Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 10.02.19873546-XI
Документ 3546-XI, первая редакция — Принятие от 10.02.1987
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про деяку зміну порядку стягнення
аліментів на неповнолітніх дітей

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1987, N 8, ст. 149 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
14 жовтня 1986 року "Про деяку зміну порядку стягнення аліментів
на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
Української РСР:
1. У Кодексі про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204;
1985 р., N 11, ст. 206):
1) частини першу і другу статті 82 викласти в такій редакції:
"Аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються в
розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на
трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) батьків, але не
менш як 20 карбованців на місяць на кожну дитину.
Розмір цих часток і мінімальний розмір аліментів може бути
зменшено судом, якщо у того з батьків, який зобов'язаний платити
аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у
встановленому цією статтею розмірі виявилися б менш забезпеченими
матеріально, ніж діти, які одержують аліменти, а також у випадках,
коли той з батьків, з кого стягуються аліменти, є інвалідом першої
чи другої групи, або коли діти працюють і мають достатній
заробіток, або з інших поважних причин";
2) частину другу статті 89 викласти в такій редакції:
"Розмір аліментів не може перевищувати на одну дитину -
чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей -
половини заробітку (доходу) батьків";
3) частину п'яту статті 92 викласти в такій редакції:
"Відрахування аліментів на підставі заяви особи, яка виявила
бажання добровільно платити аліменти, може провадитись і у
випадках, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на
підставі заяви і виконавчих документів, перевищує 50 процентів
належних боржникові заробітної плати і прирівняних до неї платежів
та видач, а також коли з боржника стягуються за рішенням суду або
постановою народного судді аліменти на дітей від іншої матері";
4) у частині другій статті 97 слова "меж, встановлених
статтею 82 цього ж Кодексу" замінити словами "на одну дитину -
чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей -
половини заробітку (доходу) осіб, які зобов'язані утримувати
непрацездатних повнолітніх членів їх сім'ї".
2. Частину третю статті 128 Кодексу законів про працю
Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "при відбуванні
виправних робіт" доповнити словами "і при стягненні аліментів на
неповнолітніх дітей".
3. Статтю 52 Виправно-трудового кодексу Української РСР
( 3325-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 1, ст. 6; 1978 р., N 31, ст. 449; 1985 р., N 42, ст. 986)
доповнити після частини третьої новою частиною такого змісту;
"Правило, передбачене частинами другою і третьою цієї статті,
про збереження частки заробітку, яка нараховується на особовий
рахунок тих, хто відбуває покарання у виправно-трудових колоніях,
тюрмах і виправно-трудових колоніях-поселеннях, не поширюється на
осіб, які сплачують аліменти на неповнолітніх дітей".
У зв'язку з цим частину четверту статті вважати частиною
п'ятою.
4. Статтю 404 Цивільного процесуального кодексу Української
РСР ( 1503-06 ) доповнити після частини другої новою частиною
такого змісту:
"Обмеження розміру стягнення з заробітної плати боржника,
передбачені частинами першою і другою цієї статті, не поширюються
при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей".
У зв'язку з цим частину третю статті вважати частиною
четвертою.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 лютого 1987 р.
N 3546-XIвверх