає
заходів до вдосконалення системи органів державного управління,
стилю і методів їх роботи;
координує і контролює діяльність підприємств, установ і
організацій союзного підпорядкування з питань, віднесених до
відання Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР у разі потреби може передавати
вирішення окремих питань державного управління, які входять до її
компетенції, виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів,
міністерствам і державним комітетам Української РСР, іншим
підвідомчим їй органам.
Стаття 7. Основні повноваження Ради Міністрів Української РСР
у галузі розвитку економіки
Рада Міністрів Української РСР:
1) забезпечує розвиток економіки Української РСР як складової
частини єдиного народногосподарського комплексу СРСР на основі
державних планів економічного і соціального розвитку, з
урахуванням галузевого і територіального принципів, при поєднанні
централізованого управління з господарською самостійністю і
ініціативою підприємств, об'єднань та інших організацій;
2) вживає заходів щодо забезпечення оптимальних темпів
розвитку суспільного виробництва, зростання національного доходу і
його раціонального розподілу; бере участь у створенні необхідних
державних резервів;
3) розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку
народного господарства Української РСР, організує управління
групами його однорідних галузей, координує розвиток галузей
народного господарства; вживає заходів до забезпечення прискорення
науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва,
високої якості вироблюваної продукції;
4) бере участь у розв'язанні найважливіших комплексних
загальнодержавних, міжгалузевих і територіальних проблем розвитку
народного господарства СРСР; забезпечує розв'язання комплексних
проблем розвитку народного господарства Української РСР;
5) забезпечує активне використання господарського розрахунку,
прибутку, собівартості та інших економічних підойм і стимулів;
вживає заходів до максимального використання внутрішніх резервів
соціалістичного виробництва, посилення режиму економії;
6) розробляє і здійснює заходи щодо охорони і науково
обгрунтованого, раціонального використання землі та її надр,
водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, збереження у
чистоті повітря і води, забезпечення відтворення природних
багатств і поліпшення середовища, яке оточує людину.
Стаття 8. Основні повноваження Ради Міністрів Української РСР
у галузі соціального розвитку і культури
Рада Міністрів Української РСР:
1) здійснює заходи щодо підвищення на основі зростання
продуктивності праці рівня оплати праці, реальних доходів
трудящих, щодо збільшення суспільних фондів споживання;
2) здійснює заходи щодо розвитку і вдосконалення державної
системи охорони здоров'я та її матеріально-технічної бази, щодо
охорони і зміцнення здоров'я громадян, сприяє розвиткові фізичної
культури і спорту;
3) бере участь у проведенні єдиної політики соціального
забезпечення; організує управління соціальним забезпеченням в
Українській РСР; сприяє здійсненню заходів по державному
соціальному страхуванню;
4) здійснює заходи щодо розвитку і охорони державного і
громадського житлового фонду, щодо сприяння кооперативному та
індивідуальному житловому будівництву; забезпечує керівництво
благоустроєм міст та інших населених пунктів;
5) вживає заходів щодо розвитку і вдосконалення єдиної
системи народної освіти, мережі установ культури, щодо охорони,
примноження і широкого використання духовних цінностей для
морального й естетичного виховання радянських людей, підвищення їх
культурного рівня; сприяє розвиткові професіонального мистецтва і
народної художньої творчості; вживає заходів щодо охорони пам'яток
історії і культури;
6) вживає заходів щодо розвитку державних систем торгівлі і
громадського харчування; організує управління побутовим
обслуговуванням населення і комунальним господарством; сприяє
діяльності кооперативних та інших громадських організацій в усіх
сферах обслуговування населення.
