Документ 4036-XII, действует, текущая редакция — Принятие от 25.02.1994
( Последнее событие — Утрата силы, произойдет 21.10.2019, основание - 2597-VIII. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про банкрутство"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.224 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про банкрутство" ( 2343-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст.440) такі
зміни і доповнення:
1. У статті 12:
частину другу викласти в такій редакції: "Право вибору умов проведення санації залишається за
боржником у разі, коли він сам звернувся до арбітражного суду із
заявою про визнання його банкрутом. При цьому умови проведення
санації державних підприємств шляхом реорганізації погоджуються з
відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, та
Антимонопольним комітетом України в межах його компетенції, а
умови проведення санації шляхом приватизації - з відповідним
органом приватизації. Якщо в санації підприємства-боржника виявили
бажання взяти участь декілька громадян або юридичних осіб, то
відбір санаторів здійснюється відповідними органами на конкурсних
засадах"; у частині третій виключити слова "або перетворення його в
інше підприємство, засноване на колективній власності".

2. Частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому продаж майна державних підприємств-банкрутів
здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законом України
"Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ) та
іншими законодавчими актами України з питань приватизації".
3. Пункт 11 статті 21 викласти в такій редакції:
"11. Майно (крім коштів державних підприємств-банкрутів), що
залишилося після задоволення вимог кредиторів і членів трудового
колективу, передається власникові або відповідному органу
приватизації для реалізації, якщо арбітражний суд прийняв ухвалу
про ліквідацію юридичної особи - боржника. Кошти, що залишилися після задоволення державним
підприємством-банкрутом вимог кредиторів і членів трудового
колективу, зараховуються до відповідного позабюджетного фонду
приватизації".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4036-XIIвверх