Про Державний бюджет України на 1999 рік
Закон Украины; Бюджет от 31.12.1998378-XIV
Документ 378-XIV, действует, текущая редакция — Редакция от 07.12.2000, основание - 2120-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 1999 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст.59 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )
( Щодо визнання конституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99, ВВР, 1999, N 41, ст.371
N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.346
N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
на 1999 рік
Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у
сумі 25.135.260,8 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.
Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на
1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі
610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування -
630.000 тис. гривень.
Стаття 2. Установити, що до доходів Державного бюджету
України на 1999 рік зараховуються:
1) в повному обсязі:
податок на додану вартість;
акцизний збір з імпортних товарів;
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
ввізне мито;
надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими
банками за користування тимчасово вільними коштами державного
бюджету;
дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;
плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств;
консульські збори, що справляються на території України;
плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із
дорогоцінних металів;
кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду,
скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи
дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним
відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із
зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією,
розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених
коштів;
надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;
відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку
через територію України та відрахування від прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють
транспортування нафти; ( Абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які
стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від
реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів,
багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним
контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на
залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і
митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені
законодавством;
надходження коштів від продажу квот на здійснення
зовнішньоекономічних операцій;
збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття;
збір до Державного інноваційного фонду;
платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового
податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів,
визначена на підставі статті 6 цього Закону;
3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;
4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного
Державного фонду приватизації від приватизації державного майна,
та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом
приватизації та кредитуванням підприємств;
5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами і організаціями;
6) 80 відсотків надходжень гербового збору;
7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у
розмірах, визначених законодавством.
Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на
1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по
основних джерелах у таких сумах:
(тис. гривень)
Податкові надходження - всього 15.989.266,9
у тому числі:
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - всього 2.486.120
з них:
прибутковий податок з громадян 1.168.850
податок на прибуток підприємств 1.317.270
Платежі за використання природних ресурсів - всього 642.496
з них:
плата за використання лісових ресурсів 53.840
плата за спеціальне користування водними ресурсами 191.120
платежі за користування надрами 14.651
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 381.885
Внутрішні податки на товари та послуги - всього 11.193.040,9
з них:
податок на додану вартість 8.302.728
акцизний збір з вітчизняних товарів 1.364.652,9
акцизний збір з імпортних товарів 859.870
ліцензії на підприємницьку та професійну
діяльність 665.790
з них:
гербовий збір 500.000
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - всього 1.649.210
з них:
ввізне мито 1.587.810
Інші податки - всього 18.400
Неподаткові надходження - всього 5.132.852
у тому числі:
Доходи від власності та підприємницької діяльності - всього 1.135.600
з них:
рентна плата за нафту власного видобутку 30.000
рентна плата за природний газ власного
видобутку 303.700
надходження коштів від приватизації державного майна 675.000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу - всього 330.631
з них:
державне мито 298.761
Надходження від штрафів та фінансових санкцій 43.680
Інші неподаткові надходження - всього 3.622.941
з них:
надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України, за виконані
роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил 208.000
України
відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 1.616.300
відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють
транспортування нафти 200.000
відрахування від плати за транзит аміаку через територію України 9.986
надходження амортизаційних відрахувань для фінансування заходів структурної перебудови
базових галузей національної економіки 1.130.000
надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на
умовах повернення кредитів, залучених державою
або під державні гарантії 300.000
Доходи від операцій з капіталом - всього 412.610
у тому числі:
Надходження від продажу основного капіталу 12.610
з них:
надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 2.840
України
Надходження від продажу державних запасів товарів 400.000
з них:
надходження коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах 400.000
Офіційні трансферти - всього 382.215,9
у тому числі:
Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету міста Києва 382.215,9
Державні цільові фонди - всього 1.978.316
у тому числі:
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення 400.000
Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення 554.000
Збір до Державного інноваційного фонду 739.940
Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 40.000
Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього
природного середовища 13.076
Надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування 231.300
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету
України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1)
затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та
2 є невід'ємною частиною цього Закону.
Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають
право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів
Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань,
затверджених їм на 1999 рік.
Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання
функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне
призначення, передаються відповідно до законодавства України від
одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то
дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися
у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій
чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного
бюджету, якому це повноваження передано.
Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних
розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати
перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу
функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році
зараховуються:
частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на
підставі статті 6 цього Закону;
місцеві податки і збори;
плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності;
плата за землю;
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;
податок на промисел;
90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду
приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що
належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних
позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального
майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
20 відсотків надходжень гербового збору;
надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;
надходження відрахувань та збору на будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування в частині, що належить місцевим бюджетам;
інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у
розмірах, визначених законодавством.
Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до
законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи
та цього Закону.
Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):
Прибутковий Податок на Акцизний
податок прибуток збір з
з громадян підприємств вітчизняних
товарів
Автономна Республіка Крим 100 100 100
області:
Вінницька 100 100 50 Волинська 100 100 50 Дніпропетровська 100 30 50 Донецька 50 70 20 Житомирська 100 100 50 Закарпатська 100 100 50 Запорізька 50 50 20 Івано-Франківська 100 100 50 Київська 100 100 50 Кіровоградська 100 100 50 Луганська 100 100 50 Львівська 100 100 50 Миколаївська 60 70 50 Одеська 50 80 50 Полтавська 50 50 10 Рівненська 100 100 50 Сумська 100 100 50 Тернопільська 100 100 50 Харківська 50 50 20 Херсонська 100 100 50 Хмельницька 100 100 50 Черкаська 100 100 50 Чернівецька 100 100 50 Чернігівська 100 100 50
міста:
Київ 25 70 10 Севастополь 100 50 50
Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам
у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, у тому числі:
(тис. гривень)
Автономна Республіка Крим 74.186,9
області:
Вінницька 140.226,6 Волинська 145.301 Дніпропетровська 20.407,5 Донецька 39.230,3 Житомирська 215.472,6 Закарпатська 185.594,1 Запорізька 22.896,9 Івано-Франківська 96.018,9 Київська 155.583,5 Кіровоградська 147.670 Луганська 58.065,6 Львівська 74.889,1 Миколаївська 21.323,2 Одеська 32.901,8 Полтавська 622,7 Рівненська 56.880,9 Сумська 20.938,6 Тернопільська 143.336,9 Харківська 12.479,8 Херсонська 111.749 Хмельницька 110.517,5 Черкаська 80.827,3 Чернівецька 27.341,7 Чернігівська 42.441,1
місто Севастополь 8.217,8
Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік
субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам в обсязі
341.167,7 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), в тому числі: ( Абзац перший
частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N
776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
(тис. гривень)
Автономна Республіка Крим 15.167,7
області:
Вінницька 11.895,2 Волинська 8.640,7 Дніпропетровська 26.048,3 Донецька 31.620,1 Житомирська 15.117,1 Закарпатська 9.757,4 Запорізька 13.782,1 Івано-Франківська 9.912,5 Київська 12.412,6 Кіровоградська 8.276,5 Луганська 14.536,7 Львівська 16.499,4 Миколаївська 9.790,7 Одеська 15.167,6 Полтавська 11.318,5 Рівненська 8.538,6 Сумська 8.529 Тернопільська 8.291,4 Харківська 18.724,9 Херсонська 9.165,1 Хмельницька 10.585,2 Черкаська 10.654,7 Чернівецька 6.361,6 Чернігівська 8.743,4
міста:
Київ 18.937,3 Севастополь 2.693,4
Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік
субвенцію Закарпатській області в обсязі 40.000 тис. гривень на
ліквідацію наслідків стихійного лиха.
Стаття 8. Установити, що в 1999 році до Державного бюджету
України передаються кошти з бюджету міста Києва у сумі 382.215,9
тис. гривень.
Стаття 9. Надати право Головному управлінню Державного
казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення
заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками
застосовувати безспірне її стягнення.
Стаття 10. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до
Державного бюджету України рентну плату за природний газ у
розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за
нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.
Стаття 11. Установити, що суб'єкти підприємницької
діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним
транспортом через територію України нафти, природного газу та
аміаку, вносять до Державного бюджету України:
відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними
нафтопроводами, в розмірі, еквівалентному 0,059 долара США за 1
тонну нафти, що транспортується, на кожні 100 км відстані її
транспортування; ( Абзац другий статті 11 в редакції Закону
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі,
еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні
100 кілометрів відстані;
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи
з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію
України.
Стаття 12. Установити, що в 1999 році по населених пунктах,
грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 2 рази.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998
року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю".
Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та
виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до
15 числа наступного місяця за звітним.
Звільнити від сплати земельного податку військові частини,
військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі
санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за
рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства
оборони України та інших утворених відповідно до законодавства
військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони
України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених
підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з
визначенням розмірів земельних ділянок.
Стаття 13. Установити, що надходження плати за землю та
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у
порядку, затвердженому відповідною радою.
Стаття 14. Установити, що у 1999 році державне мито, сплачене
згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком
підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується до
Державного бюджету України, і ці кошти спрямовуються на проведення
паспортизації населення України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 15. ( Дію статті 15 зупинено щодо сплати збору до
Державного інноваційного фонду на період проведення експерименту
для підприємств - учасників економічного експерименту на підставі
Закону N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000 ) Установити, що
суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності,
крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України, сплачують до Державного інноваційного
фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції
(робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та
акцизного збору. ( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99 ) Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу
реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на
суму податку на додану вартість і акцизного збору.
У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій
діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової
націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і
страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.
Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок,
наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям
для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного
бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на
здійснення інноваційної діяльності. ( Частина четверта статті 15 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
Установити, що у 1999 році кошти від збору до Державного
інноваційного фонду спрямовуються за таким цільовим призначенням:
100.000 тис. гривень - на часткове виконання статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 );
452.550 тис. гривень - виключно на покриття заборгованостей,
що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників
бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших
соціальних виплатах;
інші кошти в межах їх реальних надходжень, але не менше
187.390 тис. гривень - на розвиток інноваційної діяльності та
фінансування інноваційних проектів Державним інноваційним фондом.
( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 16. Установити, що в 1999 році відрахування та збори
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування здійснюються у порядку,
передбаченому у 1998 році.
До бюджету міста Києва зараховуються в установленому порядку
50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від
підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і
використовуються за цільовим призначенням.
Стаття 17. Установити, що у 1999 році:
плата за понадлімітне використання водних ресурсів
зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах,
передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у
межах ліміту;
розподіл платежів за користування надрами, передбачений
пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ),
здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї
статті Кодексу.
Стаття 18. Установити, що з 1 січня 1999 року кошти усіх
державних та місцевих позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду
України та Фонду соціального страхування України, зараховуються до
відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені
законодавством.
( Положення статті 19 визнано конституційними згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від
24.06.99 ) Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей
видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999
рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі
погашення заборгованості за минулі роки) (код 1110);
нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення
заборгованості за минулі роки) (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
трансферти місцевим бюджетам (код 1399);
трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення
заощаджень громадян) (код 1340).
Установити, що фінансування витрат по захищених статтях
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків
на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну
підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних
потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та
одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям
та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної
руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по
розпорядниках коштів відповідних бюджетів.
При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників
бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення
заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному
обсязі.
Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам, які передбачені
в частині першій статті 7 цього Закону, спрямовуються виключно на
фінансування соціальних виплат та на погашення заборгованості по
заробітній платі (за її наявності).
Установити, що на фінансування визначених цією статтею
видатків спрямовуються 90 відсотків надходжень до відповідних
бюджетів без врахування надходжень до державних цільових фондів,
збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, та коштів від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна
Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та
надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил
України. ( Стаття 19 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
Стаття 20. Дозволити Міністерству закордонних справ України у
1999 році використовувати за цільовим призначенням до 10 відсотків
коштів в іноземній валюті, фактично отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, на непередбачені витрати,
пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном
громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних
ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під
час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих
на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових
робіт в консульських відділах посольств України за кордоном;
придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для
консульських відділів дипломатичних представництв України за
кордоном.
Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, зараховується до складу
доходів Державного бюджету України і використовується на поточне
утримання дипломатичних представництв України за кордоном та
придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум,
передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.
Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству
сільського господарства і продовольства України, Державному
комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим
підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи
Державного казначейства України, зараховуються на окремий
субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету і
спрямовуються на погашення заборгованості, пов'язаної із
закупівлею сільськогосподарської продукції за державними
замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини
лізингового фонду для забезпечення сільського господарства
сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; придбання
і централізоване постачання мінеральних добрив і пально-мастильних
матеріалів та на формування державного насіннєвого страхового
фонду.
Надати право органам системи Міністерства фінансів України та
органам Державної податкової служби України за наслідками
документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з
підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих
позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне
замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а
також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в
розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового
використання) за кожний день до повного їх повернення.
Стаття 23. Установити, що 90 відсотків коштів, які надійдуть
від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва
відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються
до Державного бюджету України і спрямовуються виключно на
фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми.
( Дію окремих положень, визначених статтею 24, зупинено на
2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 )
Стаття 24. Зупинити на 1999 рік дію окремих положень Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ):
пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним
до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості
путівки в Україні;
пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23 та статті 24 в
частині безплатного надання або забезпечення пільговою
санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок громадян,
віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за
межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами
праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують
потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне
лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у
розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей;
пунктів 21 і 29 статті 20, пункту 1 статті 21 в частині
одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
(кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на
кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок
державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва
садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
надання безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам,
віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
пункту 7 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики
на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку
13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 25
процентів позики за рахунок державного бюджету, а також
безпроцентної позики для будівництва садових будинків та
благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів
громадянами, віднесеними до категорії 2 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
пункту 5 статті 22 та пункту 1 статті 23 в частині одержання
безпроцентної позики на індивідуальне житлове будівництво
громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
пункту 12 статті 22 в частині надання пільгової позики для
організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського)
господарства громадянам, віднесеним до категорії 3 осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
пункту 5 статті 36 в частині одержання громадянами, які
евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися
(переселяються) на нове місце проживання, безпроцентних позик за
новим місцем проживання на господарське обзаведення в розмірі
п'ятдесяти мінімальних заробітних плат на сім'ю із строком сплати
до 15 років з моменту видачі позики незалежно від часу їх
евакуації, відселення або самостійного переселення.
Стаття 25. Установити тариф на доставку пенсій та грошової
допомоги, що фінансуються з Пенсійного фонду України, в розмірі не
вище 1,7 відсотка від фактичного обсягу виплачених пенсій та
грошових допомог, а також плату комерційних банків на 1999 рік за
користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України у
розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку України.
Виплата пенсій та грошових допомог військовослужбовцям
рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби
та їх сім'ям, державної грошової допомоги, допомоги по догляду за
дитиною по досягненню нею трирічного віку, пенсій громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), здійснюється виключно за рахунок коштів
Державного бюджету України. Проведення зазначених виплат за
рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду України забороняється.
( Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )

