Документ 4052-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 17.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.274 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., N 34, ст. 343) такі зміни:
1) у частині четвертій статті 34 слова "Реконструкцію або"
замінити словами "Реконструкцію, реставрацію або капітальний
ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних
розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або";
2) у розділі V "Прикінцеві положення":
у підпункті 1 пункту 1 цифри "2012" замінити цифрами "2013";
у пункті 6 слова "Протягом одного року з дня набрання
чинності цим Законом" замінити словами та цифрами "До 1 січня
2013 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4052-VIвверх