Документ 3625-XII, действует, текущая редакция — Принятие от 19.11.1993
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.12.1993. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про загальний військовий обов'язок
і військову службу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.457 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок
і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 27, ст. 385) такі зміни і доповнення:
1. У статті 17:
у пункті 2:
у підпункті "а" частини першої слова "що проживають разом з
ними і зобов'язані відповідно до законодавства їх утримувати"
замінити словами "зобов'язаних відповідно до законодавства їх
утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з батьками
чи ні";
у підпункті "б" частини першої слово "останні" замінити
словом "вони";
частину четверту після слова "сім'ї" доповнити словом
"тільки";
у пункті 4 частини другу, третю і четверту замінити двома
частинами такого змісту;
"Відстрочка від призову надається випускникам професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладів на весь час роботи
в сільській місцевості за отриманою спеціальністю. Студентам, які навчаються у вищих державних і недержавних
навчальних світських та духовних закладах, відстрочка від призову
на строкову військову службу надається один раз на весь період
навчання. Особи, відраховані за неуспішність, недисциплінованість
та у зв'язку з небажанням продовжувати навчання, а також залишені
на другий рік для навчання на тому ж курсі з зазначених причин,
втрачають право на відстрочку від призову";
доповнити статтю після пункту 6 новим пунктом 7 такого
змісту:
"7. Призовники, яким надано відстрочку, зобов'язані щорічно
до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що
підтверджують їх право на відстрочку".
У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
2. Абзац шостий частини першої статті 18 викласти в такій
редакції:
"батьки, рідні брати, сестри яких загинули чи померли або
стали інвалідами під час проходження військової служби".
3. У пункті "а" частини першої статті 23 слова "Службі
безпеки України, - 18 місяців" замінити словами "Службі безпеки
України, - 24 місяці".
4. У пункті 4 статті 26 слово "двох" замінити словом "шести".
5. Абзац перший частини другої пункту 2 статті 29 викласти у
такій редакції:
"Особи офіцерського складу запасу, які не проходили
військової служби як офіцери, а також офіцери запасу, звільнені з
військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, за
час перебування в запасі можуть бути призвані на навчальні
збори:".
6. Доповнити статтю 33 частиною четвертою такого змісту:
"Військовий облік військовозобов'язаних і призовників
здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України".
7. Пункт 4 статті 37 після підпункту "в" доповнити новим
підпунктом "г" такого змісту:
"г) взяті на спеціальний облік Міністерства внутрішніх справ
України у зв'язку з призначенням на посади рядового або
начальницького складу органів внутрішніх справ чи зарахуванням
курсантами і слухачами вищих навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України".
У зв'язку з цим підпункти "г" і "д" вважати відповідно
підпунктами "д" і "е".
8. Абзац перший пункту 1 статті 42 викласти в такій редакції:
"1. Керівники, інші посадові особи державних органів, органів
місцевого та регіонального самоврядування, а також підприємств,
установ, організацій і навчально-виховних закладів всіх форм
власності та громадяни, винні у порушенні порядку:".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3625-XIIвверх