Стаття 26. Установити, що у 1999 році державні централізовані
капітальні вкладення здійснюються за рахунок і в межах надходження
до Державного бюджету України відповідно до законодавства 10
відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами і організаціями.
Стаття 27. Установити, що Фонд державного майна України має
забезпечити в 1999 році мобілізацію коштів до Державного бюджету
України у сумі не менше 800.000 тис. гривень від приватизації
державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств. Кошти понад
675.000 тис. гривень, що не враховані у доходній частині
Державного бюджету України, спрямовуються на погашення основної
суми державного боргу.
Стаття 28. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю
встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу
надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості населення, але
не нижче встановленого законодавством.
Стаття 29. З метою становлення Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння України дозволити Міністерству
фінансів України спрямовувати у 1999 році кошти, отримані понад
обсяги, зазначені у статті 3 цього Закону від реалізації
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на формування цього
Фонду.
Стаття 30. Надати право Міністерству оборони України
проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними
установами та організаціями, які виконують роботи (надають
послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських
розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту
та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі
виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки
без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 31. Установити, що в 1999 році за рахунок і в межах
надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України, за виконані роботи, надані послуги, надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил України у сумі
208.000 тис. гривень здійснюються витрати на потреби оборони
відповідно до кошторису Міністерства оборони України.
Стаття 32. Установити, що у 1999 році надходження до
Державного бюджету України коштів від Державного комітету України
по матеріальних резервах у сумі 400.000 тис. гривень спрямовуються
на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву шляхом закупівлі вугілля.
Стаття 33. Врахувати у Державному бюджеті України на 1999 рік
кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у
зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін
погашення яких припадає на 1999 рік, у сумі 11.143,2 тис. гривень.
Стаття 34. Установити, що в 1999 році для стягнення
заборгованості перед Державним бюджетом України, яка виникла
внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо
погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів,
залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих
державою зобов'язань, та заборгованості з наданих підприємствам і
організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування
цими позичками, органами Державної податкової служби України
застосовується порядок, передбачений законодавством для стягнення
не внесених у строк податків і неподаткових платежів.
Стаття 35. Надати в 1999 році право Міністерству фінансів
України реструктуризувати прострочену заборгованість за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з
юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном
погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення
розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови
здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та
обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути
реструктуризовано, має перевищувати суму річних платежів з
погашення та обслуговування кредитів, заборгованість по яких
реструктуризується.
Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про
реструктуризацію, забезпечується заставою або порукою. При цьому
плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні
вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних
установах для фінансування дефіциту державного бюджету, яке
безпосередньо передує укладанню угоди про реструктуризацію.
Стаття 36. Установити, що в 1999 році кошти, які надійдуть в
рахунок погашення заборгованості суб'єктів господарської
діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання
державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними
кредитами у сумі, еквівалентній 688,1 млн. доларів США за курсом
Національного банку України станом на 1 грудня 1998 року,
спрямовуються на погашення та обслуговування державного
зовнішнього боргу України.
Стаття 37. Установити граничний розмір державного
внутрішнього боргу України на 1 січня 2000 року в сумі
20.260.949,4 тис. гривень.
Стаття 38. Установити розмір державних зовнішніх запозичень
України в 1999 році для погашення державного боргу та фінансування
дефіциту Державного бюджету України в сумі 825.495 тис. доларів
США.
Стаття 39. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та
державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів
із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у
неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного
розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок
відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх
запозичень України за погодженням з Верховною Радою України.
Стаття 40. Кабінету Міністрів України з 1 липня 1999 року
припинити надання державних гарантій щодо іноземних кредитів
юридичним особам (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним
експортерам). ( Стаття 40 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )
Стаття 41. Установити, що:
з 1 січня 1999 року касове виконання Державного бюджету
України за доходами здійснюється органами Державного казначейства
України; ( Абзац другий статті 41 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
з 1 квітня 1999 року видатки Державного бюджету України
здійснюються через реєстраційні рахунки установ і організацій в
органах Державного казначейства України;
безспірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ і
організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного
казначейського рахунку, проводиться виключно органами Державного
казначейства України.
Стаття 42. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування
видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств у 1999
році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини
заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках,
зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України
за станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної
заборгованості вугледобувним підприємствам за станом на 1 січня
1999 року понад асигнування, передбачені цим Законом, але не більш
як на 1.500.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України
передбачити механізм проведення такого заліку. ( Стаття 42 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 ) ( Щодо визнання неконституційними положень статті 42 у частині
надання повноважень Кабінету Міністрів України здійснювати
обмеження видатків з Державного бюджету України на утримання
судових органів України без урахування передбачених статтею 130
Конституції України конституційних гарантій їх фінансування див.
Рішення Конституційного суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від
24.06.99 )
Стаття 43. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування
видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і
забезпечення безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету
Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових
платежах) до Державного бюджету України за станом на 1 січня 1999
року в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил
України, Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до
законів України військових формувань та Міністерства внутрішніх
справ України за станом на 1 січня 1999 року, а також для
розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння,
військову техніку, енергоносії, медичне обладнання і медикаменти,
за виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України
понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище обсягів
мінімальної необхідної потреби. У разі невідповідності сум
номінальної заборгованості та реального розрахунку різниця
відноситься на загальне фінансування головних розпорядників
бюджетних коштів. Кабінету Міністрів України передбачити механізм
проведення такого заліку та уступки боргу. Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та
продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також інших бюджетних
установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і
продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників
на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами. ( Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за
рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону
в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на
додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування
не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України
податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями
частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця
покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету
України.
Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету
України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково
зараховуються надходження від Державного комітету України по
матеріальних резервах у сумі 2.650.000 тис. гривень, а також
недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за
нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати
за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на
природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та
інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України,
яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі
2.800.115 тис. гривень. ( Частина перша статті 45 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7
цього Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя)
бюджетам у сумі 5.450.115 тис. гривень, у тому числі:
(тис. гривень)
Автономна Республіка Крим 127.296
області:
Вінницька 177.033 Волинська 130.972 Дніпропетровська 354.477 Донецька 351.451 Житомирська 186.335 Закарпатська 97.174 Запорізька 294.470 Івано-Франківська 144.575 Київська 392.030 Кіровоградська 121.280 Луганська 425.024 Львівська 350.656 Миколаївська 113.469 Одеська 233.622 Полтавська 225.048 Рівненська 106.988 Сумська 123.844 Тернопільська 149.382 Харківська 250.000 Херсонська 84.258 Хмельницька 185.544 Черкаська 193.471 Чернівецька 48.903 Чернігівська 186.043
міста: Київ 302.613 Севастополь 94.157
( Частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно
для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними
установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для
розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та
пільгах населенню.
Фінансування субвенцій з Державного бюджету України
проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині
першій цієї статті Закону.
Стаття 46. При затвердженні республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів не можуть
плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів,
видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.
Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і
теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними
установами.
Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій
відповідним бюджетам.
Дотації, які надаються з Державного бюджету України
республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним,
міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим
бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету
іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються
у першочерговому порядку і відносяться до захищених статей
бюджету.
Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження
до Державного бюджету України (включаючи податок на додану
вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів,
що надходять на рахунки розташованих на території відповідних
регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки
з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються
управліннями Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
Перерахування дотацій з Державного бюджету України
здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих
бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.
Перерахування дотацій з Державного бюджету України до
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим
Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.
Управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять
перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів
Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком
"Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на
бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної
Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових
управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з
визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань
від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не
більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної
суми дотації, що встановлена статтею 7 цього Закону для
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та
міського (міста Севастополя) бюджетів.
Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі
управління Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця
припиняють перерахування таких коштів на бюджетний поточний
рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних
та Севастопольського міського фінансових управлінь.
Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного
перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту
Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього
Закону. Головне управління Державного казначейства України
контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та
надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа
місяця, наступного за звітним.
У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та
місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної
статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства
України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного
фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня
поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного
бюджету України.
II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1999 РІК"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.
2. Кабінету Міністрів України:
при розподілі асигнувань, передбачених на реалізацію
Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення
загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення
законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої
діяльності, зокрема, комп'ютеризацію робочих місць народних
депутатів України;
виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на
безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис.
гривень, на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних
клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000
тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії
медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування
дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;
виділити за рахунок видатків на здійснення заходів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень
для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової
українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50
відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від
підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;
визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього
Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з
юридичними особами-позичальниками відповідних угод, з терміном
погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення
розрахунків за кредитами;
вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів
в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та
обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених
державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги,
визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування
інноваційних проектів Державного інноваційного фонду у сумі
538.550 тис. гривень, спрямувавши 50 відсотків цих коштів (269.275
тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування
на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним
фондом та 50 відсотків (269.275 тис. грн.) - на додаткове
фінансування на безповоротній основі наукових та науково-технічних
програм і виплату пенсій науковим працівникам відповідно до статті
24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ); ( Абзац сьомий пункту 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
при здійсненні розподілу державних централізованих
капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і
військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи у сфері національної оборони, закупівлю
сільськогосподарської техніки (у сумі 565.000 тис. грн.),
підтримку молодіжного житлового будівництва (у сумі 20.000
тис. грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі
20.000 тис. грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000
тис. грн.);
при визначенні спрямування коштів на погашення
заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення
заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами
захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу
України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000
тис. гривень, які необхідні для придбання нафти, газового
конденсату та природного газу;
при розподілі видатків Державного бюджету України на
геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень
необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у
східних і південних областях України та Автономній Республіці
Крим;
при розподілі видатків Державного бюджету України на
протиепізоотичні заходи спрямувати 6.000 тис. гривень для
фінансування витрат на наукове забезпечення розробки та
налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин;
визначити джерела і додатково до затверджених Законом
України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів
виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування
вугільної галузі; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
здійснити погашення заборгованості підприємствам і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів
соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис.
гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по
податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету
України за станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести
відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999
рік; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із Законом
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
забезпечити відповідно до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на
часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким
призначенням: ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
місцевих бюджетів; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно
із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з
Державного бюджету України; ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом
згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України
не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються
за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування
джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами. ( Пункт 2 розділу II доповнено абзацом згідно із
Законом N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 грудня 1998 року
N 378-XIV

