Документ 4152-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 09.12.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень при їх державній реєстрації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.331 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У пунктах 1, 2 та абзаці першому пункту 3 розділу II
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів
України" ( 1878-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
N 18, ст. 141) цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами
і словами "1 січня 2013 року".
2. У розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про Державний земельний кадастр" ( 3613-17 ):
у пункті 1:
в абзаці першому цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити
цифрами і словами "1 січня 2013 року";
в абзаці другому пункту 4 цифри і слова "1 січня 2012 року"
замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року";
у підпункті 2 пункту 12 цифри і слова "1 січня 2012 року"
замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 31 грудня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року
забезпечити створення нормативної та матеріально-технічної баз
ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень та Державного земельного кадастру.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4152-VIвверх