Документ 409-2011-п, действует, текущая редакция — Принятие от 13.04.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.04.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 409
Київ
Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 510
і від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119;
2006 р., N 15, ст. 1083, N 22, ст. 1655; 2007 р., N 1, ст. 28,
ст. 29, N 78, ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179, N 47, ст. 1530;
2010 р., N 27, ст. 1063, N 92, ст. 3273, N 98, ст. 3490; 2011 р.,
N 18, ст. 752) і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 15,
ст. 1084, N 29, ст. 2092; 2008 р., N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139;
2010 р., N 27, ст. 1063, N 86, ст. 3024) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 409
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р.
N 510 ( 510-2005-п ) і від 9 березня 2006 р.
N 268 ( 268-2006-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 р. N 510 ( 510-2005-п ):
1) у пункті 1:
графу "Найменування посади" доповнити:
після слів "Голова Служби зовнішньої розвідки" словами
", Голова Державної судової адміністрації";
після слів "перший заступник Голови Служби зовнішньої
розвідки" словами ", перший заступник Голови Державної судової
адміністрації";
після слів "заступник Голови Служби зовнішньої розвідки"
словами ", заступник Голови Державної судової адміністрації";
позицію "Голова Державної судової адміністрації 80"
виключити;
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова і цифри "до 50 відсотків" замінити
словами і цифрами "до 90 відсотків";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
"Преміювання Голови Державної судової адміністрації, його
першого заступника та заступників проводиться щомісяця у розмірі
до 50 відсотків посадового окладу.".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами третім - п'ятим;
абзац п'ятий після слів "Головою Державної судової
адміністрації" доповнити словами ", Голові Державної судової
адміністрації, його першому заступнику та заступникам - Радою
суддів".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
1) абзац перший пункту 1 після слів "секретаріату Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України" доповнити словами ",
Державної судової адміністрації";
2) доповнити постанову ( 268-2006-п ) додатками 43-1 і 43-2
такого змісту:

"Додаток 43-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату Державної
судової адміністрації

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор департаменту | 2333 | |Начальник самостійного | 2290 | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник самостійного відділу | 2226 | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу в складі | 2156 | |департаменту, самостійного | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач самостійного сектору | 2092 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору в складі | 2054 | |департаменту, самостійного | | |управління, самостійного відділу| | |--------------------------------+-------------------------------| |Радник, помічник Голови | 2060 | |--------------------------------+-------------------------------| |Помічник першого заступника | 2033 | |Голови, заступника Голови | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний спеціаліст | 2033 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 43-2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних
працівників і спеціалістів територіальних
управлінь Державної судової адміністрації

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |--------------------------------------------| | | поза групою, | за групами областей | | | м. Київ |-----------------------------| | | | I | II, | | | | |м. Севастополь| |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Начальник | 2033 | 1980 | 1926 | |територіального | | | | |управління | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Начальник відділу, | 990-1100 | 935-1045 | 880-990 | |головний | | | | |бухгалтер | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Завідувач сектору | 764-794 | 718-747 | 700-729 | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Головний | 694-724 | 671-700 | 648-677 | |спеціаліст | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Провідний | 601-630 | 578-607 | 554-584 | |спеціаліст | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Спеціаліст I | 531-560 | 531-560 | 508-537 | |категорії | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Спеціаліст II | 513 | 508 | 508 | |категорії | | | | |-------------------+--------------+--------------+--------------| |Спеціаліст | 478 | 467 | 467". | ------------------------------------------------------------------вверх