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1999 рік
за функціональною класифікацією
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | |Поточні видатки | Капітальні Код | Назва функції | Всього|----------------------| видатки | | |Всього | з них: | | | | |оплата праці| ------------------------------------------------------------------------------------------------ 010000 Державне управління 1063667,8 1014606,5 621169 49061,3
010100 Функціонування законодавчої влади 70989,8 53695,2 21527 17294,6
010101 Апарат Верховної Ради України 37193 25494 9714 11699
010103 Забезпечення діяльності народних 10916 10916 6202 депутатів
010104 Апарат Рахункової палати 7932,3 3239,1 1448,4 4693,2
010105 Інші видатки 12541,5 11691,1 2810,1 850,4
010106 Діяльність Уповноваженого Верховної 2407 2355 1352,5 52 Ради України з прав людини
010200 Функціонування виконавчої влади 419626,7 403668,7 227301,4 15958
010201 Апарат Кабінету Міністрів України 29248,6 21568 5290,2 7680,6
010203 Апарат міністерств, інших 212311,9 204034,5 120188,9 8277,4 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
010204 Місцеві державні адміністрації 178066,2 178066,2 101822,3
010300 Утримання Президента України та 25188,6 18655,6 5480,5 6533 його апарату
010400 Утримання фінансових і фіскальних 515415,8 507155,1 361437,5 8260,7 органів
010401 Державна податкова служба в Україні 373036,9 373036,9 276428,3
010403 Державна контрольно-ревізійна 29272,7 29272,7 19950,1 служба в Україні
010405 Державне казначейство України 36562,9 35465,5 19865,1 1097,4
010407 Митна служба України 67285,7 67285,7 45194
010409 Витрати на комп'ютеризацію 9257,6 2094,3 7163,3 Держказначейства та інших фінансових
органів
010500 Загальне планування і статистичні 13118,3 13118,3 4462,1 служби
010501 Проведення статистичних досліджень 12158,3 12158,3 4462,1 і переписів
010502 Ведення записів щодо сімейних 960 960
бюджетів
010600 Інші видатки на загальнодержавне 19328,6 18313,6 960,5 1015 управління
010601 Виготовлення орденів, медалей, 1906,5 1906,5
документів до них
010604 Утримання Пробірної палати України 1907,1 1907,1 804,5
010605 Утримання Центру правової реформи і 310,4 295,4 91 15 законопроектних робіт
010606 Утримання Фонду сприяння становленню 172,6 172,6 65 місцевого та регіонального
самоврядування
010607 Видатки на паспортизацію населення 15032 14032 1000 України
020000 Судова влада 132000 110545,6 49910,2 21454,4
020001 Конституційний Суд України 12170 4980 1629,6 7190
020002 Верховний Суд України 14215 8694,3 2724,4 5520,7
020003 Обласні суди 18070 16770 8253,5 1300
020004 Районні (міські) суди 63820 61259,5 28018,5 2560,5
020005 Вищий арбітражний суд України 3050 2199,3 1018,5 850,7
020006 Арбітражні суди 13780 11020 5437,1 2760
020007 Військові суди 3970 3397,5 2069,2 572,5
020100 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700
020101 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700
030000 Міжнародна діяльність 549541,8 488154,8 89065,5 61387
030100 Міжнародне співробітництво 495490,8 434103,8 89061 61387
030101 Внески до бюджету ООН, органів і 200776 200776
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030102 Утримання дипломатичних представництв 236488 212661 89061 23827 України за кордоном
030103 Придбання за кордоном у державну 37560 37560 власність України приміщень для
розміщення дипломатичних представництв
України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 18951,4 18951,4
за кордон працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати неторгівельного 1715,4 1715,4
характеру
030200 Реалізація міжнародних угод 54051 54051 4,5
030201 Внески до міжнародних фінансових
організацій 42791 42791
030202 Внески до установ і організацій СНД 5150 5150
030204 Протокольні заходи, пов'язані з 5000 5000
офіційними візитами
030205 Фінансування діяльності 820 820
міжурядових двосторонніх комісій
030206 Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду 290 290 4,5
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння 511225,1 511225,1
науково-технічному прогресу
040100 Фундаментальні дослідження 236990,1 236990,1
040101 Фундаментальні дослідження 227686,1 227686,1
наукових установ
040102 Державний фонд фундаментальних 9304 9304
досліджень
040200 Розробка перспективних технологій 274235 274235
і пріоритетних напрямів
науково-технічного прогресу
040201 Фінансування пошукових та прикладних 136084 136084
розробок
040202 Фінансування наукової частини 39142 39142
державних, міжгалузевих та галузевих
програм
040203 Фінансування державних контрактів 32638 32638
040204 Державні і міждержавні 59768 59768
науково-технічні програми
040205 Фінансування наукових розробок з 4703 4703
проблем стандартизації, сертифікації
та еталонної бази
040206 Державні премії України та Державні 1900 1900
стипендії в галузі науки і техніки
050000 Національна оборона 1700255,6 1672455,6 819151,9 27800
050100 Утримання Збройних Сил України 1441133,6 1441133,6 806030
050200 Закупівля озброєння та військової 100000 100000
техніки
050300 Капітальне будівництво 33000 8000 25000
050301 Капітальне будівництво і придбання 8000 8000
обладнання в системі Міністерства
оборони України
050302 Будівництво житла для 25000 25000 військовослужбовців
050400 Науково-дослідні і 65000 65000
дослідно-конструкторські роботи
050500 Інші видатки в галузі оборони 51902 49102 12616,3 2800
050501 Участь в міжнародних заходах по 20000 20000 8204 підтримці миру
050502 Національний координаційний центр 450 450 182,3 адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас
050503 Утримання Генеральної військової 285 285 230 інспекції при Президентові України
050504 Фінансування заходів щодо ліквідації 3950,1 1150,1 2800 стратегічних озброєнь
050505 Підготовка призовників для 12216,9 12216,9 4000 Збройних Сил України та інших
військових формувань в навчальних
організаціях Товариства сприяння
обороні України
050507 Забезпечення живучості та 15000 15000
вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України,
утилізації не придатних для
подальшого використання і
зберігання звичайних видів
боєприпасів
050600 Мобілізаційна підготовка галузей 9220 9220 505,6 народного господарства
060000 Правоохоронна діяльність та 1653421,4 1623973,9 980440,4 29447,5 забезпечення безпеки держави
060100 Органи внутрішніх справ 543300 543300 414300
060101 Матеріально-технічне забезпечення 7000 7000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
060102 Підрозділи органів внутрішніх справ 525970 525970 406330
060108 Паспортно-реєстраційна та міграційна 10330 10330 7970 робота
060200 Внутрішні війська Міністерства 78000 78000 47482 внутрішніх справ України
060201 Поточне утримання внутрішніх військ 78000 78000 47482 МВС України
060300 Прокуратура 81480 75290 45600 6190
060400 Кримінально-виправна система 215000 212500 97904 2500
060401 Установи і підприємства Державного 215000 212500 97904 2500 департаменту України з питань
виконання покарань
060500 Прикордонні війська України 174750 174750 72311
060501 Утримання Прикордонних військ 174750 174750 72311 України
060600 Служба безпеки України 238350 229378 125852,4 8972
060601 Поточне утримання Служби безпеки
України 224350 219350 125000 5000
060602 Антитерористичний центр Служби 11000 7028 852,4 3972 безпеки України
060603 Матеріально-технічне забезпечення 3000 3000
спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю
060700 Пожежна охорона 90000 89077,5 69510 922,5
060701 Державна пожежна охорона 90000 89077,5 69510 922,5
060800 Національна гвардія України 65040 65040 35000
060801 Поточне утримання підрозділів 65040 65040 35000 Національної гвардії України
060900 Департамент спеціальних 79000 78850 31474 150 телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки
України
061000 Інші правоохоронні органи 88501,4 77788,4 41007 10713
061001 Управління державної охорони 18501,4 18501,4 11800
061004 Зведений бюджет розвідувальних 50000 45104 20907 4896 органів
061006 Національне бюро розслідувань 20000 14183 8300 5817
070000 Освіта 1480877,3 1448710,1 710703,3 32167,2
070100 Дошкільна освіта 51709,8 51021,5 22565,2 688,3
070101 Дошкільні заклади освіти 51709,8 51021,5 22565,2 688,3
070200 Загальна середня освіта 723,5 723,5 338,9
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. 723,5 723,5 338,9 школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми
070300 Заклади освіти для громадян, які 8940,8 8840,8 3809,6 100 потребують соціальної допомоги та
реабілітації
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, 8940,8 8840,8 3809,6 100 загальноосвітні санаторні
школи-інтернати
070400 Позашкільна освіта 36468,4 33482,7 4909,7 2985,7
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 36468,4 33482,7 4909,7 2985,7 із позашкільної роботи з дітьми
070500 Професійно-технічна освіта 299404,3 292462,5 129374,2 6941,8
070501 Професійно-технічні заклади освіти 297282,5 290396,7 128583,8 6885,8
070502 Професійно-технічні училища 2121,8 2065,8 790,4 56 соціальної реабілітації
070600 Вища освіта 992072,9 972550,4 532692 19522,5
070601 Вищі заклади освіти I та II 192431,9 190702,9 104204,5 1729 рівнів акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 799641 781847,5 428487,5 17793,5 рівнів акредитації
070700 Післядипломна освіта 33934,6 32158,1 12761,4 1776,5
070701 Заклади післядипломної освіти 26897,2 25120,7 12173,3 1776,5 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 7037,4 7037,4 588,1 освіти
070800 Інші заклади та заходи в галузі 57623 57470,6 4252,3 152,4 освіти
070801 Придбання підручників 33400 33400
070802 Методична робота, інші заходи по 22381,5 22229,1 3109,3 152,4 народній освіті
070804 Централізовані бухгалтерії 454,8 454,8 280,8
070806 Інші заклади освіти 1386,7 1386,7 862,2
080000 Охорона здоров'я 580634,4 531379,9 170383,7 49254,5
080100 Лікарні широкого профілю 140781,8 138529,5 65658,5 2252,3
080101 Лікарні 140781,8 138529,5 65658,5 2252,3
080200 Спеціалізовані медичні заклади 253494,4 231853 69254,5 21641,4
080201 Спеціалізовані лікарні та інші 69032,5 65737,7 24070,8 3294,8 спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080202 Клініки науково-дослідних інститутів 131431,7 114281,8 32455 17149,9
080203 Пологові будинки 947,1 947,1 494,6
080204 Санаторії для хворих туберкульозом 28243,2 27819,5 5546 423,7
080205 Санаторії для дітей та підлітків 20249,3 20026,3 4969 223 (нетуберкульозні)
080208 Станції переливання крові 999,9 999,9 550,5
080209 Станції швидкої та невідкладної 2590,7 2040,7 1168,6 550 медичної допомоги
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 21404,5 21035,5 9300,5 369 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому 2644,7 2580,7 963,5 64 числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
080500 Загальні і спеціалізовані 4928,1 4744 1818,8 184,1 стоматологічні поліклініки
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 1460,2 1460,2 940,3
080700 Санітарно-епідеміологічна служба 21461,1 21135,9 6711,5 325,2
080701 Санітарно-епідеміологічні станції 15461,1 15135,9 6711,5 325,2
080703 Заходи по боротьбі з епідеміями 6000 6000
081000 Інші заклади в галузі охорони 134459,6 110041,1 15736,1 24418,5 здоров'я
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 134459,6 110041,1 15736,1 24418,5
090000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 2210476,7 2196456,4 562,1 14020,3
090100 Виплата пенсій та допомоги 876003 876003
090101 Кошти бюджету, що передаються до 741015 741015
Пенсійного фонду України на виплату
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та
старшинського складу строкової
служби та їх сім'ям
090102 Кошти бюджету, що передаються до 134988 134988
Пенсійного фонду України на
розмежування джерел фінансування
пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами
090400 Інші види соціальної допомоги 62768,6 59748,3 367,1 3020,3
090404 Грошова допомога біженцям 50 50
090408 Програма протезування 1901 1901
090409 Утримання стаціонарів при протезуванні 1885,8 1725,5 367,1 160,3
090410 Кошти на виплату заборгованості 50000 50000
з регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам
підприємств з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
090412 Інші видатки 8931,8 6071,8 2860
090500 Пенсії військовослужбовцям та 1120000 1120000
особам начальницького та рядового
складу органів внутрішніх справ
091000 Кошти з бюджету, що передаються до 110000 110000
Фонду України соціального захисту
інвалідів
091100 Молодіжні програми 9000 9000
091106 Інші видатки 9000 9000
091200 Інші заклади та заходи в галузі 32705,1 21705,1 195 11000 соціальної політики
091201 Заходи, пов'язані з поверненням 20000 9000 11000 кримськотатарського народу та осіб
інших національностей, які були
незаконно депортовані з України
091205 Утримання пунктів тимчасового 260,5 260,5 25 розміщення біженців
091208 Будинки-інтернати агропромислового 544,6 544,6 170 комплексу
091209 Фінансова підтримка громадських 11900 11900
організацій інвалідів і ветеранів
100000 Житлово-комунальне господарство 23863,5 20222 3641,5
100100 Житлове господарство 23773,5 20132 3641,5
100104 Відомчий житловий фонд (капітальний 3641,5 3641,5 ремонт)
100105 Видатки на утримання об'єктів 20000 20000
соціальної сфери непрацюючих
вугледобувних підприємств, що
передаються до комунальної
власності
100106 Операційні видатки 132 132
100200 Комунальне господарство 90 90
100203 Благоустрій міст 90 90
110000 Культура і мистецтво 164000 129715,5 8527,3 34284,5
110100 Мистецтво 108173,5 76303,5 41,7 31870
110101 Творчі спілки 2687 2687
110102 Театри 20470 14520 5950
110103 Філармонії, музичні колективи і 83516,5 59096,5 41,7 24420 ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
110104 Видатки на заходи, передбачені 1500 1500 державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
110200 Культура 35336,9 34022,4 7100,5 1314,5
110201 Бібліотеки 15315,9 15288,4 2698,8 27,5
110202 Музеї і виставки 9908 9605 1909 303
110203 Заповідники 7188 6304 1048,1 884
110204 Палаци і будинки культури, клуби та 2882 2782 1444,6 100 інші заклади клубного типу
110205 Школи естетичного виховання дітей 43 43
110300 Кінематографія 13600 13600
110400 Архівна справа 2722 2472 950,8 250
110401 Державні архівні установи 2722 2472 950,8 250
110500 Інші заходи та заклади в галузі 4167,6 3317,6 434,3 850 мистецтва і культури
110501 Державні премії України в галузі
літератури та мистецтва 165 165
110502 Інші культурно-освітні заклади та 4002,6 3152,6 434,3 850 заходи
120000 Засоби масової інформації 161003,5 147953,5 19914,6 13050
120100 Телебачення і радіомовлення 141018,5 127968,5 19914,6 13050
120200 Преса 11340 11340
120201 Періодичні видання (газети 11340 11340
та журнали)
120300 Книговидання 5145 5145
120301 Видавництва 5145 5145
120400 Інші засоби масової інформації 3500 3500
130000 Фізична культура і спорт 81700 67398,1 19350,6 14301,9
130100 Здійснення заходів з фізичної 52310 38328,6 6130,4 13981,4 культури і спорту
130101 Утримання національних збірних команд 12429,6 11388,6 5492 1041
130102 Проведення навчально-тренувальних
зборів і змагань 10011,6 9951,6 60
130103 Підготовка і участь національних 7322 7272 50 збірних команд України в
Олімпійських та Параолімпійських
іграх
130104 Видатки на утримання центрів з 252,7 241,7 27 11 інвалідного спорту і
реабілітаційних шкіл
130105 Проведення навчально-тренувальних 1970 1839 131 зборів і змагань та заходів з
інвалідного спорту
130106 Проведення заходів з нетрадиційних 2056,6 1998,6 58 видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130107 Утримання та навчально-тренувальна 1630,7 1630,7 417,3 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130108 Утримання апарату управління 814,8 793,4 194,1 21,4 фізкультурно-спортивних організацій
130109 Капітальний ремонт, оснащення, 11500 11500 придбання обладнання та інвентаря
для баз Олімпійської підготовки
130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 1752 1752
130112 Інші видатки 2570 1461 1109
130200 Державна підтримка громадських 29390 29069,5 13220,2 320,5 організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості
130201 Проведення навчально-тренувальних 6317,1 6317,1
зборів і змагань
130202 Проведення заходів з нетрадиційних 300 300
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203 Утримання та навчально-тренувальна 14359,7 14219,7 9396,8 140 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204 Утримання апарату управління 3028,4 2999,9 1944,6 28,5 фізкультурно-спортивних організацій
130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 3434,8 3282,8 907,6 152
130206 Інші видатки 1950 1950 971,2
140000 Промисловість та енергетика 2105664,5 2105664,5
140100 Паливно-енергетичний комплекс 1596000 1596000
140104 Видатки, пов'язані з 421000 421000
реструктуризацією вугільної
промисловості
140105 Утримання державної воєнізованої 45000 45000
гірничорятувальної служби
140106 Державна підтримка вугледобувних 1100000 1100000
підприємств
140112 Утримання зупинених блоків ЧАЕС 30000 30000
140200 Конверсія та розвиток підприємств 90000 90000
оборонного та машинобудівного
комплексів
140201 Видатки на фінансування заходів з 35000 35000
конверсії підприємств оборонного
комплексу і створення нових видів
цивільної продукції
140202 Кошти на розвиток вітчизняного 45000 45000
сільськогосподарського
машинобудування
140203 Спеціальні видатки Мінпромполітики 10000 10000
140300 Відтворення мінерально-сировинної 383664,5 383664,5
бази
140301 Геологорозвідувальні роботи, що 381885 381885
фінансуються за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
140302 Геологорозвідувальні роботи на 360,6 360,6
пошук золота за рахунок бюджетних
коштів
140303 Роботи по вивченню газоносності, 1418,9 1418,9
розробці методів дегазації
вугільних пластів, вирішенню
проблем пошуку, використанню метану
140400 Інші галузі промисловості 36000 36000
140402 Консервація потужностей з 4000 4000
виробництва важкої води та інших
об'єктів на підприємствах
Мінпромполітики
140403 Видатки на реструктуризацію 30000 30000
залізорудних підприємств з
підземного видобутку руди
140405 Видатки на приріст обігових коштів 2000 2000
підприємств
150000 Будівництво 1132496,2 606,2 1131890
150100 Будівництво 1130000 1130000
150101 Капітальні вкладення 1130000 1130000
150200 Архітектура 2496,2 606,2 1890
150201 Реставрація пам'яток архітектури 1890 1890
150202 Розробка схем та проектних рішень 500 500
масового застосування
150203 Операційні видатки-паспортизація, 106,2 106,2
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії по архітектурі
160000 Сільське господарство, лісове 375735,8 363714,1 78592,4 12021,7 господарство, рибальство і
мисливство
160100 Земельні ресурси 24400 24400
160102 Оплата робіт по докорінному 3500 3500
поліпшенню земель
160103 Проведення земельної реформи 20000 20000
160104 Хімічна паспортизація земель 900 900
160200 Водне господарство 129502,6 119502,6 11040 10000
160201 Експлуатація загальнодержавних і 129502,6 119502,6 11040 10000 міжгосподарських державних
меліоративних систем
160300 Сільськогосподарське виробництво 104105,5 104105,5 3104
160302 Державна програма селекції в 32863 32863 3104 тваринництві
160303 Заходи по боротьбі з шкідниками та 2000 2000
хворобами сільськогосподарських
рослин
160304 Протиепізоотичні заходи 39733,6 39733,6
160305 Підтримка виробництва продукції 5000 5000
тваринництва та рослинництва
160306 Фінансування витрат на закладення і 10000 10000
догляд за молодими садами,
виноградниками і ягідниками
160307 Державна програма селекції в 11464,9 11464,9
рослинництві
160309 Державна підтримка селянських 3044 3044
(фермерських) господарств
160600 Лісове господарство і мисливство 66208,2 66208,2 44756,1
160700 Риболовецьке господарство 16532,2 15370,5 3426,2 1161,7
160701 Рибогосподарські заходи 2764,3 2764,3 425,7
160702 Аквакультури 1092,5 1092,5
160703 Капітальний ремонт 1022,5 1022,5
160704 Утримання органів рибоохорони 11313,9 11174,7 3000,5 139,2
160705 Селекція в рибництві 339 339
160800 Дослідження і практичні розробки в 1083,5 1083,5
галузі сільського господарства
160802 Розробка проектно-кошторисної 1083,5 1083,5
документації, виготовлення та
випробування дослідних зразків
техніки для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості
160900 Діяльність і послуги в галузі 4653,8 4353,8 300 сільського господарства, лісового
господарства, рибальства і
мисливства, не віднесені до інших
категорій
160901 Фінансування господарств, що 2000 2000
знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах
160902 Фінансування Національного виставкового 300 300 центру
160903 Інші заходи та заклади в галузі 2353,8 2353,8
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та
мисливства
161000 Фінансування бюджетних установ 29250 28690 16266,1 560 агропромислового комплексу
161013 Інші бюджетні установи 29250 28690 16266,1 560 агропромислового комплексу
170000 Транспорт, дорожнє господарство, 275000 274000 5755,2 1000 зв'язок, телекомунікації та
інформатика
170200 Водний транспорт 6520 6520
170201 Українське державне підприємство 6520 6520
"Укрводшлях"
170400 Повітряний транспорт 8400 8400
170401 Державне авіапідприємство "Україна" 8400 8400
170700 Дорожнє господарство 231300 231300
170703 Видатки на фінансування робіт, 231300 231300
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
загального користування
170800 Зв'язок 9060,2 9060,2 4343
170801 Утримання фельдзв'язку 7500 7500 3243
170802 Спецоб'єкти 1560,2 1560,2 1100
170900 Інформатика 10000 10000
170901 Національна програма інформатизації 10000 10000
171000 Діяльність і послуги, не віднесені до 9719,8 8719,8 1412,2 1000 інших категорій
171001 Витрати на утримання засобів 9719,8 8719,8 1412,2 1000 навігаційно-гідрографічного
обладнання
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною 146000 145264,9 25483,9 735,1 діяльністю
180100 Проекти багатоцільового розвитку 112045,2 112045,2 10681,7
180101 Фінансування Загальнодержавної 69953,1 69953,1
(Національної) космічної програми
180102 Утримання Національного центру 32747,7 32747,7 10542,5 управління та випробувань космічних
засобів
180103 Фінансування Національної програми 1308,2 1308,2
досліджень використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану
180104 Державна програма створення служби 1949,2 1949,2
єдиного часу та придбання для
Національного фонду стандартів
нормативної інформації
180105 Фінансування витрат, пов'язаних з 1850 1850 139,2 функціонуванням антарктичної
станції "Академік Вернадський"
180106 Фінансування Державної програми 2630,3 2630,3
"Гідрографія"
180107 Фінансування міжгалузевих 886,7 886,7
енергозберігаючих заходів
180108 Фінансування спецінформацій 720 720
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням 33954,8 33219,7 14802,2 735,1 загальної економічної політики,
управлінням у галузі
стандартизації, гідрометеорології,
геодезії та контролем за
виробництвом
180201 Фінансування робіт по 349,7 349,7
стандартизації, сертифікації в
галузі технічного захисту
інформації
180204 Фінансування центрів 2128,7 2128,7 1168 стандартизації, метрології і
сертифікації для проведення
державного нагляду
180205 Утримання обласних, міських та 18117,4 17482,3 8660 635,1 інших гідрометеорологічних центрів,
включаючи витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної гідрометеорологічної
інформації і прогнозування
180206 Утримання місцевих органів 7391,8 7391,8 4560 Держнаглядохоронпраці
180207 Фінансування робіт з 1438,9 1338,9 414,2 100 хіміко-токсикологічного та
фізико-хімічного контролю
180208 Фінансування топографо-геодезичних 4528,3 4528,3
робіт
190000 Заходи, пов'язані з ліквідацією 1746800 1514875 231925 наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціальним захистом населення
190100 Витрати на соціальний захист 1310099 1310099
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
190101 Виплата компенсацій і надання пільг 854459 854459
190102 Соціальне страхування 203619 203619
190103 Надання пільг по пенсійному 252021 252021
забезпеченню та допомоги
190200 Державні капітальні вкладення 180992 180992
190300 Самостійне переселення громадян з 50933 50933 радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії I
постраждалих
190400 Витрати на забезпечення робіт у зоні 129120 129120
відчуження
190401 Здійснення заходів на об'єкті 32000 32000
"Укриття"
190402 Здійснення інших заходів у зоні
відчуження 97120 97120
190500 Інші цільові програми 75656 75656
190501 Комплексне медико-санітарне 32079 32079
забезпечення постраждалого
населення
190502 Екологічне оздоровлення та 23173 23173
радіаційний захист території, що
зазнала радіаційного забруднення
190503 Наукове забезпечення робіт та 17382 17382
інформаційні системи
190504 Контрактна система оплати праці 170 170
190505 Непередбачені витрати (резерв) 852 852
190506 Здійснення окремих заходів 2000 2000
Всеукраїнською громадською
організацією "Союз Чорнобиль
України" по соціальному захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
200000 Охорона навколишнього природного 85427 84712,4 18692,9 714,6 середовища та ядерна безпека
200100 Охорона і раціональне використання 37940 37443,4 496,6 водних ресурсів
200200 Охорона і раціональне використання 4600 4600
земель
200300 Створення захисних лісових 9500 9500 5797,4 насаджень та полезахисних лісових
смуг
200400 Охорона і раціональне використання 6900 6900
мінеральних ресурсів
200500 Утримання місцевих природоохоронних 10800 10800 7180 органів
200600 Збереження природно-заповідного фонду 10132 9914 5219,5 218
200700 Інші природоохоронні заходи 300 300
200800 Утримання організацій з ядерної 5255 5255 496 безпеки та інші заходи, спрямовані
на забезпечення державного
регулювання ядерної безпеки
200801 Утримання Головної державної 755 755 496 інспекції по нагляду за ядерною
безпекою
200802 Покриття планових збитків, 4500 4500
формування фондів заохочення і
розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню
"Радон"
210000 Попередження та ліквідація 91773,9 90273,9 28114,3 1500 надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха
210100 Попередження та ліквідація 32232,2 31232,2 2310,1 1000 надзвичайних ситуацій
210102 Утримання головної воєнізованої 1189,5 1189,5 866,5 протифонтанної частини
210103 Фінансування невідкладних заходів 7800 7800
по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків діяльності
Яворівського ДГХП "Сірка",
Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
Роздільського ДГХП "Сірка"
210104 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13742,7 12742,7 1443,6 1000
210106 Утримання державної 9500 9500
аварійно-рятувальної служби
210200 Війська Цивільної оборони України 59541,7 59041,7 25804,2 500
210201 Утримання військ Цивільної оборони 59541,7 59041,7 25804,2 500 України
220000 Поповнення державних запасів і 416752,1 15397,1 3315,3 401355 резервів
220100 Державні запаси дорогоцінних 1400 45 15,3 1355 металів і каміння
220101 Державний фонд дорогоцінних металів і 1400 45 15,3 1355 дорогоцінного каміння
220200 Державний матеріальний резерв 415352,1 15352,1 3300 400000
220201 Накопичення (приріст) матеріальних 400000 400000 цінностей матеріального резерву
220202 Утримання і розвиток системи 8459 8459 3300 матеріального резерву
220203 Відшкодування витрат підприємствам, 6893,1 6893,1
установам, організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням цінностей
матеріального резерву
230000 Обслуговування державного боргу 3545056 3545056
230100 Обслуговування внутрішнього 1536000 1536000
державного боргу
230102 Сплата доходу за облігаціями 1528000 1528000
державних позик
230103 Сплата комісій 6000 6000
230104 Витрати, пов'язані з друкуванням 2000 2000
державних цінних паперів
230200 Обслуговування зовнішнього державного 2009056 2009056
боргу
230201 Сплата процентів 1581924 1581924
230202 Сплата комісій по зобов'язаннях 18332 18332
230204 Сплата інших платежів по 21976 21976
зобов'язаннях
230205 Сплата комісій за обслуговування 1396 1396
агентських (посередницьких) послуг
230206 Сплата доходу (процентів) 385428 385428
за облігаціями зовнішньої позики
240000 Державні цільові фонди (за винятком 794466 726916 27808 67550 Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту
населення)
240300 Державний фонд сприяння зайнятості 554000 492500 26910 61500 населення
240400 Державний інноваційний фонд 187390 184840 898 2550
240600 Фонд охорони навколишнього 13076 9576 3500 природного середовища
240700 Фонд України соціального захисту 40000 40000
інвалідів
250000 Видатки, не віднесені до 4107422,2 3778565,6 623 40000 основних груп
250100 Резервні фонди 300000
250101 Резервний Фонд Кабінету
Міністрів України 300000
250200 Проведення виборів 77188,6 77188,6 623
250201 Вибори Президента України 75000 75000
( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )

250206 Утримання Центральної виборчої 2188,6 2188,6 623 комісії
250300 Кошти, що передаються до 2426289 2386289 40000 бюджетів інших рівнів
250302 Кошти, що передаються до бюджетів 2045121,3 2045121,3
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя
250306 Субвенції 381167,7 341167,7 40000
250400 Різні виплати 1315088 1315088
250401 Видатки на погашення заборгованості 200000 200000
по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку
і колишнього Укрдержстраху та викуп
облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року
250402 Видатки на покриття 1061174,5 1061174,5
заборгованостей, що виникли у
попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ,
грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах

250405 Видатки на погашення 53913,5 53913,5
реструктуризованої заборгованості
перед комерційними банками
250500 Бюджетні позички - 11143,4
250502 Повернення бюджетних позичок - 11143,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5

( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )

Додаток N 2
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"
Розподіл
видатків Державного бюджету України на 1999 рік
по головних розпорядниках коштів
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------ | | |Поточні видатки | Капітальні Код | Назва функції | Всього|----------------------| видатки | | |Всього | з них: | | | | |оплата праці| ------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Управління справами Верховної Ради України

010101 Апарат Верховної Ради України 37193 25494 9714 11699
010103 Забезпечення діяльності народних 10916 10916 6202 депутатів
010105 Інші видатки 12541,5 11691,1 2810,1 850,4
030101 Внески до бюджету ООН, органів і 584 584
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 3661,4 3661,4
за кордон працівників органів
державної влади
030105 Інші витрати неторгівельного 1715,4 1715,4
характеру
070101 Дошкільні заклади освіти 498,3 410,3 118,6 88
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 9770 5012,7 1579,3 4757,3
100104 Відомчий житловий фонд 1080 1080 (капітальний ремонт)
120100 Телебачення і радіомовлення 5600 5600
120201 Періодичні видання (газети та 3850 3850
журнали)
160302 Державна програма селекції в 306 306
тваринництві
160307 Державна програма селекції в 30 30
рослинництві
Всього: 87745,6 69270,9 20424 18474,7

30 Адміністрація Президента України
010300 Утримання Президента України та його 25188,6 18655,6 5480,5 6533 апарату
010601 Виготовлення орденів, медалей, 1906,5 1906,5
документів до них
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 3324 3324
за кордон працівників органів
державної влади
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 2643 879,9 635,7 1763,1
Всього: 33062,1 24766 6116,2 8296,1

40 Кабінет Міністрів України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 4734 4734
за кордон працівників органів
державної влади
Всього: 4734 4734

41 Господарське управління Кабінету Міністрів України
010201 Апарат Кабінету Міністрів України 29248,6 21568 5290,2 7680,6
070101 Дошкільні заклади освіти 714,2 701,7 291,2 12,5
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 609,8 604,8 185,6 5 із позашкільної роботи з дітьми
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 8555,4 7197,4 2000 1358
100104 Відомчий житловий фонд 1100 1100 (капітальний ремонт)
Всього: 40228 30071,9 7767 10156,1

60 Верховний Суд України
020002 Верховний Суд України 14215 8694,3 2724,4 5520,7
070702 Інші заклади і заходи
післядипломної освіти 30 30
Всього: 14245 8724,3 2724,4 5520,7

70 Вищий арбітражний суд України
020005 Вищий арбітражний суд України 3050 2199,3 1018,5 850,7
020006 Арбітражні суди 13780 11020 5437,1 2760
040201 Фінансування пошукових та 61 61
прикладних розробок
Всього: 16891 13280,3 6455,6 3610,7

80 Конституційний Суд України
020001 Конституційний Суд України 12170 4980 1629,6 7190
Всього: 12170 4980 1629,6 7190

90 Генеральна прокуратура України
060300 Прокуратура 81480 75290 45600 6190
070701 Заклади післядипломної освіти 318,5 318,5 219,3 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього: 81798,5 75608,5 45819,3 6190

100 Міністерство внутрішніх справ України
010607 Видатки на паспортизацію населення 15032 14032 1000 України
060101 Матеріально-технічне забезпечення 7000 7000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
060102 Підрозділи органів внутрішніх справ 525970 525970 406330
060108 Паспортно-реєстраційна та 10330 10330 7970 міграційна робота
Всього: 558332 557332 414300 1000