Стаття 9. Основні повноваження Ради Міністрів Української РСР
у галузі планування економічного і соціального
розвитку
Рада Міністрів Української РСР:
1) розробляє і вносить у Верховну Раду Української РСР
поточні і перспективні державні плани економічного і соціального
розвитку Української РСР, вживає заходів щодо здійснення державних
планів, подає Верховній Раді Української РСР звіти про виконання
планів;
2) організує роботу по підготовці Державним плановим
комітетом Української РСР - центральним органом державного
управління Української РСР в галузі планування, - міністерствами і
державними комітетами Української РСР, іншими підвідомчими Раді
Міністрів Української РСР органами і виконавчими комітетами
місцевих Рад народних депутатів проектів державних планів
економічного і соціального розвитку Української РСР; забезпечує
збалансованість і стабільність планів, вдосконалення методів
планування;
3) вживає заходів щодо раціонального розміщення продуктивних
сил, щодо забезпечення комплексного економічного і соціального
розвитку Української РСР, економічних районів, областей і міст
республіканського підпорядкування;
4) бере участь у розробці і здійсненні комплексних
загальнодержавних програм економічного, соціального і
науково-технічного розвитку, організує розробку комплексних
республіканських програм і забезпечує їх виконання;
5) сприяє здійсненню заходів щодо організації єдиної системи
обліку і статистики.
Стаття 10. Основні повноваження Ради Міністрів Української
РСР у галузі фінансів, кредиту і цін
Рада Міністрів Української РСР:
1) вживає заходів щодо здійснення в Українській РСР
фінансової політики Радянської держави;
2) розробляє і вносить у Верховну Раду Української РСР
Державний бюджет Української РСР, вживає заходів щодо його
здійснення, подає Верховній Раді Української РСР звіт про
виконання бюджету;
3) сприяє здійсненню заходів щодо зміцнення грошової і
кредитної системи, щодо організації державного страхування;
4) бере участь у проведенні єдиної політики цін і
вдосконаленні системи цін.
Стаття 11. Основні повноваження Ради Міністрів Української
РСР в галузі праці і заробітної плати
Рада Міністрів Української РСР:
1) здійснює заходи щодо забезпечення права громадян на працю;
бере участь у проведенні єдиної політики в галузі оплати праці;
забезпечує раціональне використання трудових ресурсів;
2) розробляє заходи щодо забезпечення неухильного зростання
продуктивності праці в народному господарстві Української РСР,
широкого впровадження сучасних засобів механізації і автоматизації
виробничих процесів, щодо поліпшення умов і охорони праці, її
наукової організації, зміцнення соціалістичної дисципліни праці;
3) здійснює заходи щодо посилення стимулюючої ролі заробітної
плати в підвищенні ефективності виробництва і якості роботи;
забезпечує необхідне співвідношення темпів зростання
продуктивності праці і зростання заробітної плати, поєднання
матеріальних і моральних стимулів;
4) вживає спільно з Українською республіканською радою
професійних спілок заходів щодо розвитку і підвищення дієвості
соціалістичного змагання;
5) вирішує у встановленому порядку з участю Української
республіканської ради професійних спілок окремі питання
регулювання робочого часу і часу відпочинку робітників і
службовців;
6) забезпечує з урахуванням суспільних потреб організацію
підготовки і використання кадрів, підвищення їх кваліфікації.
Стаття 12. Основні повноваження Ради Міністрів Української
РСР у галузі науки і техніки
Рада Міністрів Української РСР:
1) бере участь у проведенні в Українській РСР єдиної політики
в галузі науки і техніки, у розробці прогнозів науково-технічного
прогресу;
2) визначає республіканські програми робіт по розв'язанню
найважливіших науково-технічних проблем;
3) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку науки і техніки,
підвищення ефективності наукових досліджень, щодо впровадження
результатів наукових досліджень, винаходів і раціоналізаторських
пропозицій;
4) здійснює заходи щодо розвитку наукових установ і
організацій, щодо підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів;
5) спрямовує діяльність Академії наук Української РСР.
Стаття 13. Основні повноваження Ради Міністрів Української
РСР у галузі забезпечення соціалістичної
законності
Рада Міністрів Української РСР:
1) здійснює заходи щодо охорони громадського порядку,
забезпечення і захисту прав і свобод громадян;
2) спрямовує діяльність державних, кооперативних та інших
організацій по охороні соціалістичної власності;
3) забезпечує додержання законодавства міністерствами і
державними комітетами Української РСР, іншими підвідомчими їй
органами; забезпечує керівництво правовою роботою в органах
державного управління, на підприємствах, в об'єднаннях, інших
організаціях і установах;
4) вживає заходів до вдосконалення чинного законодавства.
