Документ 400_016, действует, текущая редакция — Подписание от 22.06.2011

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Державною службою
фінансового моніторингу України та Підрозділом
по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням
тероризму Хашимітського Королівства Йорданія
щодо співробітництва в сфері протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму

Дата підписання: 22.06.2011 Дата набрання чинності для України: 22.06.2011
Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ
по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Хашимітського Королівства Йорданія (далі - "Сторони"),
враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і
співробітництва у рамках законодавства держав Сторін з метою
сприяння обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму,
вважаючи, що спільним інтересом держав Сторін є сприяння
переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та
кримінальній діяльності, пов'язаній з цими злочинами,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони, відповідно до законодавства своїх держав,
співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є
у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є
підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або
кримінальною діяльністю, пов'язаною з цими злочинами.
З цією метою Сторони обмінюватимуться на запит наявною
інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами
фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму,
а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких
операцій.
Стаття 2
Кожен запит надсилатиметься із зазначенням підстав запиту,
супроводжуватиметься стислим викладенням відповідних фактів та
усіма наявними ідентифікаційними даними.
Сторона може запитувати, за необхідності, додаткову
інформацію з метою виконання запиту. Будь-які запити, відмова у
наданні інформації, закінчення терміну дії тощо повинні бути
викладені у письмовій формі.
Стаття 3
Інформація, одержана одною Стороною від другої Сторони, не
буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у
адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої згоди
Сторони, що надала інформацію.
Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути використана лише при здійсненні правосуддя, якщо вона
стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, або кримінальної діяльності,
пов'язаної з цими злочинами, як визначено законодавством держав
Сторін.
У випадку ненадання згоди будуть докладені належні зусилля
для забезпечення нерозкриття інформації будь-якій третій стороні
або будуть запроваджені відповідні обмеження щодо розкриття
інформації.
Стаття 4
Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації, одержаної в рамках цього Меморандуму, в
інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої
згоди Сторони, що надала таку інформацію.
Сторона, яка надає інформацію, може надсилати обґрунтовані
запити щодо використання наданої інформації, а одержуюча Сторона,
за необхідності, надає зворотну відповідь.
Стаття 5
Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є
конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту аналогічний
передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для
подібної інформації, одержаної з національних джерел.
Умови цього Меморандуму, що стосуються конфіденційності
інформації, одержаної протягом дії цього Меморандуму, залишаються
дійсними після припинення дії цього Меморандуму.
Стаття 6
Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством
своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі
обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою
виконання положень цього Меморандуму.
Стаття 7
Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською
мовою.
Стаття 8
Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по
фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження у
державі запитуваної Сторони.
Сторони можуть відмовити у наданні інформації у випадку, якщо
надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці,
громадському порядку, виконанню міжнародних угод або національним
інтересам чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.
Запитуюча Сторона повинна бути поінформована про причину відмови.
Стаття 9
За взаємною письмовою згодою Сторін у будь-який час до цього
Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються
окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.
Стаття 10
Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Стаття 11
Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає
чинності з дати його підписання.
Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з
дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
Вчинено в м. Києві 22 червня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є
автентичними.
У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Державну службу За Підрозділ по боротьбі
фінансового моніторингу з відмиванням коштів
України та фінансуванням тероризму
Хашимітського Королівства
Йорданія
(підпис) (підпис)
Сергій Гуржій Гані Мулки
Голова Міністр промисловості
та торгівлівверх