110 Міністерство вугільної промисловості України
010203 Апарат міністерств, інших 775,1 775,1 424,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 3169 3169
розробок
040202 Фінансування наукової частини 1155 1155
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 435 435
090410 Кошти на виплату заборгованості з 50000 50000
регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної
працездатності шахтарям та гірникам
підприємств з підземного видобутку
вугілля та залізної руди
140104 Видатки, пов'язані з реструктуризацією 421000 421000
вугільної промисловості
140105 Утримання державної воєнізованої 45000 45000
гірничорятувальної служби
140106 Державна підтримка вугледобувних 1100000 1100000
підприємств
Всього: 1621534,1 1621534,1 424,9

120 Міністерство економіки України
010203 Апарат міністерств, інших 9684,2 9684,2 5173,3 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 7670 7670
розробок
040202 Фінансування наукової частини 1360 1360
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 60 60
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 89,4 89,4 26 із позашкільної роботи з дітьми
070701 Заклади післядипломної освіти 71,4 71,4 26 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
100104 Відомчий житловий фонд (капітальний 400 400 ремонт)
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 60 60
Всього: 19395 18995 5225,3 400

130 Міністерство енергетики України
040201 Фінансування пошукових та прикладних 415 415
розробок
040202 Фінансування наукової частини 278 278
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 310 310
080201 Спеціалізовані лікарні та інші 17484 17484 8470,2 спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080701 Санітарно-епідеміологічні станції 1136 1136 670,7
140112 Утримання зупинених блоків ЧАЕС 30000 30000
Всього: 49623 49623 9140,9

140 Міністерство закордонних справ України
010203 Апарат міністерств, інших 8207,8 8047,8 2390,9 160 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН, органів і 200136 200136
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
030102 Утримання дипломатичних представництв 236488 212661 89061 23827 України за кордоном
030103 Придбання за кордоном у державну 37560 37560 власність України приміщень для
розміщення дипломатичних
представництв України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 4000 4000
за кордон працівників органів
державної влади
040201 Фінансування пошукових та прикладних 200 200
розробок
070701 Заклади післядипломної освіти 613,5 613,5 255,8 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
120201 Періодичні видання (газети та 170 170
журнали)
Всього: 487375,3 425828,3 91707,7 61547

150 Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
010203 Апарат міністерств, інших 2758,6 2758,6 1155 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
030101 Внески до бюджету ООН, органів і 56 56
спеціальних установ системи ООН та
інших міжнародних організацій
040201 Фінансування пошукових та прикладних 157 157
розробок
070701 Заклади післядипломної освіти 766 766 302,5 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього: 3737,6 3737,6 1457,5

170 Міністерство інформації України
010203 Апарат міністерств, інших 804,2 804,2 430,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 260 260
розробок
040202 Фінансування наукової частини 361 361
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040204 Державні і міждержавні 955 955
науково-технічні програми
110502 Інші культурно-освітні заклади та 588 588 276,1 заходи
120201 Періодичні видання (газети та 2271 2271
журнали)
120301 Видавництва 5145 5145
120400 Інші засоби масової інформації 3500 3500
170901 Національна програма інформатизації 10000 10000
Всього: 23884,2 23884,2 707

180 Міністерство культури і мистецтв України
010203 Апарат міністерств, інших 478,9 478,9 263 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних
розробок 613 613
070101 Дошкільні заклади освіти 137,1 137,1 36,3
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. 723,5 723,5 338,9 школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, 2879,7 2879,7 1708,8 загальноосвітні санаторні
школи-інтернати
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 793,7 793,7 314,3 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів
акредитації 21482 20482 11533,6 1000
070701 Заклади післядипломної освіти 520,8 520,8 337 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070802 Методична робота, інші заходи по 121,2 121,2 30 народній освіті
110102 Театри 20470 14520 5950
110103 Філармонії, музичні колективи і 82805 58525 24280 ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
110104 Видатки на заходи, передбачені 1500 1500 державними і місцевими програмами
розвитку культури і мистецтва
110201 Бібліотеки 13732,4 13732,4 2288,9
110202 Музеї і виставки 8415 8115 1471,8 300
110203 Заповідники 5619 4835 702,9 784
110205 Школи естетичного виховання дітей 43 43
110300 Кінематографія 13000 13000
110401 Державні архівні установи 932 682 90 250
110502 Інші культурно-освітні заклади 414,6 364,6 158,2 50 та заходи
120201 Періодичні видання (газети та 554 554
журнали)
Всього: 175234,9 141120,9 19273,7 34114

190 Державний комітет лісового господарства України
010203 Апарат міністерств, інших 604 604 291,7 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження наукових
установ 84 84
040201 Фінансування пошукових та прикладних 1066 1066
розробок
070101 Дошкільні заклади освіти 300 300 171,7
070601 Вищі заклали освіти I та II рівнів 3308,2 3308,2 1874,8 акредитації
160600 Лісове господарство і мисливство 59347,6 59347,6 40691
200300 Створення захисних лісових насаджень 9500 9500 5797,4 та полезахисних лісових смуг
200600 Збереження природно-заповідного 3300 3300 2172,1 фонду
Всього: 77509,8 77509,8 50998,7

210 Міністерство оборони України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 72 72
за кордон працівників органів
державної влади
050100 Утримання Збройних Сил України 1441133,6 1441133,6 806030
050200 Закупівля озброєння та військової 100000 100000
техніки
050301 Капітальне будівництво і придбання 8000 8000
обладнання в системі Міністерства
оборони України
050302 Будівництво житла для 25000 25000 військовослужбовців
050400 Науково-дослідні і 65000 65000
дослідно-конструкторські роботи
050501 Участь в міжнародних заходах по 20000 20000 8204 підтримці миру
050504 Фінансування заходів щодо ліквідації 3950,1 1150,1 2800 стратегічних озброєнь
050507 Забезпечення живучості та 15000 15000
вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз
і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України,
утилізації не придатних для
подальшого використання і
зберігання звичайних видів
боєприпасів
Всього: 1678155,7 1650355,7 814234 27800
220 Міністерство освіти України
010203 Апарат міністерств, інших 651,6 651,6 421,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження наукових 32995 32995
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 8880 8880
розробок
040202 Фінансування наукової частини 1899 1899
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 2335 2335
070101 Дошкільні заклади освіти 491 481 208 10
070301 Загальноосвітні школи-інтернати, 6061,1 5961,1 2100,8 100 загальноосвітні санаторні
школи-інтернати
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 13495,7 13345,7 1335,4 150 із позашкільної роботи з дітьми
070501 Професійно-технічні заклади освіти 297282,5 290396,7 128583,8 6885,8
070502 Професійно-технічні училища 2121,8 2065,8 790,4 56 соціальної реабілітації
070601 Вищі заклади освіти I та II 114223,6 113223,6 65342,4 1000 рівнів акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 567410,9 561224,7 315453,4 6186,2 рівнів акредитації
070701 Заклади післядипломної освіти 622,5 622,5 370,1 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070801 Придбання підручників 33400 33400
070802 Методична робота, інші заходи по 20748,5 20698,5 2808 50 народній освіті
070804 Централізовані бухгалтерії 454,8 454,8 280,8
080101 Лікарні 362,2 362,2 217,5
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 426,8 426,8 267,4 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
130201 Проведення навчально-тренувальних 4713,1 4713,1
зборів і змагань
130203 Утримання та навчально-тренувальна 2927,3 2887,3 1475,7 40 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204 Утримання апарату управління 1044,8 1016,3 550,9 28,5 фізкультурно-спортивних організацій
130205 Фінансова підтримка спортивних 2164,8 2012,8 907,6 152 споруд
Всього: 1114712 1100053,5 521113,8 14658,5

230 Міністерство охорони здоров'я України
010203 Апарат міністерств, інших 747,4 747,4 362,2 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження наукових 6428 6428
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 12672 12672
розробок
040202 Фінансування наукової частини 2508 2508
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 945 945
070101 Дошкільні заклади освіти 62,4 62,4 15,6
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 249,3 249,3 156 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 62790 62790 36782,7 рівнів акредитації
070701 Заклади післядипломної освіти III-IV 10642,3 10642,3 6416,8 рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070802 Методична робота, інші заходи по 1070,6 1070,6 49,9 народній освіті
080101 Лікарні 25226,3 24897,2 9283,1 329,1
080201 Спеціалізовані лікарні та інші 49048,5 48253,7 15600,6 794,8 спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
080202 Клініки науково-дослідних інститутів 44524,9 44003 12358,9 521,9
080204 Санаторії для хворих туберкульозом 28243,2 27819,5 5546 423,7
080205 Санаторії для дітей та підлітків 20249,3 20026,3 4969 223 (нетуберкульозні)
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 3164,9 3124,9 1217,6 40 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому 2553,7 2489,7 906,9 64 числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
080500 Загальні і спеціалізовані 4359,1 4175 1485,9 184,1 стоматологічні поліклініки
080701 Санітарно-епідеміологічні станції 13910,6 13585,4 5835,2 325,2
080703 Заходи по боротьбі з епідеміями 6000 6000
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 69155,5 61302,5 732,2 7853
110201 Бібліотеки 1138,5 1111 302,3 27,5
110202 Музеї і виставки 177 177 76,1
Всього: 365866,5 355080,2 102097 10786,3

240 Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
010203 Апарат міністерств, інших 874,5 874,5 485,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2656 2656
розробок
040202 Фінансування наукової частини 2756 2756
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 397 397
070701 Заклади післядипломної освіти III-IV 83,2 83,2 60,5 рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
200500 Утримання місцевих природоохоронних 10800 10800 7180 органів
200600 Збереження природно-заповідного 5300 5300 2510,4 фонду
200700 Інші природоохоронні заходи 300 300
200801 Утримання Головної державної 755 755 496 інспекції по нагляду за ядерною
безпекою
240600 Фонд охорони навколишнього природного 13076 9576 3500 середовища
Всього: 36997,7 33497,7 10732,5 3500

250 Міністерство праці та соціальної політики України
010203 Апарат міністерств, інших 1961,2 1961,2 1202,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2416 2416
розробок
040202 Фінансування наукової частини 312 312
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070101 Дошкільні заклади освіти 111,7 111,7 31,2
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 2041,6 2041,6 645,8 акредитації
070701 Заклади післядипломної освіти III-IV 110,3 110,3 80,2 рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 117,5 117,5 46,5 освіти
080202 Клініки науково-дослідних інститутів 1566,8 1528,8 346,1 38
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 14223,2 14133,2 2538 90
090408 Програма протезування 1901 1901
090409 Утримання стаціонарів при 1885,8 1725,5 367,1 160,3 протезуванні
090412 Інші видатки 8931,8 6071,8 2860
091000 Кошти з бюджету, що передаються до 110000 110000
Фонду України соціального захисту
інвалідів
180206 Утримання місцевих органів 7391,8 7391,8 4560 Держнаглядохоронпраці
240700 Фонд України соціального захисту 40000 40000
інвалідів
Всього: 192970,7 189822,4 9817,8 3148,3

260 Міністерство промислової політики України
010203 Апарат міністерств, інших 3298,7 3144 1808,1 154,7 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 3469 3469
розробок
040202 Фінансування наукової частини 5913 5913
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 1389 1389
070806 Інші заклади освіти 105,6 105,6 56,2
080201 Спеціалізовані лікарні та інші 2500 2500 спеціалізовані заклади (центри,
диспансери, госпіталі для інвалідів
ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні
частини, тощо, що мають ліжкову
мережу)
110201 Бібліотеки 200 200 59
110202 Музеї і виставки 51 51 11,8
140201 Видатки на фінансування заходів з 35000 35000
конверсії підприємств оборонного
комплексу і створення нових видів
цивільної продукції
140202 Кошти на розвиток вітчизняного 45000 45000
сільськогосподарського
машинобудування
140203 Спеціальні видатки Мінпромполітики 10000 10000
140402 Консервація потужностей з 4000 4000
виробництва важкої води та інших
об'єктів на підприємствах
Мінпромполітики
140403 Видатки на реструктуризацію 30000 30000
залізорудних підприємств з
підземного видобутку руди
140405 Видатки на приріст обігових коштів 2000 2000
підприємств
210103 Фінансування невідкладних заходів 7800 7800
по розв'язанню
соціально-економічних та
екологічних наслідків діяльності
Яворівського ДГХП "Сірка",
Стебницького ДГХП "Полімінерал" та
Роздільського ДГХП "Сірка"
Всього: 150726,3 148071,6 1935,1 2654,7

280 Міністерство агропромислового комплексу України

010203 Апарат міністерств, інших 2443,8 2353,8 1171,4 90 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 6127 6127
розробок
040202 Фінансування наукової частини 979 979
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 590 590
070101 Дошкільні заклади освіти 16238 16238 6864
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 3507,8 3507,8 1976 із позашкільної роботи з дітьми
070601 Вищі заклали освіти I та II рівнів 48020,4 47660,4 24211,2 360 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів 53867 53767 29120 100 акредитації
070701 Заклади післядипломної освіти III-IV 402,6 402,6 239,2 рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 4748 4748
освіти
070806 Інші заклади освіти 1281,1 1281,1 806
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 700 700 418
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 6300 6300
091208 Будинки-інтернати агропромислового 544,6 544,6 170 комплексу
110204 Палаци і будинки культури, клуби 1024 1024 730 та інші заклади клубного типу
160102 Оплата робіт по докорінному 3286 3286
поліпшенню земель
160104 Хімічна паспортизація земель 900 900
160302 Державна програма селекції в 28834 28834 3104 тваринництві
160303 Заходи по боротьбі з шкідниками та 2000 2000
хворобами сільськогосподарських рослин
160304 Протиепізоотичні заходи 39733,6 39733,6
160305 Підтримка виробництва продукції 5000 5000
тваринництва та рослинництва
160307 Державна програма селекції в 9534,9 9534,9
рослинництві
160309 Державна підтримка селянських 3044 3044
(фермерських) господарств
160600 Лісове господарство і мисливство 6809,2 6809,2 4040
160802 Розробка проектно-кошторисної 1083,5 1083,5
документації, виготовлення та
випробування дослідних зразків
техніки для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості
160901 Фінансування господарств, що 2000 2000
знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах
160903 Інші заходи та заклади в галузі 2353,8 2353,8
сільського господарства, лісового
господарства, рибальства та
мисливства
161013 Інші бюджетні установи агропромислового 28702,6 28142,6 16025 560 комплексу
Всього: 280054,9 278944,9 88874,8 1110