Стаття 14. Основні повноваження Ради Міністрів Української
РСР у галузі забезпечення безпеки і
обороноздатності країни
Рада Міністрів Української РСР:
1) вживає заходів у межах, встановлених Конституцією СРСР,
щодо забезпечення державної безпеки і обороноздатності країни;
2) бере участь в оснащенні Збройних Сил СРСР усім необхідним
для виконання ними свого обов'язку перед народом - надійно
захищати соціалістичну Вітчизну;
3) здійснює керівництво цивільною обороною в Українській РСР.
Стаття 15. Основні повноваження Ради Міністрів Української
РСР у галузі зовнішньополітичної діяльності
Рада Міністрів Української РСР:
1) здійснює керівництво в галузі відносин Української РСР з
іноземними державами та її участі в діяльності міжнародних
організацій в порядку, встановленому Союзом РСР;
2) здійснює в межах своїх повноважень представництво
Української РСР в іноземних державах, а також у міжнародних
організаціях;
3) вживає заходів до забезпечення виконання міжнародних
договорів Української РСР і зобов'язань, що випливають для
Української РСР з міжнародних договорів СРСР;
4) затверджує і денонсує міжурядові міжнародні договори
Української РСР.
Стаття 16. Питання, що вирішуються на засіданнях Ради
Міністрів Української РСР
На засіданнях Ради Міністрів Української РСР вирішуються
найважливіші питання розвитку народного господарства, забезпечення
зростання добробуту і культури народу, науково-технічного
прогресу, раціонального використання й охорони природних ресурсів,
розвитку відносин Української РСР з іноземними державами,
розглядаються проекти поточних і перспективних державних планів
економічного і соціального розвитку Української РСР, державного
бюджету Української РСР, підсумки виконання державних планів і
бюджету, проекти законів Української РСР, а також розглядаються і
вирішуються інші найважливіші питання державного, господарського і
соціально-культурного будівництва.
Стаття 17. Президія Ради Міністрів Української РСР. Питання,
що вирішуються на засіданнях Президії Ради
Міністрів Української РСР
Для вирішення питань, зв'язаних із забезпеченням керівництва
народним господарством, та інших питань державного управління як
постійний орган Ради Міністрів Української РСР діє Президія Ради
Міністрів Української РСР у складі Голови Ради Міністрів
Української РСР, перших заступників і заступників Голови.
До складу Президії Ради Міністрів Української РСР можуть бути
включені інші члени Уряду за рішенням Ради Міністрів Української
РСР.
III. ВІДНОСИНИ РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
Стаття 18. Відносини Ради Міністрів Української РСР з
державними органами СРСР і союзних республік
Відповідно до законодавства СРСР Рада Міністрів Української
РСР бере участь у вирішенні питань, віднесених до відання Союзу
РСР, в Уряді СРСР та інших органах Союзу РСР і вносить на їх
розгляд пропозиції в питаннях загальносоюзного значення.
З метою забезпечення повсякденних зв'язків Ради Міністрів
Української РСР з Радою Міністрів СРСР при Раді Міністрів СРСР
перебуває Постійне представництво Ради Міністрів Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР взаємодіє з міністерствами та
державними комітетами СРСР, іншими підвідомчими Раді Міністрів
СРСР органами при здійсненні компетенції Ради Міністрів
Української РСР і цих органів і проведенні в життя планів
економічного і соціального розвитку, найважливіших комплексних
загальнодержавних, міжгалузевих і регіональних програм.
Рада Міністрів Української РСР, виходячи з завдань і цілей,
визначених Конституцією СРСР ( n0001400-77 ), взаємодіє з Радами
Міністрів інших союзних республік при вирішенні питань державного,
господарського і соціально-культурного будівництва.
Стаття 19. Відносини Ради Міністрів Української РСР з
виконавчими комітетами місцевих Рад народних
депутатів
Рада Міністрів Української РСР у межах своїх повноважень
здійснює керівництво діяльністю виконавчих комітетів місцевих Рад
народних депутатів.
