Документ 3550-VI, первая редакция — Принятие от 17.06.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про засади функціонування ринку природного газу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу" ( 2467-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., N 48, ст. 566) такі зміни:
1) пункт 25 статті 1 викласти в такій редакції:
"25) товарний природний газ - видобутий природний газ, за
винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат
природного газу під час його видобування, підготовки до
транспортування, які не мають перевищувати встановлених
нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для
забезпечення власних потреб газодобувних підприємств, зокрема
виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та
транспортування природного газу, нафти і газового конденсату
(технологічні цехи капітального ремонту свердловин,
спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди),
виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на
балансі таких підприємств, і обсягів природного газу, які
використовують на об'єктах газодобувних підприємств для
виробництва продуктів нафто- та газопереробки";
2) статтю 10 доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Суб'єкт, уповноважений Кабінетом Міністрів України на
формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб
населення, та його дочірні підприємства мають право експортувати
товарний природний газ в обсязі, визначеному прогнозним річним
балансом надходження та розподілу природного газу в Україні, у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з
питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому
комплексі".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 червня 2011 року
N 3550-VIвверх