Документ 381-95-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.04.2004, основание - 478-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 1995 р. N 381
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку
особистих підсобних господарств громадян і
селянських (фермерських) господарств

Враховуючи підвищення ролі особистих підсобних господарств
громадян і селянських (фермерських) господарств у формуванні
державних ресурсів сільськогосподарської продукції і сировини та у
забезпеченні населення продуктами харчування, а також з метою
створення рівних умов для розвитку приватного і громадського
секторів виробництва Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити додаткові заходи щодо підтримки розвитку
особистих підсобних господарств громадян і селянських
(фермерських) господарств згідно з додатком.
2. Поширити на особисті підсобні господарства громадян дію
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1991 р.
N 96 ( 96-91-п ) "Про розвиток селянських (фермерських)
господарств і кооперативів по виробництву сільськогосподарської
продукції" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14
березня 1992 р. N 133 "Про деякі питання розвитку селянських
(фермерських) господарств") в частині забезпечення їх насінням та
племінним молодняком худоби і птиці та пункту 9 зазначеної
постанови.
3. Банку "Україна" вирішувати у встановленому порядку питання
щодо надання разових кредитів особистим підсобним господарствам
громадян, що матимуть товарну спрямованість.
4. Міністерству фінансів і Міністерству економіки під час
уточнення показників державного бюджету та Державної програми
економічного і соціального розвитку на поточний і наступні роки
передбачити необхідну потребу в коштах та матеріальних ресурсах
для розвитку селянських (фермерських) господарств.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1995 р. N 381
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ
щодо підтримки розвитку особистих підсобних
господарств громадян і селянських (фермерських)
господарств ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Зміст заходів |Відповідальні за| Термін пп | |виконання | виконання ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1.Розвиток особистих підсобних
господарств громадян
1. Організувати виробництво та Мінпром постійно
реалізацію населенню засо- Укоопспілка
бів захисту рослин у дріб-
ній розфасовці з інструкці-
ями щодо зберігання, засто-
сування та техніки безпеки
під час роботи з ними
2. Організувати надання допо-
моги громадянам, які ведуть
особисті підсобні госпо-
дарства:
в обробітку присадибних та Мінсільгосппрод постійно
інших земельних ділянок, Уряд Автономної
збиранні врожаю, транспорт- Республіки Крим
ному обслуговуванні, розши- облвиконкоми
ренні обсягів та видів
платних послуг населенню;
у забезпеченні потреб у сі-
нокосах і пасовищах, виді- Мінсільгосппрод постійно
ленні населенню грубих та Уряд Автономної
соковитих кормів Республіки Крим
облвиконкоми
3. Організувати закупівлю у Укоопспілка постійно
населення лишків сільсько- Мінсільгосппрод
господарської продукції та Уряд Автономної
забезпечити розрахунки за Республіки Крим
цю продукцію протягом не облвиконкоми
більш як 10 днів. Розширити
мережу закупівельних пунк-
тів та сількоопзаготпром-
торгів для приймання у на-
селення молока, худоби і
птиці, картоплі, плодів,
ягід та іншої продукції, а
також сприяти переробці
продукції на давальницьких
умовах та за згодою власни-
ків здійснювати її реаліза-
цію
Практикувати на договірній
основі зустрічний продаж
населенню товарів широкого
вжитку за продану сільсько-
господарську продукцію
4. Освоїти виробництво мото- Мінмашпром 1995 -
культиваторів, кіс, серпів, Укоопспілка 1996 роки
примусів, керогазів, віт-
ростійких ліхтарів, елект-
рорубанків, електроперфора-
торів, ланцюгових електро-
пилок та бензопилок
5. Підприємствам промисловості Укоопспілка до 1 жовтня
незалежно від форм власнос- Мінсільгосппрод 1995 р.