В обговоренні Радою Міністрів Української РСР питань,
віднесених до її відання, беруть участь виконавчі комітети
місцевих Рад народних депутатів. Виконавчі комітети обласних,
міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних
депутатів вносять на розгляд Ради Міністрів Української РСР
пропозиції в питаннях, які потребують рішення Уряду Української
РСР.
Рада Міністрів Української РСР забезпечує необхідну взаємодію
між виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів і
міністерствами та державними комітетами Української РСР, іншими
підвідомчими їй органами по здійсненню їх компетенції і проведенню
в життя планів економічного і соціального розвитку, найважливіших
комплексних республіканських програм, вирішує питання, які
виникають при цьому.
Рада Міністрів Української РСР здійснює контроль за
діяльністю виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів.
Рада Міністрів Української РСР в межах своєї компетенції має
право скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів
обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад
народних депутатів.
Рада Міністрів Української РСР затверджує положення про
відділи і управління виконавчих комітетів місцевих Рад народних
депутатів.
( Частина сьома статті 19 втратила чинність на підставі Указу
Президії ВР УРСР N 4073-X ( 4073-10 ) від 23.09.82 )
Стаття 20. Керівництво міністерствами і державними комітетами
Української РСР, іншими підвідомчими Раді
Міністрів Української РСР органами
Рада Міністрів Української РСР об'єднує і спрямовує роботу
союзно-республіканських і республіканських міністерств і державних
комітетів Української РСР, інших підвідомчих їй органів.
Рада Міністрів Української РСР вносить у Верховну Раду
Української РСР, а в період між сесіями Верховної Ради Української
РСР - в її Президію пропозиції про утворення і ліквідацію
міністерств і державних комітетів Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР утворює в разі необхідності
комітети, головні управління та інші відомства при Раді Міністрів
Української РСР у справах господарського і соціально-культурного
будівництва, а також реорганізує і ліквідує ці органи.
Рада Міністрів Української РСР у встановленому порядку
затверджує положення про міністерства і державні комітети
Української РСР, положення (статути) про інші підвідомчі їй
органи, а також затверджує структуру і чисельність їх центрального
апарату.
Рада Міністрів Української РСР призначає керівників
комітетів, головних управлінь та інших відомств при Раді Міністрів
Української РСР, заступників міністрів Української РСР,
заступників голів державних комітетів Української РСР і
заступників керівників інших підвідомчих їй органів, затверджує
членів колегій міністерств і державних комітетів Української РСР,
інших підвідомчих їй органів, а також членів державних комітетів
Української РСР.
Стаття 21. Контроль Ради Міністрів Української РСР за
діяльністю міністерств і державних комітетів
Української РСР, інших підвідомчих їй органів
Рада Міністрів Української РСР здійснює систематичний
контроль за діяльністю міністерств і державних комітетів
Української РСР, інших підвідомчих їй органів.
Рада Міністрів Української РСР вживає заходів до того, щоб
міністерства і державні комітети Української РСР, інші підвідомчі
їй органи в повному обсязі використовували надані їм права для
виконання покладених на них завдань і здійснення ними своїх
функцій, для самостійного вирішення віднесених до їх відання
питань.
Рада Міністрів Української РСР у межах своєї компетенції має
право скасовувати акти міністерств і державних комітетів
Української РСР, інших підвідомчих їй органів.
Рада Міністрів Української РСР може накладати на міністрів
Української РСР, голів державних комітетів Української РСР,
керівників інших підвідомчих їй органів, а також на їх заступників
дисциплінарні стягнення.
У своїй діяльності по контролю Рада Міністрів Української РСР
спирається на Комітет народного контролю Української РСР, який
утворюється Верховною Радою Української РСР, спрямовує роботу
Комітету народного контролю Української РСР по здійсненню контролю
у сфері господарського і соціально-культурного будівництва та в
інших сферах державного управління, розглядає внесені ним на
основі результатів перевірок питання і пропозиції.