300 Державний комітет статистики України
010203 Апарат міністерств, інших 39344,3 39344,3 24150,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
010501 Проведення статистичних досліджень і 12158,3 12158,3 4462,1 переписів
010502 Ведення записів щодо сімейних бюджетів 960 960
040101 Фундаментальні дослідження наукових 578 578
установ
040202 Фінансування наукової частини 1697 1697
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 30 30
освіти
Всього: 54767,6 54767,6 28612,2

310 Міністерство транспорту України
010203 Апарат міністерств, інших 1584,6 1584,6 787 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 964 964
розробок
040202 Фінансування наукової частини 1630 1630
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 150 150
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 359,9 359,9 187,2 акредитації
070602 Вищі заклали освіти III та IV 8210 8210 4113,2 рівнів акредитації
170703 Видатки на фінансування робіт, 231300 231300
пов'язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг
загального користування
171001 Витрати на утримання засобів 9719,8 8719,8 1412,2 1000 навігаційно-гідрографічного
обладнання
180106 Фінансування Державної програми 2630,3 2630,3
"Гідрографія"
Всього: 256548,6 255548,6 6499,6 1000

320 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
040203 Фінансування державних контрактів 70 70
190101 Виплата компенсацій і надання пільг 854459 854459
190102 Соціальне страхування 203619 203619
190103 Надання пільг по пенсійному 252021 252021
забезпеченню та допомоги
190200 Державні капітальні вкладення 180992 180992
190300 Самостійне переселення громадян з 50933 50933 радіоактивно забруднених територій
і будівництво житла для громадян,
віднесених до категорії I
постраждалих
190401 Здійснення заходів на об'єкті "Укриття" 32000 32000
190402 Здійснення інших заходів у зоні 97120 97120
відчуження
190501 Комплексне медико-санітарне 32079 32079
забезпечення постраждалого
населення
190502 Екологічне оздоровлення та 23173 23173
радіаційний захист території, що
зазнала радіаційного забруднення
190503 Наукове забезпечення робіт та 17382 17382
інформаційні системи
190504 Контрактна система оплати праці 170 170
190505 Непередбачені витрати (резерв) 852 852
190506 Здійснення окремих заходів 2000 2000
Всеукраїнською громадською
організацією "Союз Чорнобиль
України" по соціальному захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
200802 Покриття планових збитків, 4500 4500
формування фондів заохочення і
розвитку виробництва по
Українському державному об'єднанню
"Радон"
210102 Утримання головної воєнізованої 1189,5 1189,5 866,5 протифонтанної частини
210104 Авіаційні роботи з пошуку та 13742,7 12742,7 1443,6 1000 рятування
210106 Утримання державної 9500 9500
аварійно-рятувальної служби
210201 Утримання військ Цивільної оборони 59541,7 59041,7 25804,2 500 України
Всього: 1835343,9 1601918,9 28114,3 233425

330 Міністерство України у справах науки і технологій
010203 Апарат міністерств, інших 654,9 654,9 252,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження наукових 7752 7752
установ
040102 Державний фонд фундаментальних 9304 9304
досліджень
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2021 2021
розробок
040202 Фінансування наукової частини 3631 3631
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 6505 6505
040204 Державні і міждержавні 58813 58813
науково-технічні програми
040206 Державні премії України та Державні 900 900
стипендії в галузі науки і техніки
070101 Дошкільні заклади освіти 38,5 38,5 12,5
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 37 37 23,9 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
120201 Періодичні видання (газети та 85 85
журнали)
180103 Фінансування Національної програми 1308,2 1308,2
досліджень використання ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших
районів Світового океану
180105 Фінансування витрат, пов'язаних з 1850 1850 139,2 функціонуванням антарктичної
станції "Академік Вернадський"
180108 Фінансування спецінформацій 720 720
Всього: 93619,6 93619,6 428,5

340 Міністерство України у справах сім'ї та молоді
010203 Апарат міністерств, інших 402,3 402,3 222,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 138 138
розробок
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 16146,9 13346,9 812,2 2800 із позашкільної роботи з дітьми
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 33,4 33,4 21,2 освіти
Всього: 16720,6 13920,6 1056 2800

350 Міністерство фінансів України
010203 Апарат міністерств, інших 43314,9 42814,9 27361 500 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
010409 Витрати на комп'ютеризацію 2681,8 2094,3 587,5 Держказначейства та інших фінансових
органів
010604 Утримання Пробірної палати України 1907,1 1907,1 804,5
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2184 2184
розробок
040202 Фінансування наукової частини 1136 1136
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 2201 2126 905,1 75 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів 2899,9 2794,9 1197,2 105 акредитації
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 450 450
освіти
070802 Методична робота, інші заходи по 10,7 10,7 7,7 народній освіті
110202 Музеї і виставки 90 87 15 3
110204 Палаци і будинки культури, клуби 802 702 91,1 100 та інші заклади клубного типу
120201 Періодичні видання (газети та 190 190
журнали)
Всього: 57867,4 56496,9 30381,6 1370,5

351 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)
030201 Внески до міжнародних фінансових 42791 42791
організацій
030202 Внески до установ і організацій 5150 5150
СНД
030204 Протокольні заходи, пов'язані з 5000 5000
офіційними візитами
030205 Фінансування діяльності 820 820
міжурядових двосторонніх комісій
050600 Мобілізаційна підготовка галузей 9220 9220 505,6 народного господарства
090404 Грошова допомога біженцям 50 50
090500 Пенсії військовослужбовцям та 1120000 1120000
особам начальницького та рядового
складу органів внутрішніх справ
100105 Видатки на утримання об'єктів 20000 20000
соціальної сфери непрацюючих
вугледобувних підприємств, що
передаються до комунальної
власності
150101 Капітальні вкладення 1130000 1130000
220101 Державний фонд дорогоцінних металів 1400 45 15,3 1355 і дорогоцінного каміння
230102 Сплата доходу за облігаціями 1528000 1528000
державних позик
230103 Сплата комісій 6000 6000
230104 Витрати, пов'язані з друкуванням 2000 2000
державних цінних паперів
230201 Сплата процентів 1581924 1581924
230202 Сплата комісій по зобов'язаннях 18332 18332
230204 Сплата інших платежів по 21976 21976
зобов'язаннях
230205 Сплата комісій за обслуговування 1396 1396
агентських (посередницьких) послуг
230206 Сплата доходу (процентів) за 385428 385428
облігаціями зовнішньої позики
250101 Резервний Фонд Кабінету Міністрів 300000
України
250302 Кошти, що передаються до бюджетів 2045121,3 2045121,3
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя
250306 Субвенції 381167,7 341167,7 40000
250401 Видатки на погашення заборгованості 200000 200000
по знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку
і колишнього Укрдержстраху та викуп
облігацій Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року
250402 Видатки на покриття 1061174,5 1061174,5
заборгованостей, що виникли у
попередні роки по заробітній платі
працівників бюджетних установ,
грошовому забезпеченню, стипендіях
та інших соціальних виплатах
250405 Видатки на погашення 53913,5 53913,5
реструктуризованої заборгованості
перед комерційними банками
250502 Повернення бюджетних позичок -11143,4
Всього: 9909720,6 8449509 520,9 1171355

360 Міністерство юстиції України
010203 Апарат міністерств, інших 32781,1 27301,3 17814,5 5479,8 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
010605 Утримання Центру правової реформи і 310,4 295,4 91 15 законопроектних робіт
020003 Обласні суди 18070 16770 8253,5 1300
020004 Районні (міські) суди 63820 61259,5 28018,5 2560,5
020007 Військові суди 3970 3397,5 2069,2 572,5
040201 Фінансування пошукових та прикладних 1576 1576
розробок
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 208,4 208,4 133,7 освіти
110502 Інші культурно-освітні заклади та 200 200
заходи
120201 Періодичні видання (газети та 60 60
журнали)
Всього: 120995,9 111068,1 56380,4 9927,8

500 Державний комітет України по водному господарству
010203 Апарат міністерств, інших 431,2 431,2 226,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 646 646
розробок
040202 Фінансування наукової частини 100 100
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 40 40
070101 Дошкільні заклади освіти 118,4 118,4 56,2
070701 Заклади післядипломної освіти 207,4 207,4 141,4 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
160201 Експлуатація загальнодержавних і 129502,6 119502,6 11040 10000 міжгосподарських державних
меліоративних систем
200100 Охорона і раціональне використання 36340 36340
водних ресурсів
Всього: 167385,6 157385,6 11464,2 10000
502 Державний комітет України по геології і використанню надр
010203 Апарат міністерств, інших 394,6 394,6 202,3 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202 Фінансування наукової частини 31 31
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 1154,2 1154,2 579,3 акредитації
140301 Геологорозвідувальні роботи, що 381885 381885
фінансуються за рахунок відрахувань
видобувних підприємств
140302 Геологорозвідувальні роботи на 360,6 360,6
пошук золота за рахунок бюджетних
коштів
140303 Роботи по вивченню газоносності, 1418,9 1418,9
розробці методів дегазації
вугільних пластів, вирішенню
проблем пошуку, використанню метану
200400 Охорона і раціональне використання 6900 6900
мінеральних ресурсів
Всього: 392144,3 392144,3 781,6

504 Державний комітет України по гідрометеорології

010203 Апарат міністерств, інших 189,6 189,6 97,5 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 934 934
розробок
040202 Фінансування наукової частини 1444 1444
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 264 264
180205 Утримання обласних, міських та інших 18117,4 17482,3 8660 635,1 гідрометеорологічних центрів,
включаючи витрати на забезпечення
збору, обробки і передачі
оперативної гідрометеорологічної
інформації і прогнозування
200100 Охорона і раціональне використання 1600 1103,4 496,6 водних ресурсів
Всього: 22549 21417,3 8757,5 1131,7

506 Державний комітет України з енергозбереження
010203 Апарат міністерств, інших 533,6 233,6 131,5 300 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202 Фінансування наукової частини 1672 1672
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 130 130
180107 Фінансування міжгалузевих 886,7 886,7
енергозберігаючих заходів
Всього: 3222,3 2922,3 131,5 300

510 Державний комітет України по земельних ресурсах
010203 Апарат міністерств, інших 22050,4 22050,4 15258,4 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 30 30
освіти
160103 Проведення земельної реформи 20000 20000
200200 Охорона і раціональне використання 4600 4600
земель
Всього: 46680,4 46680,4 15258,4

512 Державний комітет України по матеріальних резервах
010203 Апарат міністерств, інших 468,6 468,6 297,4 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
070101 Дошкільні заклади освіти 76,6 76,6 20,8
220201 Накопичення (приріст) матеріальних 400000 400000 цінностей матеріального резерву
220202 Утримання і розвиток системи 8459 8459 3300 матеріального резерву
220203 Відшкодування витрат підприємствам, 6893,1 6893,1
установам, організаціям, пов'язаних
з обслуговуванням цінностей
матеріального резерву
Всього: 415897,3 15897,3 3618,2 400000

514 Державний комітет України з медичної та
мікробіологічної промисловості
010203 Апарат міністерств, інших 235,1 230,1 129,5 5 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202 Фінансування наукової частини 2292 2292
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
Всього: 2527,1 2522,1 129,5 5

516 Державна митна служба України
010407 Митна служба України 67285,7 67285,7 45194
040202 Фінансування наукової частини 1436 1436
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 723,1 723,1 438 акредитації
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 515,9 515,9 301,6 освіти
Всього: 69960,7 69960,7 45933,6

520 Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

010203 Апарат міністерств, інших 482,3 482,3 190,2 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040203 Фінансування державних контрактів 60 60
Всього: 542,3 542,3 190,2

522 Державний комітет України з питань державних секретів та технічного захисту інформації
010203 Апарат міністерств, інших 976,7 976,7 558,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 20 20
освіти

Всього: 996,7 996,7 558,1

524 Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості України
040201 Фінансування пошукових та прикладних 90 90
розробок
070101 Дошкільні заклади освіти 2678,5 2678,5 1501,4
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 147,7 147,7 34,7 із позашкільної роботи з дітьми
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 26 26 18,9 освіти
110204 Палаци і будинки культури, клуби та 367 367 124,7 інші заклади клубного типу
160102 Оплата робіт по докорінному 200 200
поліпшенню земель
160302 Державна програма селекції в 335 335
тваринництві
160306 Фінансування витрат на закладення і 10000 10000
догляд за молодими садами,
виноградниками і ягідниками
160307 Державна програма селекції в 500 500
рослинництві
160600 Лісове господарство і мисливство 51,4 51,4 25,1
161013 Інші бюджетні установи агропромислового 167,4 167,4 82,2 комплексу
Всього: 14563 14563 1787

526 Державний комітет України у справах релігій
010203 Апарат міністерств, інших 176,3 176,3 103,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 200 200
Всього: 376,3 376,3 103,6

528 Державний комітет України у справах захисту
прав споживачів
010203 Апарат міністерств, інших 1409,5 1409,5 677,4 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
180207 Фінансування робіт з 1438,9 1338,9 414,2 100 хіміко-токсикологічного та
фізико-хімічного контролю
Всього: 2848,4 2748,4 1091,6 100

530 Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики
010203 Апарат міністерств, інших 842,5 842,5 378,3 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2245 2245
розробок
040202 Фінансування наукової частини 946 946
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 50 50
040205 Фінансування наукових розробок з 515 515
проблем стандартизації,
сертифікації та еталонної бази
070101 Дошкільні заклади освіти 55,2 55,2 26
100104 Відомчий житловий фонд 1061,5 1061,5 (капітальний ремонт)
100106 Операційні видатки 132 132
100203 Благоустрій міст 90 90
110201 Бібліотеки 245 245 48,6
110203 Заповідники 1569 1469 345,2 100
150201 Реставрація пам'яток архітектури 1890 1890
150202 Розробка схем та проектних рішень 500 500
масового застосування
150203 Операційні видатки-паспортизація, 106,2 106,2
інвентаризація пам'яток
архітектури, премії по архітектурі
200600 Збереження природно-заповідного фонду 32 32 13
Всього: 10279,4 7227,9 811,1 3051,5

532 Державний комітет України у справах національностей та міграції
010203 Апарат міністерств, інших 383,6 383,6 202,3 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
091201 Заходи, пов'язані з поверненням 20000 9000 11000 кримськотатарського народу та осіб
інших національностей, які були
незаконно депортовані з України
091205 Утримання пунктів тимчасового 260,5 260,5 25 розміщення біженців
110502 Інші культурно-освітні заклади 400 400
та заходи
Всього: 21044,1 10044,1 227,3 11000

534 Державний комітет у справах охорони Державного кордону України
060501 Утримання Прикордонних військ України 174750 174750 72311
061004 Зведений бюджет розвідувальних 6950 4785 3345 2165 органів
Всього: 181700 179535 75656 2165

