Документ 347-2001-р, текущая редакция — Принятие от 09.08.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 9 серпня 2001 р. N 347-р
Київ

Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу
пакета акцій холдингової компанії "Луганськтепловоз"

1. Затвердити умови проведення конкурсу з продажу пакета
акцій холдингової компанії "Луганськтепловоз" (додаються).
Пакет складається з 166583258 простих іменних акцій, що
становить 76 відсотків статутного фонду, номінальною вартістю
41645,8145 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій холдингової компанії "Луганськтепловоз" з урахуванням
затверджених цим розпорядженням умов;
щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу пакета
акцій холдингової компанії "Луганськтепловоз".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 347-р
УМОВИ
проведення конкурсу з продажу пакета акцій
холдингової компанії "Луганськтепловоз"

1. У конкурсі з продажу пакета акцій холдингової компанії
"Луганськтепловоз" далі - конкурс) мають право брати участь особи,
які можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно із статтею
8 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) з
урахуванням обмежень, установлених Державною програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та відповідають
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 2 цих умов.

Учасник конкурсу зобов'язаний у термін та в порядку,
встановлені Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом,
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та
визначені в інформаційному повідомленні Фонду державного майна про
проведення конкурсу з продажу пакета акцій холдингової компанії
"Луганськтепловоз", надати інформацію про осіб, пов'язаних з ним
відносинами контролю за господарською діяльністю відповідно до
статті 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
інформацію про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю, з
якої неможливо встановити суб'єктів господарювання, що будуть
контролювати подальшу діяльність холдингової компанії
"Луганськтепловоз".
Учасник конкурсу повинен надати конкурсну гарантію в розмірі
10 відсотків початкової ціни пакета акцій у формі грошового внеску
на рахунок Фонду державного майна.
2. Кваліфікаційними вимогами до учасників конкурсу є
дотримання ними однієї з таких умов:
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва залізничних і трамвайних локомотивів та
рухомого складу;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з оптової торгівлі і посередництва у торгівлі
залізничними і трамвайними локомотивами та рухомим складом;
провадження протягом не менш як трьох років економічної
діяльності з виробництва продукції, яка використовується у
виробництві залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого
складу;
здійснення протягом не менш як року безпосереднього контролю
на підприємствах, що провадять економічну діяльність, визначену в
абзацах другому - четвертому цього пункту.
3. Відповідність учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам
підтверджується документами у порядку та у спосіб, визначені в
інформаційному повідомленні про проведення конкурсу.
4. Початкова ціна пакета акцій - 41 646 тис. гривень.
5. Покупець зобов'язаний забезпечити:
збереження основного профілю роботи підприємства, яке має
стратегічне значення для економіки та безпеки країни, і
номенклатуру основних видів його продукції;
зростання обсягів виробництва товарної продукції та її
реалізації не менш як в 1,5 рази щороку протягом трьох перших
років з моменту підписання договору купівлі-продажу з метою
подальшого завантаження виробничих потужностей та збільшення
кількості робочих місць;
підтримку виконання завдань державної програми "Розвиток
рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного
транспорту та міського господарства" щодо створення вітчизняних
видів тепловозів, дизель-поїздів та електропоїздів, трамваїв
протягом трьох перших років з моменту підписання договору
купівлі-продажу з метою забезпечення потреб Укрзалізниці та
підприємств міського електротранспорту;
отримання щорічного прибутку в обсязі не менш як 50
(п'ятдесят) млн. гривень з метою підвищення ефективності
діяльності холдингової компанії "Луганськтепловоз";
погашення заборгованості перед бюджетом (17 675 тис.
гривень), з позабюджетних платежів (2527 тис. гривень), із
заробітної плати працівникам підприємств (7084 тис. гривень) -
усього 27 286 тис. гривень протягом року з моменту підписання
договору купівлі-продажу;
збереження об'єктів соціальної сфери (профілакторій, дитяче
оздоровче містечко, медична установа);
виконання мобілізаційних завдань, визначених для холдингової
компанії "Луганськтепловоз";
виконання вимог антимонопольного законодавства;
зниження частки виробництв (робочих місць) з небезпечними та
шкідливими умовами праці і зменшення рівня їх впливу на працюючих;
здійснення робіт щодо захисту довкілля, дотримання
екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних результатів.
6. Покупець зобов'язаний надати конкурсній комісії з продажу
пакета акцій концепцію післяприватизаційного розвитку
підприємства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку
підприємства, зокрема поліпшення економічних, соціальних,
фінансових, технологічних та екологічних показників його
діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування
післяприватизаційного розвитку підприємства, що включає план
зайнятості його працівників, пропозицію інвестора із зазначенням
максимального розміру інвестицій, термінів та порядку їх внесення.вверх