Голова Комітету народного контролю Української РСР
включається до складу Уряду Української РСР.
Стаття 22. Міністерства Української РСР
Міністерства Української РСР є центральними органами
державного управління Української РСР. Міністерства Української
РСР здійснюють керівництво дорученими їм галузями управління і
несуть відповідальність за стан і розвиток цих галузей, за
виконання державних планів і розв'язання інших завдань, які стоять
перед відповідними галузями.
Союзно-республіканські міністерства Української РСР керують
дорученими їм галузями управління, підлягаючи як Раді Міністрів
Української РСР, так і відповідному союзно-республіканському
міністерству, а в окремих випадках - державному комітету СРСР.
Республіканські міністерства Української РСР керують
дорученими їм галузями управління, підлягаючи Раді Міністрів
Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР може покладати на міністерства
Української РСР здійснення окремих функцій міжгалузевого
управління.
Міністерства Української РСР у межах своєї компетенції
видають акти на основі і на виконання законів СРСР, інших рішень
Верховної Ради СРСР і її Президії, законів Української РСР, інших
рішень Верховної Ради Української РСР і її Президії, постанов і
розпоряджень Ради Міністрів СРСР, постанов і розпоряджень Ради
Міністрів Української РСР, актів відповідних міністерств і
державних комітетів СРСР, організують і перевіряють їх виконання.
Міністерства Української РСР очолюють міністри, які несуть
персональну відповідальність за виконання відповідними
міністерствами покладених на них завдань і здійснення ними своїх
функцій.
Стаття 23. Державні комітети Української РСР
Державні комітети Української РСР є центральними органами
державного управління Української РСР. Державні комітети
Української РСР здійснюють міжгалузеве управління і несуть
відповідальність за стан і розвиток дорученої їм сфери управління.
Союзно-республіканські державні комітети Української РСР
здійснюють міжгалузеве управління, а в окремих випадках - галузеве
управління, підлягаючи як Раді Міністрів Української РСР, так і
відповідному союзно-республіканському державному комітету СРСР.
Республіканські державні комітети Української РСР здійснюють
міжгалузеве управління, підлягаючи Раді Міністрів Української РСР.
Рада Міністрів Української РСР може покладати на державні
комітети Української РСР здійснення окремих функцій по керівництву
галузями управління.
Державні комітети Української РСР у межах своєї компетенції
видають акти на основі і на виконання законів СРСР, інших рішень
Верховної Ради СРСР і її Президії, законів Української РСР, інших
рішень Верховної Ради Української РСР і її Президії, постанов і
розпоряджень Ради Міністрів СРСР, постанов і розпоряджень Ради
Міністрів Української РСР, актів відповідних державних комітетів
СРСР, організують і перевіряють їх виконання.
Державні комітети Української РСР очолюють голови державних
комітетів, які несуть персональну відповідальність за виконання
відповідними державними комітетами покладених на них завдань і
здійснення ними своїх функцій.
