Документ 396-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 15.05.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.05.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 15 травня 2019 р. № 396
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 32, ст. 995), і Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1034), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235 і 262

1. У Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 235:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо (далі - уповноважені особи), перелік яких визначається наказом Держкомтелерадіо, вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення.”;

2) у пункті 6:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“6. Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому міститься опис видавничої продукції, яка вилучається з обігу.

Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу з описом видавничої продукції, яка вилучається з обігу, складається у двох примірниках. Перший примірник після підписання суб’єктом господарювання (його посадовою особою (представником) або особою, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом, залишається в уповноваженої особи, яка його склала, а другий примірник вручається суб’єкту господарювання (його посадовій особі (представнику) або особі, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом.”;

в абзаці третьому слова “суб’єкта господарювання або його представника” замінити словами “суб’єкта господарювання (його посадової особи (представника) або особи, яка безпосередньо здійснює розповсюдження,”.

2. У Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262:

1) в абзаці сьомому пункту 3 слова і цифру “за формою згідно з додатком 2” замінити словами і цифрою “у спосіб, визначений пунктом 8 цього Порядку”;

2) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“один примірник оригіналу видання, що ввозиться;”;

3) у додатках до Порядку:

додаток 1 викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2019 р. № 396)

ЗАЯВА
про видачу дозволу”;

додаток 2 виключити;

у додатку 3 після слів “українською мовою” доповнити словами “, міжнародний стандартний номер книги (ISBN)”;

у додатку 4:

після слів “українською мовою” доповнити словами “, міжнародний стандартний номер книги (ISBN)”;

слова


“____________
(підпис)

______________________________________
(ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної особи -
підприємця)”

замінити словами:

“____________
(дата)

____________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище уповноваженої особи
суб’єкта господарювання)”;

слова “МП (за наявності)” виключити.вверх