Документ 348_085, текущая редакция — Подписание от 17.01.2011

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння щодо співробітництва між Головним контрольно-ревізійним управлінням України та Урядовим контрольним відомством Угорської Республіки

Головне контрольно-ревізійне управління України, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4, в особі Петра Андрєєва, Голови, та Урядове контрольне відомство Угорської Республіки, яке розташоване за адресою: 1126, м. Будапешт, вул. Тарцай Вілмос 13, в особі Саболч Барна Гаал, Президента, які надалі іменуються "Сторони",

надаючи важливе значення міжвідомчому співробітництву Сторін,

надзвичайно цінуючи можливість того, що Сторони можуть обмінюватися своїм професійним досвідом у сфері їхньої діяльності,

відзначаючи, що таким чином вони можуть покращити виконання завдань, які належать до їхньої сфери діяльності,

Сторони уклали цей Меморандум про наступне:

здійснювати співробітництво в рамках цього Меморандуму та згідно з національним законодавством України та Угорської Республіки, діючи в межах установленої компетенції на основі взаємної поваги інтересів у сфері міжвідомчого співробітництва органів державної влади України та Угорської Республіки.

I. МІСІЯ МЕМОРАНДУМУ

Головне контрольно-ревізійне управління України бере участь у формуванні єдиної державної політики у сфері державного фінансового контролю, забезпечує її реалізацію та здійснює міжгалузеву координацію.

Місія Урядового контрольного відомства Угорської Республіки враховує їхнє головне завдання - контроль за постійним та ефективним використанням державних коштів, таким чином сприяючи збереженню моральності в державних справах та результативності використання державних коштів.

В рамках вищезазначених цілей та сфер діяльності, визначених нормами закону, Сторони разом уклали цей Меморандум для взаємного сприяння щодо:

• обміну досвідом у галузі управління державними фінансами;

• співпраці у сфері державного контролю в державному секторі економіки та у сфері державного контролю за використанням державних коштів.

II. МЕТА МЕМОРАНДУМУ

Сторони домовилися допомагати одна одній, щоб домогтися наступного:

• поліпшення національного законодавства держав Сторін у сфері управління державними фінансами, державного контролю та використання державних коштів в державному секторі економіки;

• підвищення ефективності і результативності виконання покладених на Сторони завдань;

• покращення фахового рівня працівників Сторін;

• в рамках національного законодавства держав Сторін, обміну даними, інформацією, необхідною для виконання цього Меморандуму;

• сприяння міжнародній інтеграції у сфері управління державними фінансами та державного контролю в державному секторі економіки та у сфері забезпечення муніципалітетів державними грантами.

III. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

В інтересах досягнення цілей, визначених в цьому Меморандумі, Сторони погодилися виконувати наступні завдання та дії:

• обмін практичними посібниками та інструкціями щодо діяльності суб'єктів державного контролю;

• обмін досвідом та надання допомоги у розробці проектів актів національного законодавства, методології, стандартів, практичних посібників, інструкцій та кодексу етики у сфері державного контролю;

• надання інформації про рекомендації для покращення державного контролю для розв'язання проблематичних питань, які виникають у сфері контролю;

• відповідно до звернення однієї зі Сторін, в рамках національного законодавства держав Сторін, проведення контрольних заходів та забезпечення інформацією про досвід проведення таких заходів в державному секторі економіки та досвід, пов'язаний з використанням державних коштів;

• обмін узагальненою неконфіденційною інформацією стосовно результатів державного контролю в установах державного сектору економіки та у сфері забезпечення муніципалітетів державними грантами;

• сприяння у відносинах з іншими країнами та міжнародними організаціями;

• організація навчальних/практичних семінарів і навчань з питань державного контролю дня покращення/підвищення кваліфікації фахівців Сторін;

• обмін навчальними програмами навчання фахівців Сторін та допомога у навчанні тренерів-інструкторів у сфері державного контролю;

• організація обговорень, тематичних семінарів і конференцій для зацікавлених осіб, організацій та установ;

• виконання інших функцій і завдань відповідно до цього Меморандуму.

IV. ПУБЛІЧНІСТЬ ПЕРЕДАНИХ ДАНИХ

Матеріали, якими Сторони обмінюються в рамках заходів співробітництва, передбаченого цим Меморандумом, розглядаються ними як відкриті й доступні для публічного ознайомлення, якщо інше не буде визначене Стороною, що надає матеріали.

На основі Меморандуму передача інформації з обмеженим доступом, особливо такої, що містить спеціальні дані, не здійснюється. Сторони не зобов'язані надавати таку інформацію.

V. КОНТАКТИ

Сторони погодилися, що кожна Сторона призначає особу в якості офіційної контактної особи і координатора діяльності кожної організації в інтересах успішної реалізації цього Меморандуму.

Для Головного контрольно-ревізійного управління контактною особою є:

Сергій Чорнуцький (тел.: (044) 425-8027, E-mail: chornutskiy@dkrs.gov.ua)

Максим Тимохін (тел.: (044) 425-8023, E-mail: timohin@dkrs.gov.ua)

Для Урядового контрольного відомства Угорської Республіки контактною особою є:

Sara Bartfaine Danszky (тел.: (36-1) 224-6914, E-mail: sara.bartfai@kchi.gov.hu)

Письмове спілкування в рамках цього Меморандуму здійснюється з використанням таких адрес:

Для Головного контрольно-ревізійного управління України:

Україна, м. Київ, 04070, вул. П. Сагайдачного, 4,

Тел.: (+38 044) 425 8023, 425 8027

Факс: (+38 044) 425 8022, 425 8027

E-mail: postmast@dkrs.gov.ua

Для Урядового контрольного відомства Угорської Республіки:

Budapest, XII. Distr.

Tartsay Vilmos str. 13.

1538. Pf.: 535.

Тел.: (+36 1) 224 6800

Факс: (+36 1) 224 6902

E-mail: kehi@kehi.gov.hu

VI. ЮРИДИЧНА СИЛА

Цей Меморандум набирає чинності з дати отримання Сторонами останнього повідомлення про його підписання, термін його дії - 3 (три) роки з дати набрання ним чинності і може бути продовжений за взаємною письмовою згодою. Меморандум переглядається щонайменше один раз на рік з метою забезпечення виконання його мети та внесення необхідних змін.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ МЕМОРАНДУМУ

Кожна організація може припинити дію цього Меморандуму після 30 (тридцяти) днів після письмового повідомлення без санкцій або зобов'язань.

VIII. ІНШІ ПИТАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ СПІВПРАЦЮ

Підписання цього Меморандуму не є офіційним зобов'язанням. Це означає, що сторони, які підписали Меморандум, будуть в міру своїх можливостей, прагнути до виконання функцій і завдань, визначених Меморандумом.

Кожна організація, яка є учасником цього Меморандуму, використовує кошти при здійсненні заходів співробітництва у межах своїх можливостей та несе відповідальність за свої власні витрати.

Учинено у двох примірниках, кожний англійською, українською та угорською мовами, при цьому всі тексти автентичні.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні або застосуванні положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

Київ, 17 січня 2011 року

Будапешт, 10 02.2011 року

За Головне контрольно-ревізійне
управління України

За Урядове контрольне відомство
Угорської Республіки

П.П. Андрєєв

Саболч Барна Гаал

Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України

Президент Урядового
контрольного відомства
Угорської Республікивверх