IV. ПЕРЕЛІК МІНІСТЕРСТВ І ДЕРЖАВНИХ КОМІТЕТІВ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ІНШІ ПІДВІДОМЧІ РАДІ МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР ОРГАНИ
Стаття 24. Союзно-республіканські міністерства Української
РСР
До союзно-республіканських міністерств Української РСР
належать:
Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти,
Міністерство внутрішніх справ,
Міністерство енергетики і електрифікації,
Міністерство закордонних справ,
Міністерство зв'язку,
Міністерство культури,
Міністерство легкої промисловості,
Міністерство лісового господарства,
Міністерство лісової промисловості,
Міністерство меліорації і водного господарства,
Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт,
Міністерство народної освіти,
Міністерство охорони здоров'я,
Міністерство торгівлі,
Міністерство фінансів,
Міністерство хлібопродуктів,
Міністерство юстиції. ( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законами УРСР N 2029-X
( 2029-10 ) від 05.06.81, N 6426-X ( 6426-10 ) від 13.01.84,
Указами Президії ВР УРСР N 1298-XI ( 1298-11 ) від 23.11.85,
N 2851-XI ( 2851-11 ) від 15.09.86, Законами УРСР N 4907-XI
( 4907-11 ) від 13.11.87, N 6832-XI ( 6832-11 ) від 12.11.88 )
Стаття 25. Республіканські міністерства Української РСР
До республіканських міністерств Української РСР належать:
Міністерство будівництва,
Міністерство будівництва і експлуатації автомобільних шляхів,
Міністерство житлово-комунального господарства,
Міністерство місцевої промисловості,
Міністерство побутового обслуговування населення,
Міністерство промисловості будівельних матеріалів,
Міністерство соціального забезпечення,
Міністерство транспорту. ( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії ВР УРСР
N 2851-XI ( 2851-11 ) від 15.09.86, Законом УРСР N 6832-XI
( 6832-11 ) від 12.11.88 )

Стаття 26. Союзно-республіканські державні комітети
Української РСР
До союзно-республіканських державних комітетів Української
РСР належать:
Державний плановий комітет Української РСР,
Державний агропромисловий комітет Української РСР,
Державний комітет Української РСР у справах будівництва,
Державний комітет Української РСР по матеріально-технічному
постачанню,
Державний комітет Української РСР по праці і соціальних
питаннях,
Державний комітет Української РСР по цінах,
Державний комітет Української РСР по телебаченню і
радіомовленню,
Державний комітет Української РСР у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі,
Державний комітет Української РСР по охороні природи,
Комітет державної безпеки Української РСР,
Державний комітет Української РСР по нагляду за безпечним
веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду,
Державний комітет Української РСР по фізичній культурі і
спорту,
Державний комітет Української РСР по статистиці. ( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії ВР УРСР
N 5658-IX ( 5658-09 ) від 30.01.80, Законом УРСР N 2819-X
( 2819-10 ) від 27.11.81, Указом Президії ВР УРСР N 1298-XI
( 1298-11 ) від 23.11.85, Законами УРСР N 2517-XI ( 2517-11 ) від
12.07.86, N 4907-XI ( 4907-11 ) від 13.11.87, N 6832-XI
( 6832-11 ) від 12.11.88 )
Стаття 27. Республіканські державні комітети Української РСР
До республіканських державних комітетів Української РСР
належить Державний комітет Української РСР по забезпеченню
нафтопродуктами. ( Стаття 27 в редакції Закону УРСР N 6832-XI ( 6832-11 ) від
12.11.88 )
Стаття 28. Інші підвідомчі Раді Міністрів Української РСР
органи
( Частина перша статті 28 втратила чинність на підставі
Закону УРСР N 8316-XI ( 8316-11 ) від 28.10.89 )
Раді Міністрів Української РСР підвідомчі також комітети,
головні управління, відомства при Раді Міністрів Української РСР у
справах господарського і соціально-культурного будівництва і
відповідно до законодавства Української РСР інші органи. ( Частина
друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом УРСР
N 2517-XI ( 2517-11 ) від 12.07.86 )
( Частину третю статті 28 виключено на підставі Указу
Президії ВР УРСР N 4453-XI ( 4453-11 ) від 21.08.87 )
( Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законами УРСР N 2819-X
( 2819-10 ) від 27.11.81, N 6426-X ( 6426-10 ) від 13.01.84,
Указами Президії ВР УРСР N 1298-XI ( 1298-11 ) від 23.11.85,
N 4453-XI ( 4453-11 ) від 21.08.87 )
V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Стаття 29. Засідання Ради Міністрів Української РСР і її
Президії та порядок прийняття рішень на засіданнях
Засідання Ради Міністрів Української РСР проводяться не рідше
одного разу на квартал. Засідання Президії Ради Міністрів
Української РСР проводяться регулярно (в міру потреби).
На засіданнях Ради Міністрів Української РСР і її Президії
рішення приймаються більшістю відповідно членів Ради Міністрів
Української РСР і членів Президії Ради Міністрів Української РСР.
Стаття 30. Голова Ради Міністрів Української РСР. Заступники
Голови Ради Міністрів Української РСР
Голова Ради Міністрів Української РСР очолює Уряд Української
РСР і спрямовує його діяльність.
