Документ 352-2007-п, действует, текущая редакция — Редакция от 21.02.2011, основание - 96-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2007 р. N 352
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для проведення
селекції у рибному господарстві
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2007 р. N 352
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві
{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку, а слово "Держкомрибгосп" у всіх
відмінках - словами "Державне агентство рибного
господарства" у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики
та продовольства за програмою "Селекція у рибному господарстві"
(далі - бюджетні кошти).
Відповідальним виконавцем програми є Державне агентство
рибного господарства. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
2. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи (крім
бюджетних установ), які є суб'єктами племінної справи у рибництві
(далі - суб'єкти племінної справи).
Одержувачами бюджетних коштів не можуть бути суб'єкти
племінної справи, яких визнано банкрутами, проти яких порушено
справу про банкрутство, які перебувають в стадії ліквідації або
мають прострочену протягом більш як півроку заборгованість перед
державним і місцевими бюджетами та Пенсійним фондом України.
3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів з
проведення селекційно-племінного рибництва. План зазначених
заходів, у якому наводиться інформація про види, обсяги та
вартість робіт з розвитку селекційно-племінного рибництва,
кількісні та якісні показники, очікувані результати та обсяги
реалізації (придбання) племінних генетичних ресурсів суб'єктами
племінної справи (далі - план заходів), затверджується
Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з
Мінфіном у межах бюджетних коштів. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
4. Під час розроблення плану заходів, зазначеного у пункті 3
цього Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства
передбачає, що фінансується в повному обсязі:
придбання племінних (генетичних) ресурсів особливо високої
племінної цінності зарубіжної селекції з метою розвитку племінної
бази провідних порід (типів, форм) та видів риби;
придбання племінних (генетичних) ресурсів локальних і таких,
що зникають, порід та цінних видів риби з метою формування
генофондових стад;
придбання племінних (генетичних) ресурсів та спеціалізованого
обладнання для генетичних досліджень і експертної оцінки риби за
власною продуктивністю та/або якістю потомства і
породовипробування, а також проведення таких досліджень та оцінки;
виробництво та збереження генофонду існуючих, локальних і
таких, що зникають, порід (типів, форм) та видів риби у
спермобанках;
придбання технологічного і лабораторного обладнання для
проведення селекційної роботи;
реконструкцію інкубаційних цехів, басейнів, садків та
технологічного обладнання підприємств державної форми власності;
{ Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
розроблення програм селекційно-племінної роботи за породами
(у разі їх відсутності - типами, формами) та видами риби;
підготовка і видання нормативної документації та методичної
літератури з ведення племінної справи у рибництві, а також бланків
племінного обліку і звітності;
створення системи ідентифікації ремонтно-маточного поголів'я,
придбання відповідного обладнання;
розроблення програмного забезпечення і придбання комп'ютерної
техніки для організації та ведення племінного обліку;
організація та ведення обліку продуктивності племінних
(генетичних ресурсів) за породами (типами, формами) та видами
риби.
Фінансується частково - у розмірах, затверджених
Міністерством аграрної політики та продовольства за погодженням з
Мінфіном:
вирощування, збереження та утримання племінних (генетичних)
ресурсів вітчизняного походження для формування, розширення,
відтворення і раціонального використання племінних і генофондових
стад локальних і таких, що зникають, порід (типів, форм) та видів
риби;
придбання суб'єктами племінної справи у рибництві племінних
(генетичних) ресурсів вітчизняного походження в обсягах,
передбачених в програмах селекційно-племінної роботи за породами
(у разі їх відсутності - типами, формами) та видами риби;
придбання та використання генофонду існуючих, локальних і
таких, що зникають, порід (типів, форм) та видів риби у
спермобанках.
5. Для визначення суб'єктів племінної справи, яким
виділятимуться бюджетні кошти, Державне агентство рибного
господарства утворює конкурсну комісію (далі - комісія), до складу
якої входять представники Державного агентства рибного
господарства, Міністерства аграрної політики та продовольства,
підприємств і організацій Інституту рибного господарства
Національної академії аграрних наук та Південного
науково-дослідного інституту рибного господарства і океанографії.
{ Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Положення про комісію та регламент, порядок конкурсного
відбору суб'єктів племінної справи, яким виділятимуться бюджетні
кошти, визначає Міністерство аграрної політики та продовольства.