ті, що виробляють продукцію Держкомлегтекс
із шкурок кролів та нутрій, за участю
розглянути у встановленому Українського
порядку питання щодо ство- товариства
рення спеціалізованого фон- кролівників-
ду стимулювання розвитку любителів
кролівництва і нутріївницт-
ва в особистих підсобних
господарствах громадян за
рахунок відрахування до ць-
ого фонду частини вартості
закупленої ними для пере-
робки сировини
II.Розвиток селянських (фермерських)
господарств
1. З метою створення оптималь- Уряд Автономної протягом
них за розмірами земельних Республіки Крим 1995 року
ділянок селянських (фер- облвиконкоми
мерських) господарств, ра-
ціонального використання їх
фінансових і матеріальних
ресурсів та коштів, спрямо-
ваних на державну підтримку
цих господарств, сприяти
наданню селянським (фер-
мерським) господарствам,
які мають необхідну техніку
та підтвердили на практиці
здатність ефективного гос-
подарювання, за їх бажан-
ням, земельних ділянок в
оренду понад граничні роз-
міри, передбачені статтею 6
Закону України "Про се-
лянське (фермерське) госпо-
дарство"
2. Вивчити на місцях стан вико- Держкомзем до 1 жовтня
нання вимог Земельного ко- Мінсільгосппрод 1995 р.
дексу ( 561-12 ) та Закону Мінстат
"Про селянське (фермерське) Уряд Автономної
господарство" ( 2009-12 ) в Республіки Крим
частині передачі у влас- облвиконкоми
ність або надання у корис- за участю
тування земельних ділянок представників
із складу земель запасу регіональних
громадянам України, а також асоціацій
підприємствам, установам і фермерів
організаціям. При цьому
особливу увагу приділити
питанню створення приватно-
го сектора в трудонедостат-
ніх сільських населених
пунктах, забезпечивши сис-
тематичне інформування на-
селення щодо наявності
вільних земель запасу,
включаючи землі, передані у
тимчасове користування, в
тому числі оренду, в розрі-
зі сільських Рад народних
депутатів. У разі виявлення
порушень чинного законо-
давства внести у встановле-
ному порядку пропозиції про
вилучення таких земельних
ділянок та повернення їх до
складу земель запасу
3. Надати Українському держав- Мінсільгосппрод протягом
ному фонду підтримки се- Мінфін 1995 року
лянських (фермерських) гос-
подарств додатково 600
млрд. крб. за рахунок пе-
редбачених у Державному
бюджеті на 1995 рік коштів
для фінансування заходів і
програм розвитку сільського
господарства
Вишукати можливість під час Мінфін II квартал
уточнення Державного бюдже- Мінсільгосппрод 1995 р.
ту на 1995 рік виділення
додаткових коштів для спря-
мування їх Українському
державному фонду підтримки
селянських (фермерських)
господарств
Передбачити в проектах Дер- Мінфін щорічно
жавного бюджету на 1996 і Мінсільгосппрод
наступні роки кошти для
спрямування зазначеному
фонду, які б забезпечували
державну підтримку цих гос-
подарств відповідно до роз-
мірів, визначених законо-
давчими і нормативними ак-
тами України
4. Забезпечити в селянських Мінсільгосппрод постійно
(фермерських) господарствах Уряд Автономної
фінансування будівництва Республіки Крим
об'єктів, передбачених аб- облвиконкоми
зацом першим пункту 4 пос-
танови Кабінету Міністрів
України від 13 січня 1993
р. N 19, у межах державних
централізованих капіталовк-
ладень, що виділяються на
соціальний розвиток по від-
повідних регіонах пропор-
ційно до частки земельних
угідь, які перебувають у
власності та користуванні
цих господарств
5. Передбачити ліміти держав- Держводгосп постійно
них централізованих капі- Мінсільгосппрод
тальних вкладень на будів- Уряд Автономної
ництво і реконструкцію ме- Республіки Крим
ліоративних систем, а також облвиконкоми
систем питного водопоста-
чання в селянських (фер-
мерських) господарствах за
рахунок коштів, що виділя-
ються на розвиток меліора-
ції земель, в розмірі 5
відсотків
6. Забезпечити пріоритетність Українська постійно
у прийманні заяв від се- державна
лянських (фермерських) гос- корпорація з
подарств та їх кооперативів управління
(спілок, асоціацій та інших інвестиційними
об'єднань тощо) на реаліза- проектами
цію проектів за участю іно- Агентство
земних інвестицій та прог- координації
рам технічної допомоги міжнародної
технічної
допомоги
7. Доопрацювати та у встанов- Мінсільгосппрод до 1 липня
леному порядку затвердити Мінфін 1995 р.