Голова Ради Міністрів Української РСР:
формує за дорученням Верховної Ради Української РСР
персональний склад Ради Міністрів Української РСР і вносить у
Верховну Раду Української РСР відповідну пропозицію;
подає у Верховну Раду Української РСР, а в період між сесіями
Верховної Ради Української РСР - в її Президію пропозиції про
увільнення з посади і призначення окремих осіб, які входять до
складу Ради Міністрів Української РСР;
організує роботу Ради Міністрів Української РСР і її Президії
і керує їх засіданнями;
координує діяльність перших заступників і заступників Голови
Ради Міністрів Української РСР;
забезпечує колегіальність у роботі Ради Міністрів Української
РСР;
представляє Українську РСР у міжнародних відносинах
відповідно до Конституції Української РСР і законів Української
РСР;
приймає в невідкладних випадках рішення в окремих питаннях
державного управління.
Перші заступники і заступники Голови Ради Міністрів
Української РСР здійснюють відповідно до розподілу обов'язків
координацію діяльності міністерств і державних комітетів
Української РСР, інших підвідомчих Раді Міністрів Української РСР
органів, контроль за діяльністю цих органів і дають їм в
оперативному порядку вказівки щодо забезпечення виконання планів
економічного і соціального розвитку, постанов і розпоряджень Ради
Міністрів Української РСР та в інших питаннях їх діяльності;
попередньо розглядають пропозиції і проекти постанов та
розпоряджень, які вносяться в Раду Міністрів Української РСР.
В разі відсутності Голови Ради Міністрів Української РСР
обов'язки Голови Ради Міністрів Української РСР за його дорученням
виконує один з перших заступників Голови.
Стаття 31. Постійні комісії Президії Ради Міністрів
Української РСР та інші робочі органи Ради
Міністрів Української РСР
Президія Ради Міністрів Української РСР має постійні комісії.
Завдання, функції і порядок діяльності цих комісій визначаються
Радою Міністрів Української РСР.
Для підготовки пропозицій, зв'язаних з розвитком галузей
народного господарства або сфер управління, розробки проектів
рішень Уряду Української РСР і розгляду розбіжностей щодо проектів
рішень, а також для виконання окремих доручень Ради Міністрів
Української РСР і її Президії можуть створюватися тимчасові
комісії та інші робочі органи Ради Міністрів Української РСР.
Порядок внесення пропозицій у Раду Міністрів Української РСР
та їх розгляду визначається Радою Міністрів Української РСР.
Стаття 32. Постанови і розпорядження Ради Міністрів
Української РСР
Рішення Ради Міністрів Української РСР, які носять
нормативний характер або мають важливе народногосподарське і
загальне значення, видаються у формі постанов. Постанови Ради
Міністрів Української РСР публікуються українською і російською
мовами у Зібранні постанов Уряду Української РСР, а при
необхідності широкого і негайного їх обнародування доводяться до
загального відома засобами масової інформації.
Рішення в оперативних та інших поточних питаннях видаються у
формі розпоряджень Ради Міністрів Української РСР.
Постанови Ради Міністрів Української РСР підписуються Головою
Ради Міністрів Української РСР і Керуючим Справами Ради Міністрів
Української РСР. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР
підписуються Головою Ради Міністрів Української РСР або першими
заступниками Голови Ради Міністрів Української РСР.
Стаття 33. Апарат Ради Міністрів Української РСР
Апаратом Уряду Української РСР, який здійснює підготовку
питань для розгляду в Раді Міністрів Української РСР і забезпечує
систематичну перевірку виконання рішень Партії і Уряду, є
Управління Справами Ради Міністрів Української РСР, яке
складається з відділів та інших структурних підрозділів.
Апарат Уряду Української РСР очолює Керуючий Справами Ради
Міністрів Української РСР, який у встановленому порядку
включається до складу Ради Міністрів Української РСР.
Положення про Управління Справами Ради Міністрів Української
РСР і його структура затверджуються Радою Міністрів Української
РСР.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 19 грудня 1978 року
N 4157-IXвверх