Документ 3523-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 16.06.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.07.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань створення
та діяльності фермерських господарств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.18 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 3-4, ст. 27) слова "висновки конкурсної комісії"
замінити словами "документи, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному
навчальному закладі".
2. У Законі України "Про фермерське господарство" ( 973-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363;
2005 р., N 52, ст. 560; 2009 р., N 29, ст. 390, N 38, ст. 535;
2010 р., N 4, ст. 22; 2011 р., N 6, ст. 41, NN 13-17, ст. 112):
1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Право на створення фермерського господарства має кожний
дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та
виявив бажання створити фермерське господарство";
2) статтю 6 виключити;
3) у частині першій статті 7:
друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "До
заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному
навчальному закладі";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у
сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері аграрної політики".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
2) забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3523-VIвверх