Document 346/2013, valid, current version — Adoption on June 25, 2013
( Last event — Entry into force, gone July 5, 2013. Take a look at the history? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України

1. Внести до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 (зі змінами, внесеними Указом від 24 травня 2011 року № 598), такі зміни:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Військовослужбовцям Управління присвоюються такі військові звання:


Армійські

Корабельні


Рядовий склад


солдат

матрос


старший солдат

старший матрос


Сержантський і старшинський склад


молодший сержант

старшина 2 статті


сержант

старшина 1 статті


старший сержант

головний старшина


старшина

головний корабельний старшина


прапорщик

мічман


старший прапорщик

старший мічман


Молодший офіцерський склад


молодший лейтенант

молодший лейтенант


лейтенант

лейтенант


старший лейтенант

старший лейтенант


капітан

капітан-лейтенант


Старший офіцерський склад


майор

капітан 3 рангу


підполковник

капітан 2 рангу


полковник

капітан 1 рангу


Вищий офіцерський склад


генерал-майор

контр-адмірал


генерал-лейтенант

віце-адмірал


генерал-полковник

адмірал.

До військових звань осіб офіцерського складу медичної і юридичної служб Управління, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» і «юстиції».

До військових звань військовозобов'язаних, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова «запасу» або «у відставці»;

2) абзац шостий пункту 12 замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

«Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі».

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

3) пункт 18 доповнити словом «(матроса)»;

4) у пункті 19:

абзац перший після слів «старшого солдата» доповнити словами «(старшого матроса)»;

підпункт «а» після слів «у званні солдата» доповнити словом «(матроса)», а після слів «старшого солдата» - словами «(старшого матроса)»;

підпункт «б» після слова «солдатам» доповнити словом «(матросам)»;

5) абзац перший пункту 20 після слів «молодшого сержанта» доповнити словами і цифрою «(старшини 2 статті)»;

6) пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Строки вислуги у військових званнях для осіб сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік;

старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки;

прапорщика (мічмана) - 3 роки.

Військове звання прапорщика (мічмана) присвоюється військовослужбовцям за позитивними результатами складання іспитів по закінченні спеціального курсу підготовки»;

7) у пункті 23:

абзац перший після слів «старшого прапорщика» доповнити словами «(старшого мічмана)»;

абзаци другий і третій після слів «як прапорщики» доповнити словом «(мічмани)», а після слів «старшими прапорщиками» - словами «(старшими мічманами)»;

абзац четвертий після слова «прапорщикам» доповнити словом «(мічманам)»;

8) пункти 27 та 30 після слова «полковника» доповнити словами і цифрою «(капітана 1 рангу)»;

9) у пункті 33:

абзац третій після слова «капітана» доповнити словом «(капітан-лейтенанта)»;

абзац четвертий після слова «майора» доповнити словами і цифрою «(капітана 3 рангу)»;

абзац п'ятий після слова «підполковника» доповнити словами і цифрою «(капітана 2 рангу)»;

абзац сьомий після слова «полковника» доповнити словами і цифрою «(капітана 1 рангу)»;

10) у пункті 34:

в абзацах першому і другому слова «Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний департамент України з питань виконання покарань» в усіх відмінках замінити словами «Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна пенітенціарна служба України» у відповідному відмінку;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Особам, які мають армійські (корабельні) військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні військові звання присвоюються в порядку переатестування»;

11) пункт 36 викласти в такій редакції:

«36. Військовослужбовцям Управління, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання службових повноважень, відсторонено від виконання повноважень на посаді, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.

У подальшому подання до присвоєння військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень»;

12) у пункті 38:

в абзаці першому слова «(крім молодшого сержанта)» замінити словами та цифрою «(крім молодшого сержанта, старшини 2 статті)», а слова «(крім солдата)» - словами «(крім солдата, матроса)»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«б) сержанти (старшини 1 статті), старші сержанти (головні старшини) і старшини (головні корабельні старшини) - не раніш як через 6 місяців з дня пониження, а прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) - не раніш як через один рік з дня пониження»;

13) пункт 39 після слів «офіцерського складу» доповнити словами «(крім осіб вищого офіцерського складу)», а після слова «полковника» - словами та цифрою «(капітана 1 рангу)»;

14) у пункті 42:

у другому реченні підпункту «б» слова «Прапорщики, старші прапорщики» замінити словами «Прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани)», а у третьому реченні цього ж підпункту слова «прапорщики», «прапорщиків» замінити відповідно словами «прапорщики (мічмани)», «прапорщиків (мічманів)»;

підпункт «ж» викласти в такій редакції:

«ж) військовослужбовцям Управління, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу (роботу), звільнення з військової служби (роботи), застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. Особи, які претендують на зайняття посад військовослужбовців Управління, зобов'язані повідомити начальника Управління державної охорони України про працюючих в Управлінні близьких їм осіб»;

15) абзац другий пункту 45 викласти в такій редакції:

«Для заміщення вакантних посад, просування по службі військовослужбовців в Управлінні створюється резерв кандидатів для просування по службі»;

16) доповнити Положення пунктом 47-1 і такого змісту:

«47-1. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника (командира) до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України»;

17) підпункт «в» пункту 48 викласти в такій редакції:

«в) у разі відсторонення військовослужбовців від посади в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України»;

18) у пункті 56:

абзаци перший, другий, четвертий після слова «здоров'я» доповнити словами «у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;

абзац сьомий після слів «займати певні посади» доповнити словами «у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

19) пункт 66 доповнити підпунктами «і» та «ї» такого змісту:

«і) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;

20) абзаци перший та другий пункту 70 викласти в такій редакції:

«70. Військовослужбовці Управління, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби за підпунктами «е», «и» пункту 66 цього Положення до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом, якщо підставами для звільнення є ті діяння військовослужбовців, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», у зв'язку із позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність, а також у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я»;

21) в абзаці першому пункту 73:

слово «прапорщикам» замінити словами «прапорщикам (мічманам), старшим прапорщикам (старшим мічманам)»;

слова та цифри «підпунктами «е», «є», «ж», «и» пункту 66» замінити словами та цифрами «підпунктами «е», «є», «ж», «и», «і» та «ї» пункту 66»;

22) у пункті 74 слова «Особи офіцерського складу, прапорщики Управління» замінити словами «Особи офіцерського складу Управління»;

23) підпункт «а» пункту 80 після слів «за станом здоров'я» доповнити словами «а також наказів про звільнення у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади»;

24) у пункті 82:

в абзаці другому слово «прапорщика» замінити словами «прапорщика (мічмана)»;

в абзаці третьому слова «солдатам, сержантам і старшинам» замінити словами «особам рядового, сержантського і старшинського складу (крім прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів)»;

в абзаці п'ятому слова «старшого прапорщика», «прапорщикам», «старшими прапорщиками» замінити відповідно словами «старшого прапорщика (старшого мічмана)», «прапорщикам (мічманам)», «старшими прапорщиками (старшими мічманами)»;

25) пункт 85 після слова «полковника» доповнити словами та цифрою «(капітана 1 рангу)».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
25 червня 2013 року
№ 346/2013
on top