536 Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації
010203 Апарат міністерств, інших 341,4 341,4 182,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 1365 1365
розробок
040205 Фінансування наукових розробок з 4188 4188
проблем стандартизації,
сертифікації та еталонної бази
180104 Державна програма створення служби 1949,2 1949,2
єдиного часу та придбання для
Національного фонду стандартів
нормативної інформації
180204 Фінансування центрів 2128,7 2128,7 1168 стандартизації, метрології і
сертифікації для проведення
державного нагляду
Всього: 9972,3 9972,3 1350,1

538 Державний комітет України по туризму
010203 Апарат міністерств, інших 1138,4 238,4 129,5 900 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
110502 Інші культурно-освітні заклади та 1500 700 800 заходи
Всього: 2638,4 938,4 129,5 1700

539 Державний комітет телебачення і радіомовлення України
010203 Апарат міністерств, інших 241,3 241,3 121,4 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
070701 Заклади післядипломної освіти 155,2 145,2 99,8 10 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
120100 Телебачення і радіомовлення 135368,5 122368,5 19914,6 13000
Всього: 135765 122755 20135,8 13010

540 Комітет харчової промисловості України
040201 Фінансування пошукових та прикладних 347 347
розробок
040203 Фінансування державних контрактів 45 45
070101 Дошкільні заклади освіти 5152,2 4952,2 2631,2 200
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 389,7 389,7 184,1 із позашкільної роботи з дітьми
070701 Заклади післядипломної освіти 980 975,5 565,8 4,5 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
110204 Палаци і будинки культури, клуби та 416 416 302,4 інші заклади клубного типу
160102 Оплата робіт по докорінному 11 11
поліпшенню земель
161013 Інші бюджетні установи
агропромислового комплексу 190 190 72,1
Всього: 7530,9 7326,4 3755,6 204,5

542 Державний комітет України з фізичної культури і спорту
010203 Апарат міністерств, інших 310,7 310,7 182,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 725 725
розробок
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 1392,5 1392,5 716,6 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів 7755,9 7535,9 3994,6 220 акредитації
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 31 31 освіти
070802 Методична робота, інші заходи по 59,2 59,2 28,5 народній освіті
110202 Музеї і виставки 21 21 9,3
130101 Утримання національних збірних команд 12429,6 11388,6 5492 1041
130102 Проведення навчально-тренувальних 10011,6 9951,6 60 зборів і змагань
130103 Підготовка і участь національних 7322 7272 50 збірних команд України в
Олімпійських та Параолімпійських
іграх
130104 Видатки на утримання центрів з 252,7 241,7 27 11 інвалідного спорту і
реабілітаційних шкіл
130105 Проведення навчально-тренувальних 1970 1839 131 зборів і змагань та заходів з
інвалідного спорту
130106 Проведення заходів з нетрадиційних 2056,6 1998,6 58 видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130107 Утримання та навчально-тренувальна 1630,7 1630,7 417,3 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130108 Утримання апарату управління 814,8 793,4 194,1 21,4 фізкультурно-спортивних організацій
130109 Капітальний ремонт, оснащення, 11500 11500 придбання обладнання та інвентаря
для баз Олімпійської підготовки
130110 Фінансова підтримка спортивних 1752 1752
споруд
130112 Інші видатки 2570 1461 1109
Всього: 62605,3 48403,9 11061,5 14201,4

543 Національне агентство України з управління
корпоративними правами
010203 Апарат міністерств, інших 952,5 952,5 536 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 952,5 952,5 536

544 Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів
010203 Апарат міністерств, інших 1627,8 1627,8 967,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 1627,8 1627,8 967,6

545 Державний комітет зв'язку України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 1840 1840
за кордон працівників органів
державної влади
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 1418,6 1418,6 754,3 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів 3573,6 3573,6 1846,6 акредитації
120201 Періодичні видання (газети та 3000 3000
журнали)
170801 Утримання фельдзв'язку 7500 7500 3243
170802 Спецоб'єкти 1560,2 1560,2 1100
Всього: 18892,4 18892,4 6943,9
546 Державний комітет рибного господарства України
010203 Апарат міністерств, інших 294,8 294,8 161,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження наукових 1156 1156
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 1980 1980
розробок
070101 Дошкільні заклади освіти 36,4 36,4 27
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 2078,9 2078,9 811,2 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 1185,6 1185,6 696,8 рівнів акредитації
070802 Методична робота, інші заходи по 257,4 157,4 114,4 100 народній освіті
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 36 36 16
110204 Палаци і будинки культури, клуби 13 13 7,5 та інші заклади клубного типу
160701 Рибогосподарські заходи 2764,3 2764,3 425,7
160702 Аквакультури 1092,5 1092,5
160703 Капітальний ремонт 1022,5 1022,5
160704 Утримання органів рибоохорони 11313,9 11174,7 3000,5 139,2
160705 Селекція в рибництві 339 339
Всього: 23570,3 22308,6 5261 1261,7

547 Державний центр зайнятості населення
240300 Державний фонд сприяння зайнятості 554000 492500 26910 61500 населення
Всього: 554000 492500 26910 61500

596 Головне управління розвідки Міністерства оборони України
061004 Зведений бюджет розвідувальних 32850 31550 12800 1300 органів
Всього: 32850 31550 12800 1300

597 Комітет з питань розвідки при Президентові України
061004 Зведений бюджет розвідувальних 1900 1900 839 органів
Всього: 1900 1900 839

598 Вища рада юстиції
020101 Вища рада юстиції 2925 2225 759,4 700
Всього: 2925 2225 759,4 700
599 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
010106 Діяльність Уповноваженого 2407 2355 1352,5 52 Верховної Ради України з прав
людини
Всього: 2407 2355 1352,5 52

600 Агентство з питань банкрутства
010203 Апарат міністерств, інших 584 584 292,5 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 584 584 292,5

601 Антимонопольний комітет України
010203 Апарат міністерств, інших 4169,9 4169,9 2013 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та 70 70
прикладних розробок
Всього: 4239,9 4239,9 2013

602 Вища атестаційна комісія України
010203 Апарат міністерств, інших 168 168 103,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
070702 Інші заклади і заходи 158,9 158,9 51,5 післядипломної освіти
Всього: 326,9 326,9 155,1

603 Генеральна військова інспекція при Президентові України
050503 Утримання Генеральної військової 285 285 230 інспекції при Президентові України
Всього: 285 285 230
604 Головне управління Командувача Національною гвардією України
060801 Поточне утримання підрозділів 65040 65040 35000 Національної гвардії України
Всього: 65040 65040 35000

605 Головне управління Державного казначейства України
010405 Державне казначейство України 36562,9 35465,5 19865,1 1097,4
010409 Витрати на комп'ютеризацію 6575,8 6575,8 Держказначейства та інших
фінансових органів
Всього: 43138,7 35465,5 19865,1 7673,2
606 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
060201 Поточне утримання внутрішніх військ 78000 78000 47482 МВС України
Всього: 78000 78000 47482

607 Державний департамент України з питань виконання покарань
060401 Установи і підприємства Державного 215000 212500 97904 2500 департаменту України з питань
виконання покарань
Всього: 215000 212500 97904 2500

608 Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України
060900 Департамент спеціальних 79000 78850 31474 150 телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України
180201 Фінансування робіт по 349,7 349,7
стандартизації, сертифікації в
галузі технічного захисту
інформації
Всього: 79349,7 79199,7 31474 150
609 Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 117,2 117,2 39 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 117,2 117,2 39

610 Головне контрольно-ревізійне Управління
010403 Державна контрольно-ревізійна 29272,7 29272,7 19950,1 служба в Україні
070702 Інші заклади і заходи 40 40
післядипломної освіти
Всього: 29312,7 29312,7 19950,1

611 Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України
040201 Фінансування пошукових та прикладних 275 275
розробок
110401 Державні архівні установи 1790 1790 860,8
Всього: 2065 2065 860,8

612 Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 850 850 253 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040202 Фінансування наукової частини 466 466
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
070701 Заклади післядипломної освіти 2000 2000
III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього: 3316 3316 253

613 Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 193,1 193,1 101,5 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
180208 Фінансування топографо-геодезичних 4528,3 4528,3
робіт
Всього: 4721,4 4721,4 101,5

614 Державна податкова адміністрація України
010401 Державна податкова служба в Україні 373036,9 373036,9 276428,3
040201 Фінансування пошукових та прикладних 157 157
розробок
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 236,6 236,6 145,6 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 10594,5 4594,5 1976 6000 рівнів акредитації
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 577 577
освіти
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 1943 1943
Всього: 386545 378602 278549,9 7943

615 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
010203 Апарат міністерств, інших 4837,6 4587,6 1376,3 250 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 4837,6 4587,6 1376,3 250

616 Державна міжвідомча комісія України у справах
випробувань і реєстрації засобів захисту та
регуляторів росту рослин і добрив
010203 Апарат міністерств, інших 85,5 85,5 41,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 85,5 85,5 41,6

617 Державна служба експортного контролю України
010203 Апарат міністерств, інших 600,7 600,7 225,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040201 Фінансування пошукових та прикладних 273 273
розробок
040203 Фінансування державних контрактів 25 25
Всього: 898,7 898,7 225,1

619 Державний інноваційний фонд України
240400 Державний інноваційний фонд 187390 184840 898 2550
Всього: 187390 184840 898 2550

620 Державний науково-виробничий центр страхового фонду документації України
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2830 2830
розробок
Всього: 2830 2830
627 Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 259,4 259,4 119,3 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 259,4 259,4 119,3

628 Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
010203 Апарат міністерств, інших 298,7 298,7 173,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 298,7 298,7 173,9

629 Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України
060701 Державна пожежна охорона 90000 89077,5 69510 922,5
Всього: 90000 89077,5 69510 922,5

630 Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 48,6 48,6 20,8 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040206 Державні премії України та Державні 1000 1000
стипендії в галузі науки і техніки
Всього: 1048,6 1048,6 20,8

631 Комітет по Державних преміях України імені
Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 38,6 38,6 20,8 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
110501 Державні премії України в галузі
літератури та мистецтва 165 165
Всього: 203,6 203,6 20,8

632 Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті
Міністрів України
070101 Дошкільні заклади освіти 216,1 216,1 116,8
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 10,4 10,4 7,3 освіти
080101 Лікарні 13451,1 12480,5 4440,5 970,6
080209 Станції швидкої та невідкладної 2590,7 2040,7 1168,6 550 медичної допомоги
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 9602,5 9273,5 2793 329 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080701 Санітарно-епідеміологічні станції 414,5 414,5 205,6
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 15791,2 9137,1 4170,6 6654,1
Всього: 42076,5 33572,8 12902,4 8503,7

634 Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції
010203 Апарат міністерств, інших 1049 1049 555,7 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 1049 1049 555,7

635 Національний інститут стратегічних досліджень при Раді Національної безпеки і оборони
040101 Фундаментальні дослідження наукових 2400 2400
установ
Всього: 2400 2400
636 Національна комісія радіаційного захисту населення
010203 Апарат міністерств, інших 86,5 86,5 26 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 86,5 86,5 26

638 Національне космічне агентство України при
Кабінеті Міністрів України
010203 Апарат міністерств, інших 618 618 299,9 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040203 Фінансування державних контрактів 70 70
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 1711,3 1711,3 212,2 із позашкільної роботи з дітьми
180101 Фінансування Загальнодержавної 69953,1 69953,1
(Національної) космічної програми
180102 Утримання Національного центру 32747,7 32747,7 10542,5 управління та випробувань космічних
засобів
Всього: 105100,1 105100,1 11054,6

640 Національний координаційний центр реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
050502 Національний координаційний центр 450 450 182,3 адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас
Всього: 450 450 182,3

642 Національне бюро розслідувань України
061006 Національне бюро розслідувань 20000 14183 8300 5817
Всього: 20000 14183 8300 5817

643 Національна рада соціального партнерства
010203 Апарат міністерств, інших 92,7 87,5 23,4 5,2 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 92,7 87,5 23,4 5,2

644 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
010203 Апарат міністерств, інших 659,9 622,3 353,9 37,6 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
120100 Телебачення і радіомовлення 50 50
Всього: 709,9 622,3 353,9 87,6

645 Національний виставковий центр
160902 Фінансування Національного 300 300 виставкового центру
Всього: 300 300

648 Пенсійний фонд України
090101 Кошти бюджету, що передаються до 741015 741015
Пенсійного фонду України на виплату
пенсій військовослужбовцям
рядового, сержантського та
старшинського складу строкової
служби та їх сім'ям
090102 Кошти бюджету, що передаються до 134988 134988
Пенсійного фонду України на
розмежування джерел фінансування
пенсій, призначених за різними
пенсійними програмами
Всього: 876003 876003

649 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
010203 Апарат міністерств, інших 343,9 333,8 144 10,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 343,9 333,8 144 10,1

650 Рада Національної безпеки і оборони України
010203 Апарат міністерств, інших 2560,4 2175,4 933,9 385 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
040101 Фундаментальні дослідження наукових 874 874
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 2500 2500
розробок
Всього: 5934,4 5549,4 933,9 385

651 Рахункова палата
010104 Апарат Рахункової палати 7932,3 3239,1 1448,4 4693,2
Всього: 7932,3 3239,1 1448,4 4693,2

652 Служба безпеки України
030104 Витрати, пов'язані з відрядженнями 1320 3320
за кордон працівників органів
державної влади
060601 Поточне утримання Служби безпеки 224350 219350 125000 5000 України
060602 Антитерористичний центр Служби 11000 7028 852,4 3972 безпеки України
060603 Матеріально-технічне забезпечення 3000 3000
спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю
061004 Зведений бюджет розвідувальних 8300 6869 3923 1431 органів
Всього: 247970 237567 129775,4 10403

654 Національна Академія наук України
040101 Фундаментальні дослідження наукових 112821,1 112821,1
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 33333 33333
розробок
040202 Фінансування наукової частини 3626 3626
державних, міжгалузевих та галузевих
програм
040203 Фінансування державних контрактів 16675 16675
070101 Дошкільні заклади освіти 1200,7 1143,3 425,9 57,4
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 211,9 181,2 33,5 30,7 із позашкільної роботи з дітьми
070602 Вищі заклади освіти III та IV 1154,5 1154,5 114,7 рівнів акредитації
070802 Методична робота, інші заходи по 36,2 33,8 18,8 2,4 народній освіті
080101 Лікарні 5525 5172,4 1253,5 352,6
Всього: 174583,4 174140,3 1846,4 443,1
655 Академія педагогічних наук України
040101 Фундаментальні дослідження наукових 8000 8000
установ
070701 Заклади післядипломної освіти 1259,7 1199,7 711,5 60 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
110202 Музеї і виставки 54 54 24,8
Всього: 9313,7 9253,7 736,3 60

