Документ 381-2001-р, текущая редакция — Редакция от 29.11.2001, основание - 541-2001-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 серпня 2001 р. N 381-р
Київ

Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу
пакета акцій ВАТ "Запорізький автомобільний завод"
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 541-р ( 541-2001-р ) від 29.11.2001 )

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій ВАТ "Запорізький автомобільний завод" (додаються).
Пакет складається з 31248998 простих іменних акцій, що
становить 81,59 відсотка статутного фонду, номінальною вартістю
7812,2495 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій ВАТ "Запорізький автомобільний завод" з урахуванням
затверджених цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Запорізький автомобільний завод".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 381-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
ВАТ "Запорізький автомобільний завод"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Запорізький
автомобільний завод" (далі - конкурс) мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із
статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, установлених Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та
відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих
умов.
Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку, які
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і визначені
в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Запорізький
автомобільний завод", надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність ВАТ "Запорізький автомобільний
завод".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох останніх років
економічної діяльності з виробництва легкових автомобілів в обсязі
не менше ніж 100 тис. одиниць на рік;
провадження протягом не менш як трьох останніх років
економічної діяльності з виробництва продукції, яка
використовується для комплектування автомобілів виробництва ЗАТ
"АвтоЗАЗ-Деу", в обсязі не менше ніж 6 відсотків їх собівартості;
провадження протягом не менш як трьох останніх років
економічної діяльності з торгівлі легковими автомобілями через
власну мережу не менше ніж у двадцяти областях України;
провадження протягом не менш як трьох останніх років
економічної діяльності з технічного обслуговування та ремонту
автомобілів через власну мережу станцій технічного обслуговування
та ремонту автомобілів не менше ніж у двадцяти областях України;
здійснення протягом не менш як одного року безпосереднього
контролю на підприємствах, що провадять економічну діяльність,
визначену в абзацах другому - п'ятому цього пункту. ( Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ N 541-р ( 541-2001-р ) від
29.11.2001 )
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 54 000 тис. гривень. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 541-р
( 541-2001-р ) від 29.11.2001 )
5. Покупець пакета акцій протягом трьох років від дати
укладення договору купівлі-продажу пакета акцій в межах
корпоративних прав повинен сприяти забезпеченню ефективного
управління корпоративними правами ВАТ "Запорізький автомобільний
завод" у господарських товариствах, засновником яких виступає ВАТ
"Запорізький автомобільний завод", у тому числі:
збереженню кількості робочих місць;
збереженню обсягу виробництва основних видів продукції
(послуг);
збереженню основного профілю роботи товариства;
виконанню визначених мобілізаційних завдань;
додержанню норм екологічної безпеки.
Покупець пакета акцій в межах корпоративних прав ВАТ
"Запорізький автомобільний завод" в ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу" бере на себе
зобов'язання сприяти:
погашенню кредиторської заборгованості за кредитним договором
між ВАТ "Запорізький автомобільний завод" та корпорацією
"Деу" за рахунок частини отриманих від ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу"
дивідендів; ( Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням КМ N 541-р ( 541-2001-р ) від 29.11.2001 )
виконанню інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом
Міністрів України;
створенню мережі продажу, післяпродажного обслуговування
автомобілів виробництва ЗАТ "АвтоЗАЗ-Деу" та реалізації запасних
частин до них;
виконанню вимог антимонопольного законодавства.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх