Документ 3714-VI, первая редакция — Принятие от 08.09.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.101 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2003 р., N 24,
ст. 158; 2004 р., N 14, ст. 198; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі
зміни:
1) у статті 1:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"прикладні наукові дослідження - наукова діяльність,
спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані
для практичних цілей";
доповнити абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим такого
змісту:
"науково-технічні (експериментальні) розробки -
науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових
матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і
надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже
виробляються (надаються) чи введені в дію;
наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або)
науково-прикладний результат, призначений для реалізації;
грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і
безповоротній основі юридичними, фізичними особами і міжнародними
організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або)
прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах,
визначених надавачами гранта";
2) у статті 34:
доповнити новою частиною першою такого змісту:
"Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної
діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
України, власних або залучених коштів підприємств, установ та
організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт,
грантів, інших джерел, не заборонених законом".
У зв'язку з цим частини першу - восьму вважати відповідно
частинами другою - дев'ятою;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної
діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності
державних наукових установ, наукових досліджень вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових
і науково-технічних програм, проектів та надання грантів";
частину восьму доповнити абзацами п'ятим - сьомим такого
змісту:
"підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами
Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних
фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної
діяльності;
розроблення наукових засад державної політики у відповідних
сферах, проведення наукової експертизи проектів
нормативно-правових актів, державних програм;
розвитку матеріально-технічної бази наукової і
науково-технічної діяльності";
доповнити частиною десятою такого змісту:
"Порядок формування і виконання замовлення на проведення
фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових
досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних)
розробок за рахунок коштів Державного бюджету України
встановлюється Кабінетом Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 вересня 2011 року
N 3714-VIвверх