656 Академія медичних наук України
040101 Фундаментальні дослідження наукових 7005 7005
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 4549 4549
розробок
040202 Фінансування наукової частини 371 371
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
040203 Фінансування державних контрактів 298 298
080202 Клініки науково-дослідних інститутів 85340 68750 19750 16590
Всього: 97563 80973 19750 16590

657 Академія мистецтв України
040101 Фундаментальні дослідження наукових 416 416
установ
Всього: 416 416

658 Академія правових наук України
040101 Фундаментальні дослідження наукових 1549 1549
установ
Всього: 1549 1549

659 Українська Академія аграрних наук
040101 Фундаментальні дослідження наукових 39790 39790
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 24982 24982
розробок
040203 Фінансування державних контрактів 1476 1476
070101 Дошкільні заклади освіти 1708,4 1708,4 951,6
160102 Оплата робіт по докорінному поліпшенню 3 3
земель
160302 Державна програма селекції в 3388 3383
тваринництві
160307 Державна програма селекції в 1400 1400
рослинництві
161013 Інші бюджетні установи 190 190 86,8 агропромислового комплексу
200600 Збереження природно-заповідного 1500 1282 524 218 фонду
Всього: 74437,4 74219,4 1562,4 218

660 Управління державної охорони України
061001 Управління державної охорони 18501,4 18501,4 11800
Всього: 18501,4 18501,4 11800
661 Фонд державного майна України
010203 Апарат міністерств, інших 8338,7 8338,7 5338,3 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 8338,7 8338,7 5338,3

662 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
010606 Утримання Фонду сприяння 172,6 172,6 65 становленню місцевого та
регіонального самоврядування
120201 Періодичні видання (газети та 50 50
журнали)
Всього: 222,6 222,6 65

666 Українська Академія державного управління при
Президентові України
040101 Фундаментальні дослідження 812 812
наукових установ
040201 Фінансування пошукових та 309 309
прикладних розробок
070701 Заклади післядипломної освіти 8143,8 6441,8 2347,4 1702 III-IV рівня акредитації (академії,
інститути, центри підвищення
кваліфікації, перепідготовки,
вдосконалення)
Всього: 9264,8 7562,8 2347,4 1702
667 Український науково-технологічний центр
030206 Утримання УНТЦ по зобов'язаннях 290 290 4,5 Уряду
Всього: 290 290 4,5
672 Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України
110103 Філармонії, музичні колективи і 211,5 171,5 41,7 40 ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
Всього: 211,5 171,5 41,7 40

673 Центральна виборча комісія
250201 Вибори Президента України 75000 75000
( Збільшити на 25000 тис.гривень видатки Державного бюджету
України на 1999 рік на вибори Президента України (код 250201),
установивши на фінансування діяльності Центральної виборчої
комісії (код 673) видатки у розмірі 102.188,6 тис.гривень (у тому
числі на вибори Президента України (код 250201) 100.000 тис.грн.),
та зменшити відповідно на 15.000 тис. гривень видатки на
фінансування Національного бюро розслідувань України (код 642) та
на 10.000 тис. гривень видатки на фінансування Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (код 539) на телебачення і
радіомовлення (код 120100). При цьому 24.000 тис. гривень із
коштів, що додатково виділені на вибори Президента України,
спрямувати на друкування бланків виборчих бюлетенів та
фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій та 1000
тис. гривень - на фінансування передвиборної агітації всіх
кандидатів у Президенти України і роз'яснювальної роботи
Центральної виборчої комісії України з питань застосування норм
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у
засобах масової інформації згідно із Законом N 776-XIV ( 776-14 )
від 29.06.99 )
250206 Утримання Центральної виборчої 2188,6 2188,6 623 комісії
Всього: 77188,6 77188,6 623
681 Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого
070602 Вищі заклали освіти III та IV рівнів 9267 8107 3061,8 1160 акредитації
Всього: 9267 8107 3061,8 1160
682 Український національний комітет молодіжних
організацій
091106 Інші видатки 9000 9000
Всього: 9000 9000
700 Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"
080101 Лікарні 2500 1900 415 600
Всього: 2500 1900 415 600
702 Державне авіапідприємство "Україна"
170401 Державне авіапідприємство "Україна" 8400 8400
Всього: 8400 8400
705 Консорціум "Укрфітотерапія"
040201 Фінансування пошукових та 144 144
прикладних розробок
Всього: 144 144
706 Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"
080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому 91 91 56,6 числі диспансери, медико-санітарні
частини, пересувні консультативні
діагностичні центри, тощо, які не
мають ліжкового фонду)
Всього: 91 91 56,6
708 Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"
040201 Фінансування пошукових та прикладних 66 66
розробок
040203 Фінансування державних контрактів 185 185
Всього: 251 251
711 Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"
040202 Фінансування наукової частини 1143 1143
державних, міжгалузевих та
галузевих програм
Всього: 1143 1143
712 Українське об'єднання цивільної авіації
"Аеропорти України"
070101 Дошкільні заклади освіти 525,9 525,9 310,1
080101 Лікарні 762 762 336
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 1141 1141 644 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
Всього: 2428,9 2428,9 1290,1
713 Український Державний концерн місцевої промисловості "Укрмісцевпром"
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 1237,9 1237,9 717,6 акредитації
Всього: 1237,9 1237,9 717,6
715 Виробниче об'єднання "Укрводшлях"
170201 Українське державне підприємство 6520 6520
"Укрводшлях"
Всього: 6520 6520
716 Український союз об'єднань обслуговування населення "Укрсоюзсервіс"
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 807,6 807,6 369 акредитації
Всього: 807,6 807,6 369
717 Українська корпорація "Укрбуд"
040203 Фінансування державних контрактів 60 60
Всього: 60 60
718 Центральна спілка споживчих товариств України
(Укоопспілка)
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 2249,9 2249,9 1367,4 акредитації
070602 Вищі заклади освіти III та IV 1627,9 1627,9 1012,2 рівнів акредитації
Всього: 3877,8 3877,8 2379,6
800 Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім.Т.Шевченка
110502 Інші культурно-освітні заклади та 220 220
заходи
Всього: 220 220
801 Головна Рада українського товариства охорони пам'яток історії та культури
110202 Музеї і виставки 1100 1100 300,2
110502 Інші культурно-освітні заклади 250 250
та заходи
Всього: 1350 1350 300,2
804 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 5736 5736 3852,1
Всього: 5736 5736 3852,1
805 Профспілкове спортивне товариство "Україна"
130203 Утримання та навчально-тренувальна 2900 2900 2024,6 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 200 200
Всього: 3100 3100 2024,6
806 Рада профспілки залізничників та транспортних
будівельників України
110204 Палаци і будинки культури, клуби 202 202 146,9 та інші заклади клубного типу
Всього: 202 202 146,9
807 Всеукраїнська музична спілка
110101 Творчі спілки 257 257
Всього: 257 257
808 Спілка архітекторів України
110101 Творчі спілки 20 20
Всього: 20 20
809 Спілка композиторів України
110101 Творчі спілки 450 450
Всього: 450 450
810 Спілка письменників України
110101 Творчі спілки 449 449
Всього: 449 449
811 Спілка художників України
110101 Творчі спілки 380 380
Всього: 380 380
812 Спілка фотохудожників України
110101 Творчі спілки 70 70
Всього: 70 70
813 Спілка театральних діячів України
110101 Творчі спілки 365 365
Всього: 365 365
814 Спілка майстрів народного мистецтва України
110101 Творчі спілки 189 189
Всього: 189 189
816 Спілка кінематографістів України
110101 Творчі спілки 96 96
Всього: 96 96
817 Спілка журналістів України
110101 Творчі спілки 111 111
Всього: 111 111
819 Туристсько-спортивна спілка України
130204 Утримання апарату управління 550 550 272,7 фізкультурно-спортивних організацій
Всього: 550 550 272,7

820 Українська спілка ветеранів Афганістану
091209 Фінансова підтримка громадських 1400 1400
організацій інвалідів і ветеранів
Всього: 1400 1400
821 Українська спілка учасників війни
091209 Фінансова підтримка громадських 60 60
організацій інвалідів і ветеранів
Всього: 60 60
822 Союз організацій інвалідів України
091209 Фінансова підтримка громадських 50 50
організацій інвалідів і ветеранів
Всього: 50 50
823 Товариство сприяння обороні України
050505 Підготовка призовників для Збройних 12216,9 12216,9 4000 Сил України та інших військових
формувань в навчальних організаціях
Товариства сприяння обороні України
130201 Проведення навчально-тренувальних 100 100
зборів і змагань
130206 Інші видатки 1950 1950 971,2
Всього: 14266,9 14266,9 4971,2

824 Товариство зв'язків з українцями за межами України
110502 Інші культурно-освітні заклади та 200 200
заходи
120201 Періодичні видання (газети та 50 50
журнали)
Всього: 250 250
825 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України
130201 Проведення навчально-тренувальних 500 500
зборів і змагань
130202 Проведення заходів з нетрадиційних 100 100
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203 Утримання та навчально-тренувальна 2266 2266 1648 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204 Утримання апарату управління 1354 1354 1063,1 фізкультурно-спортивних організацій
130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 770 770
Всього: 4990 4990 2711,1

826 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"
130201 Проведення навчально-тренувальних 1004 1004
зборів і змагань
130202 Проведення заходів з нетрадиційних 200 200
видів спорту і масових заходів з
фізичної культури
130203 Утримання та навчально-тренувальна 6266,4 6166,4 4248,5 100 робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
130204 Утримання апарату управління 79,6 79,6 57,9 фізкультурно-спортивних організацій
130205 Фінансова підтримка спортивних споруд 300 300
Всього: 7850 7750 4306,4 100
828 Українське товариство сліпих
040201 Фінансування пошукових та прикладних 141 141
розробок
091209 Фінансова підтримка громадських 8000 8000
організацій інвалідів і ветеранів
Всього: 8141 8141
829 Українське товариство глухих
091209 Фінансова підтримка громадських 2300 2300
організацій інвалідів і ветеранів
Всього: 2300 2300
830 Український центр творчості дітей та юнацтва
110502 Інші культурно-освітні заклади та 30 30
заходи
Всього: 30 30
831 Українська організація інвалідів війни та збройних сил
091209 Фінансова підтримка громадських 30 30
організацій інвалідів і ветеранів
Всього: 30 30
832 Українська рада ветеранів війни та праці
091209 Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів 60 60
Всього: 60 60
834 Палац мистецтв "Український дім" при Кабінеті
Міністрів України
110103 Філармонії, музичні колективи і 500 400 100 ансамблі та інші заходи та заклади
по мистецтву
Всього: 500 400 100
835 Центральний комітет профспілки авіапрацівників
110204 Палаци і будинки культури, клуби 58 58 42 та інші заклади клубного типу
Всього: 58 58 42

851 Видавництво "Преса України"
070101 Дошкільні заклади освіти 190,2 190,2 98,8
Всього: 190,2 190,2 98,8
852 Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства транспорту України
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 891,6 891,6 453,3 акредитації
080101 Лікарні 92955,2 92955,2 49712,9
080203 Пологові будинки 947,1 947,1 494,6
080208 Станції переливання крові 999,9 999,9 550,5
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім 7032,3 7032,3 4354,6 спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік)
080500 Загальні і спеціалізовані 569 569 332,9 стоматологічні поліклініки
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 724,2 724,2 506,3
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 342,3 342,3 228,2
Всього: 104461,6 104461,6 56633,3

853 Відділ навчальних закладів Укрзалізниці
070101 Дошкільні заклади освіти 20887,4 20567 8557,8 320,4
070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 158,2 158,2 110 із позашкільної роботи з дітьми
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 5076,2 4926,2 2433,6 150 акредитації
070702 Інші заклади і заходи післядипломної 10,9 10,9 7,4 освіти
070802 Методична робота, інші заходи по 77,7 77,7 52 народній освіті
Всього: 26210,4 25740 11160,8 470,4

854 Київський університет імені Тараса Шевченка
040101 Фундаментальні дослідження наукових 4626 4626
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 356 356
розробок
040203 Фінансування державних контрактів 74 74
070101 Дошкільні заклади освіти 116,2 116,2 41,6
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів 28845,4 27845,4 10577,8 1000 акредитації
Всього: 34017,6 33017,6 10619,4 1000

861 Національний аграрний університет
040101 Фундаментальні дослідження наукових 400 400
установ
040201 Фінансування пошукових та прикладних 896 896
розробок
070101 Дошкільні заклади освіти 156,4 156,4 50,9
070601 Вищі заклади освіти I та II рівнів 3967,1 3823,1 1781,8 144 акредитації
070602 Вищі заклали освіти III та IV рівнів 12323,1 11513,1 4555,2 810 акредитації
Всього: 17742,6 16788,6 6387,9 954

862 Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
040201 Фінансування пошукових та прикладних 157 157
розробок
070602 Вищі заклади освіти III та IV рівнів 6653,7 5441,4 2451,7 1212,3 акредитації
Всього: 6810,7 5598,4 2451,7 1212,3
863 Національна кінематека України
110300 Кінематографія 600 600
Всього: 600 600
865 Редакція газети "Урядовий кур'єр"
120201 Періодичні видання (газети та 1000 1000
журнали)
Всього: 1000 1000

868 Державний комітет України з питань розвитку
підприємництва
010203 Апарат міністерств, інших 1458,5 1458,5 830,1 центральних органів виконавчої
влади та їх місцевих органів
Всього: 1458,5 1458,5 830,1
873 Місцеві державні адміністрації
010204 Місцеві державні адміністрації 178066,2 178066,2 101822,3
Всього: 178066,2 178066,2 101822,3

881 Всеукраїнська спілка кобзарів
110101 Творчі спілки 200 200
Всього: 200 200

882 Національна ліга українських композиторів
110101 Творчі спілки 100 100
Всього: 100 100

Всього: 25135260,8 22607842,7 3677563,6 2238561,5
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
Додаток N 3
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік"
Нормативи щоденних відрахувань від податків,
зборів (обов'язкових платежів), визначених частиною
третьою статті 48 цього Закону, для перерахування сум
дотацій республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя)
бюджетам в обсягах, визначених у статті 7 цього Закону
Нормативи щоденних відрахувань
Автономна Республіка Крим 29
Вінницька 85
Волинська 100
Дніпропетровська 4
Донецька 4
Житомирська 100
Закарпатська 100
Запорізька 11
Івано-Франківська 75
Київська 50
Кіровоградська 100
Луганська 29
Львівська 24
Миколаївська 14
Одеська 10
Полтавська 0
Рівненська 55
Сумська 12
Тернопільська 90
Харківська 1
Херсонська 82
Хмельницька 80
Черкаська 34
Чернівецька 60
Чернігівська 24
м. Севастополь 14
( Додаток N 3 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від
29.06.99 )вверх