Документ 388/96-ВР, первая редакция — Принятие от 02.10.1996
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за посягання на життя, здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні
громадського порядку, та громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 46, ст.249 )
З метою посилення відповідальності за посягання на життя,
здоров'я і майно суддів, працівників правоохоронних органів, осіб,
які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
I. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):
1. Статті 189-1, 189-2, 189-4, 189-5, 190-1 викласти у такій
редакції:
"Стаття 189-1. Образа працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони
громадського порядку або військовослужбовця
Образа працівника правоохоронного органу у зв'язку з
виконанням ним службових обов'язків, а також члена громадського
формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у
зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною громадського
порядку, -
карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 189-2. Погроза працівникові правоохоронного органу
Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна
працівникові правоохоронного органу, а так само його близьким
родичам у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років";
"Стаття 189-4. Заподіяння тілесних ушкоджень судді або
працівникові правоохоронного органу
Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу
або його близьким родичам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи
легких тілесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв або
вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням суддею чи
працівником правоохоронного органу службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу
або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з
виконанням ним службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.
Стаття 189-5. Умисне знищення або пошкодження майна, що
належить судді чи працівникові правоохоронного
органу
Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
працівникові правоохоронного органу, а також його близьким
родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, застосування вибухових
речовин чи іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що
спричинили людські жертви чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років";
"Стаття 190-1. Посягання на життя судді, працівника
правоохоронного органу у зв'язку з виконанням
ними службових обов'язків, а також члена
громадського формування з охорони громадського
порядку або військовослужбовця у зв'язку з
діяльністю, пов'язаною з охороною громадського
порядку
Посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу
або його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків, а так само члена громадського формування з охорони
громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з
діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку, -
карається позбавленням волі на строк від дев'яти до
п'ятнадцяти років або смертною карою.
Примітка. Під терміном "працівник правоохоронного органу", що
вживається у статтях 123-1 ( 2001-05 ), 189-1, 189-2, 189-4, 189-5
і 190-1, слід розуміти осіб, які зазначені у частині першій статті
2 Закону України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ). Під терміном "близькі родичі", що вживається у статтях 123-1,
176-2, 189-2, 189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти осіб, які
зазначені у частині другій статті 2 Закону України "Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів".
2. У частині другій статті 7-1 ( 2001-05 ) слова і цифри
"умисне пошкодження або знищення майна працівника правоохоронного
органу (стаття 189-5 частина 2)" замінити словами і цифрами
"умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді чи
працівникові правоохоронного органу (стаття 189-5 частина 2)", а
слова і цифри "створення не передбачених законодавством військових
або інших збройних формувань чи груп (стаття 187-6); посягання на
життя працівника міліції або народного дружинника (стаття 190-1)"
замінити словами і цифрами "створення не передбачених
законодавством воєнізованих формувань чи груп (стаття 187-6);
посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з охорони громадського порядку або
військовослужбовця (стаття 190-1)".
3. Частину другу статті 10 після слів і цифр "за вбивство
(статті 93-98)" доповнити словами і цифрами "посягання на життя
судді, працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця
(стаття 190-1)".
4. У пункті 1 частини третьої статті 25-1 слова і цифри
"створення не передбачених законодавством військових або інших
збройних формувань чи груп (стаття 187-6)" замінити словами і
цифрами "створення не передбачених законодавством воєнізованих
формувань чи груп (стаття 187-6)".
5. У пунктах 1 і 2 частини першої статті 26, пункті 3 статті
52-1 слова і цифри "створення не передбачених законодавством
військових або інших збройних формувань чи груп (стаття 187-6);
посягання на життя працівника міліції або народного дружинника у
зв'язку з їх службовою або громадською діяльністю по охороні
громадського порядку (стаття 190-1)" замінити словами і цифрами
"створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань
чи груп (стаття 187-6); посягання на життя судді, працівника
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку або військовослужбовця (стаття 190-1)".
6. У пункті 2 частини шостої статті 53 слова і цифри
"створення не передбачених законодавством військових або інших
збройних формувань чи груп (стаття 187-6); посягання на життя
працівника міліції або народного дружинника у зв'язку з їх
службовою або громадською діяльністю по охороні громадського
порядку при обтяжуючих обставинах (стаття 190-1)" замінити словами
і цифрами "створення не передбачених законодавством воєнізованих
формувань чи груп (стаття 187-6); посягання на життя судді,
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з
охорони громадського порядку або військовослужбовця (стаття
190-1)".
7. Статтю 93 доповнити пунктами "и" та "і" такого змісту:
"и) вчинене на замовлення; і) вчинене за попереднім зговором групою осіб або
організованою групою".
8. У статті 123-1:
в абзаці другому частини першої слова "до десяти" замінити
словами "від трьох до десяти"; в абзаці другому частини другої слово "п'яти" замінити словом
"семи"; в абзаці другому частини четвертої слова "до шести" замінити
словами "від трьох до семи".
9. У статті 145 ( 2001-05 ):
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк від трьох до
п'ятнадцяти років".
10. В абзаці першому частини першої статті 176-1 ( 2002-05 )
слова "або народних засідателів" виключити.
11. У статті 176-2:
у назві та абзаці першому слова "або народного засідателя"
виключити; в абзаці першому слово "їхніх" замінити словом "його"; абзац другий викласти в такій редакції: "карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років".
12. У статті 176-3:
у назві та абзаці першому слова "або народного засідателя"
виключити; в абзаці першому слово "їхньою" замінити словом "його";
абзац другий викласти у такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
13. Статтю 176-5 виключити.
14. У частинах перших статей 186 і 187 цифри і слова "190-1
(посягання на життя працівника міліції або народного дружинника)"
замінити відповідно цифрами і словами "190-1 (посягання на життя
судді, працівника правоохоронного органу, члена громадського
формування з охорони громадського порядку або
військовослужбовця)".
15. У статті 188: абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян"; в абзаці другому частини другої слова "до трьох" замінити
словами "від двох до чотирьох".
16. У статті 188-1: у назві та абзаці першому частини першої слова "народному
дружиннику" замінити словами "члену громадського формування з
охорони громадського порядку";
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у
розмірі від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян"; в абзаці другому частини другої слова "або виправними
роботами на строк від одного року до двох років" виключити.
17. Абзац другий статті 189 викласти у такій редакції: "карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
18. У статті 189-3:
абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
в абзаці другому частини другої слова "до трьох" замінити
словами "від одного до трьох".
19. Абзац другий частини першої статті 190 викласти у такій
редакції: "карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років".
II. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) цифри "176-5" виключити.
III. У статті 185 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст.1122): у назві та абзаці першому слова "народного дружинника"
замінити словами "члена громадського формування з охорони
громадського порядку", а слова "чи образа його" виключити; в абзаці другому слова "в розмірі двохсот карбованців"
замінити словами "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 1996 року
N 388/96-ВРвверх