Документ 367-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 23.04.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.05.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.244)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) такі зміни:

1. Частину першу статті 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим.

2. У статті 44:

1) частину четверту доповнити словами та цифрами "та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності";

2) частину шосту після слів "або фізичних здібностей (у разі його проведення)" доповнити словами та цифрами "за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності";

3) у частині сьомій:

в абзаці першому слова "до спеціально уповноваженої установи, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання" замінити словами "до Єдиної державної електронної бази з питань освіти для верифікації переліку спеціальностей";

абзац другий виключити.

3. Підпункт 13 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:

"13) до 1 січня 2016 року розміщення державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) здійснюється до початку вступної кампанії у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності з урахуванням показників розміщення державного замовлення минулого року в розрізі навчальних закладів за відповідними спеціальностями, середнього показника конкурсного бала зарахованих абітурієнтів за останні три роки, а також пропозицій вищих навчальних закладів та регіональних потреб".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 квітня 2015 року
№ 367-VIII
вверх