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
5-1. Комісія після доведення до Державного агентства рибного
господарства показників лімітної довідки про бюджетні асигнування
на виконання відповідної бюджетної програми публікує у засобах
масової інформації оголошення про проведення конкурсу не пізніше
ніж за 20 днів до його початку та щокварталу оприлюднює інформацію
про виділення бюджетних коштів. { Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
6. Суб'єкти племінної справи подають на розгляд комісії такі
документи:
заявку на участь у конкурсі з визначенням обсягів та напрямів
використання бюджетних коштів;
програму селекційно-племінної роботи у разі її наявності;
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
баланс та звіт про фінансові результати господарської
діяльності за останній фінансовий рік:
копію атестата про надання суб'єктові племінної справи у
рибництві відповідного статусу;
витяг з державного племінного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію племінного стада суб'єкта племінної справи та
подання претендентом звітності за встановленою формою;
копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
відомості про кількісні та якісні показники продуктивності,
виробничо-господарську діяльність риборозплідника суб'єкта
племінної справи згідно з Положенням про відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу,
племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора
( z0722-01 ), що затверджується Міністерством аграрної політики та
продовольства та Українською академією аграрних наук;
довідку про відсутність інфекційних та інвазійних
захворювань;
довідку, видану відповідним органом державної податкової
служби та органом Пенсійного фонду України, щодо відсутності
(наявності) заборгованості з податкових зобов'язань та платежів до
Пенсійного фонду України;
письмове зобов'язання щодо повернення у місячний строк
отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими
органами факту їх незаконного одержання (при несвоєчасному
поверненні коштів нараховується пеня у розмірі 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку за кожний день
прострочення). При цьому суб'єкту племінної справи припиняється
надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних
років. { Абзац одинадцятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
7. Комісія розглядає зазначені в пункті 6 цього Порядку
документи, визначає їх достовірність і за результатами конкурсного
відбору формує перелік суб'єктів племінної справи, яким
виділяються бюджетні кошти.
Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
забезпечення високорезультативної племінної роботи відповідно
до бюджетної програми;
належне дотримання вимог відповідності суб'єктів племінної
справи наданому статусу;
забезпечення збільшення поголів'я основного стада, кількісних
та якісних показників продуктивності;
ефективне освоєння бюджетних коштів у попередні періоди;
задовільний стан фінансово-господарської діяльності та
належний рівень матеріально-технічної бази суб'єктів племінної
справи;
досвід роботи на ринку племінних (генетичних) ресурсів.
У разі подання документів не в повному обсязі та/або визнання
їх недостовірними комісія відмовляє суб'єктам племінної справи в
участі у конкурсі. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
Якщо обсяг бюджетних коштів, визначених у заявках на участь у
конкурсі суб'єктів племінної справи переможців конкурсу, перевищує
доведені показники лімітної довідки про бюджетні асигнування на
виконання відповідної бюджетної програми, комісія проводить
розподіл бюджетних коштів між переможцями конкурсу пропорційно їх
заявці. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
8. На підставі плану заходів Державне агентство рибного
господарства розробляє та затверджує план заходів
селекційно-племінної роботи для кожного переможця конкурсу.
9. Державне агентство рибного господарства проводить виходячи
із кількості та продуктивності стада між переможцями конкурсу
розподіл бюджетних коштів в межах, передбачених планом заходів на
відповідний напрямок, і подає його на затвердження Міністерству
аграрної політики та продовольства.
Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним
казначейством. { Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ
N 435 ( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
10. У разі встановлення контролюючими органами факту
нецільового використання суб'єктом племінної справи бюджетних
коштів зазначені кошти підлягають поверненню ним у дохід
державного бюджету. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 435 ( 435-2008-п ) від
07.05.2008 }
11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 435
( 435-2008-п ) від 07.05.2008 }
12. Інформацію про виконання плану заходів та використання
бюджетних коштів Міністерство аграрної політики та продовольства
подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця за формою,
встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном.
13. Складення та подання звітності про використання бюджетних
коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
14. Посадові особи, які допустили факти нецільового
використання бюджетних коштів, несуть відповідальність згідно із
законодавством.вверх