Документ 4026-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.11.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.12.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Збройні Сили України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 25, ст.264 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Збройні Сили України"
( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48,
ст. 410 із наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 1:
частину третю виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил
України відповідно до закону можуть залучатися до здійснення
заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, боротьби
з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону,
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні
і континентального шельфу України та їх правового оформлення,
протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому
морі, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також
брати участь у міжнародному військовому співробітництві,
міжнародних антитерористичних, антипіратських та миротворчих
операціях на підставі міжнародних договорів України та в порядку і
на умовах, визначених законодавством України";
у частині дев'ятій слова "частинами третьою і четвертою"
замінити словами "частиною четвертою".
2. Доповнити статтею 1-1 такого змісту:
"Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки
в мирний час
З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі
чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право
застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по
важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття
яких здійснюється черговими силами;
припинення порушення державного кордону України повітряними
суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд
(сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами
(вертольотами), або застосовують зброю;
припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному
просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення
терористичного акту;
примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних
суден;
забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України
завдань щодо відсічі можливої збройної агресії проти України,
забезпечення недоторканності повітряного простору та підводного
простору в межах територіального моря України;
самозахисту в разі застосування зброї проти них або загрози
такого застосування, а також у разі будь-яких дій, що можуть
призвести до нанесення значних матеріальних збитків об'єктам, які
прикриваються ними, за місцем дислокації чи в районі виконання
завдань;
надання допомоги кораблям (катерам) Морської охорони
Державної прикордонної служби України у разі застосування зброї
проти них або загрози такого застосування, а також під час
безперервного переслідування, що розпочалося у територіальному
морі України, іноземного судна у відкритому морі для примушення
його зупинитися;
відбиття піратських нападів на морські або повітряні судна та
осіб, які перебувають на їх борту, захоплення піратських морських
або повітряних суден, звільнення заручників, а також морських або
повітряних суден, захоплених піратами, у відкритому морі чи в
іншому місці поза межами юрисдикції будь-якої держави;
забезпечення виконання покладених на з'єднання, військові
частини і підрозділи Збройних Сил України завдань під час їх
застосування в районі проведення антитерористичної операції, у
разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі або
територіальному морі України, а також для захисту від
терористичних посягань об'єктів Збройних Сил України, зброї
масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів,
вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових
частинах або зберігаються у визначених місцях;
забезпечення виконання покладених на Збройні Сили України
завдань у відкритому морі з протидії незаконним перевезенням зброї
і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів.
Під час залучення до виконання завдань з посилення охорони
державного кордону та суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні з'єднання, військові частини і
підрозділи Збройних Сил України мають право:
зберігати, застосовувати і використовувати спеціальні засоби
та зброю;
застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку,
спеціальні засоби в порядку і випадках, передбачених статтею 21
Закону України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 ).
Застосування і використання зброї та бойової техніки
допускається в разі, якщо інші заходи виявилися неефективними або
застосування таких заходів є неможливим".
3. В абзаці сьомому статті 9 слова і цифру
"частинами третьою-четвертою статті 1" замінити словами і цифрами
"частиною четвертою статті 1 та статтею 1-1".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних
органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 листопада 2011 року
N 4026-VIвверх