інструкцію із ведення бух- Мінекономіки
галтерського обліку в се- Українська
лянських (фермерських) гос- академія аграрних
подарствах за спрощеною наук
схемою і видати її масовим Український
тиражем державний фонд
підтримки
селянських
(фермерських)
господарств
8. Організовувати короткотер- Мінсільгосппрод щорічно
мінові курси підвищення Уряд Автономної
кваліфікації голів селянсь- Республіки Крим
ких фермерських) господарс- облвиконкоми
тв
III. Загальні питання розвитку особистих
підсобних господарств громадян та
селянських (фермерських )господарств
1. Сприяти ліквідації штучних Уряд Автономної постійно
обмежень розмірів земельних Республіки Крим
ділянок, що передаються облвиконкоми
громадянам України у влас-
ність або надаються в ко-
ристування для ведення се-
лянського (фермерського)
господарства, вжити заходів
до недопущення випадків
безпідставних відмов у на-
данні земельних ділянок для
цієї мети та використання
земель запасу, в тому числі
переданих у тимчасове ко-
ристування, включаючи орен-
ду, колективним, державним
та іншим сільськогоспо-
дарським підприємствам, пе-
реважно для надання земель-
них ділянок з метою ведення
селянських (фермерських)
господарств та особистих
підсобних господарств гро-
мадян
2. Практикувати на договірній Уряд Автономної постійно
основі надання послуг насе- Республіки Крим
ленню та селянським (фер- облвиконкоми
мерським) господарствам у
виконанні сільськогоспо-
дарських робіт з розрахун-
ками за ці роботи виробле-
ною продукцією
3. Надавати практичну допомогу Українська до 1 січня
громадянам, які ведуть се- академія 1996 р.
лянські (фермерські) та аграрних наук постійно
особисті підсобні госпо- Мінсільгосппрод
дарства, у створенні ними Уряд Автономної
кооперативів (спілок, асо- Республіки Крим
ціацій та інших об'єднань) облвиконкоми
на безприбутковій основі із
заготівлі, зберігання, пе-
реробки та реалізації
сільськогосподарської про-
дукції, надання агросервіс-
них послуг цим господарс-
твам та ринкових структур
типу молокоспілок та у
створенні і діяльності заз-
начених формувань
4. Розширити дослідження з Мінсільгосппрод постійно
проблем організації і сис- Національна
тем ведення виробництва в академія наук
селянських (фермерських) Українська
господарствах та особистих академія аграрних
підсобних господарствах наук
громадян, видання необхід-
них рекомендацій з цих пи-
тань та використання досяг-
нень науково-технічного
прогресу і новітніх науко-
вих розробок у сфері при-
ватних господарств
5. Передбачити в структурі ор- Мінсільгосппрод до 1 липня
ганів державного управління Уряд Автономної 1995 р.
сільським господарством в Республіки Крим
Автономній Республіці Крим облвиконкоми
та областях підрозділи із
розвитку селянських (фер-
мерських) господарств та
особистих підсобних госпо-
дарств громадян, а в район-
ній ланці - посади спеціа-
лістів із цих питань
6. Висвітлювати досвід роботи Українська постійно
селянських (фермерських) академія
господарств та особистих аграрних наук
підсобних господарств гро- Мінсільгосппрод
мадян у збільшенні вироб-
ництва сільськогосподарсь-
кої продукції, високоякіс-
них продуктів харчування,
підвищенні родючості грун-
тів та забезпечувати ці
господарства необхідними
інформаційними матеріалами,
в тому числі зарубіжними

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКОвверх