Документ 346-97-п, предыдущая редакция — Редакция от 05.08.1998, основание - 1237-98-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1997 р. N 346
Київ
Про затвердження Порядку надання щорічної
основної відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним
працівникам освіти та науковим працівникам

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 907 ( 907-97-п ) від 21.08.97
N 1237 ( 1237-98-п ) від 05.08.98 )
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання щорічної основної відпустки
тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам
(додається).
2. Міністерству праці разом з Міністерством освіти та
Міністерством у справах науки і технологій давати роз'яснення щодо
застосування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1997 р. N 346
ПОРЯДОК
надання щорічної основної відпустки тривалістю
до 56 календарних днів керівним, педагогічним,
науково-педагогічним працівникам освіти
та науковим працівникам
1. Право на щорічну основну відпустку мають керівні,
педагогічні, науково-педагогічні працівники освіти та наукові
працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами,
організаціями, підприємствами (далі - установи) незалежно від форм
власності та їх галузевої належності.
2. Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім
тих, що працюють у закладах освіти) та наукових працівників на
щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи
настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в
установі. За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно
з графіками, які затверджуються власником установи або
уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним
працівникам закладів освіти щорічна основна відпустка повної
тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та
наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу
прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним
працівникам складається з урахуванням можливості проведення
регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими
перенесено на осінь. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним
працівникам закладів освіти у разі необхідності
санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її
частина може надаватися протягом навчального року, якщо це
передбачено колективним договором. Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого
часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна
основна відпустка повної тривалості.
3. Керівникам установ щорічна основна відпустка надається за
погодженням з вищестоящим органом управління.
4. Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на
частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов,
передбачених статтями 11 та 12 Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ). Педагогічним і науково-педагогічним працівникам
невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її
поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул,
а в окремих випадках, передбачених колективним договором, - в
інший канікулярний період.
5. За бажанням керівних, педагогічних, науково-педагогічних
працівників освіти та наукових працівників частина щорічної
основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні
робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості
забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість
наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути
менша ніж 24 календарних дні.
6. У разі звільнення керівних, педагогічних,
науково-педагогічних працівників освіти та наукових працівників їм
виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні
щорічної основної відпустки. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників закладів освіти, які до
звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація
виплачується за не використані ними дні щорічної основної
відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до
звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до
відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної
основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8
календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки
відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).
Додаток
до Порядку надання щорічної основної
відпустки тривалістю до 56 календарних
днів керівним, педагогічним, науково-
педагогічним працівникам освіти та
науковим працівникам

ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки керівним,
педагогічним, науково-педагогічним працівникам
освіти та науковим працівникам
————————————————————————————————————————————————————————————————— | Тривалість щорічної Посада | основної відпустки, | календарні дні ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Дошкільні заклади освіти
1.1 Дитячі ясла-садки, дитячі садки
(у тому числі інтернатного типу), дитячі ясла
Завідувач, вихователь-методист,
вихователь, інструктор з фізкультури,
музичний керівник, практичний психолог,
соціальний педагог 42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед 56

1.2 Дитячі будинки, дошкільні заклади
компенсуючого типу для дітей, які потребують
корекції фізичного і психічного розвитку
Директор 56
Завідувач (1) 56
Заступник директора з навчально-виховної
(виховної) роботи 56
Вихователь (2) 56
Старший вихователь 56
Вихователь-методист (1) 56
Вчителі (усіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з фізкультури (1) 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших
форм гурткової роботи (1) 56
Музичний керівник (1) 56
Практичний психолог (1) 56
Соціальний педагог (1) 56 ————————————————————————— (1) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального
типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків
дітей, що потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або
якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких
груп.
(2) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, які
потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних
закладах, зазначених у підпункті 1.1.
2. Позашкільні заклади освіти
Директор 28
Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної) роботи 28
Акомпаніатор 28
Вихователь 28
Екскурсовод 28
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету 28
Керівник гуртка, студії, секції, інших
форм гурткової роботи 42
Концертмейстер 28
Культорганізатор 42
Методист 28
Педагог-організатор 28
Практичний психолог 42
Соціальний педагог 42
Старший вожатий 28
Художній керівник 28
3. Середні заклади освіти, заклади освіти
для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації
Директор (3) 56
Заступник директора з навчально-виховної
(навчальної, виховної), навчально-
виробничої роботи (3) 56
Акомпаніатор 28
Вихователь (крім вихователів інтернатів
при школах) (3) 56
Вихователь інтернату при школі 42
Вчителі (усіх спеціальностей) (3) 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури середніх
закладів освіти 28
Інструктор з фізкультури в закладах
освіти для громадян, які потребують
соціальної допомоги і реабілітації 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших
форм гурткової роботи в середніх
закладах освіти 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших
форм гурткової роботи в закладах освіти
для громадян, які потребують соціальної
допомоги і реабілітації 56
Майстер виробничого навчання 28
Педагог-організатор 28
Помічник директора з режиму 30
Практичний психолог (3) 56
Соціальний педагог (3) 56
Старший вожатий (3) 56
Старший вихователь (3) 56
Старший черговий з режиму 30
Черговий з режиму 30
(3) Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається
також відповідним категоріям працівників та викладачам і
концертмейстерам середніх спеціальних художніх і музичних шкіл,
шкіл естетичного виховання дітей.
4. Вищі заклади освіти, заклади післядипломної
освіти, професійно-технічні заклади освіти
Ректор, директор, завідувач, директор
(завідувач) філіалу, проректор
(заступник директора), вчений секретар,
декан факультету, завідувач:
відділення, аспірантури (інтернатури,
ординатури), докторантури, виробничої
практики, що не виконують педагогічної
роботи в цьому вищому навчальному
закладі, закладі післядипломної освіти 28
Директор, директор (завідувач) філіалу,
заступник директора, що не виконують
педагогічної роботи в цьому
професійно-технічному навчальному закладі 42
Ректор, директор, завідувач, директор
(завідувач) філіалу; проректор
(заступник директора), діяльність якого
безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним або науковим
процесом; вчений секретар, декан
факультету, завідувач: відділення,
аспірантури (інтернатури, ординатури),
докторантури, виробничої практики, що
одночасно виконують в цьому вищому
навчальному закладі, закладі
післядипломної освіти, професійно-технічному
навчальному закладі педагогічну роботу
обсягом не менш як 1/3 відповідної річної
норми 56
Завідувач відділення, майстерні, що
одночасно виконують у цьому
професійно-технічному навчальному закладі
педагогічну роботу 42
Акомпаніатор 28
Викладач 56
Вихователь 28
Вихователь, який працює у професійно-технічному
навчальному закладі 42
Завідувач (начальник) навчально-методичного
(навчального) кабінету, відділу, лабораторії 28
Завідувач (начальник) навчально-виробничої
(навчальної) майстерні 28
Керівник гуртка, студії, секції, інших
форм гурткової роботи 42
Керівник фізичного виховання 56
Концертмейстер 56
Майстер виробничого навчання 28
Майстер виробничого навчання, який працює у
професійно-технічному навчальному закладі 42
Методист 28
Методист, який працює у професійно-технічному
навчальному закладі 42
Науково-педагогічний працівник 56
Практичний психолог 56
Старший майстер 28
Старший майстер, який працює у професійно-
технічному навчальному закладі 42
5. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник 42
Завідувач лабораторії (кабінету) 42
Заступник директора (завідувача,
начальника), діяльність якого
безпосередньо пов'язана з організацією
навчальної (наукової, методичної)
роботи 42
Методист 42
6. Інші заклади освіти
Завідувач логопедичного пункту 42
Завідувач психолого-медико-педагогічної
консультації 28
Консультант психолого-медико-педагогічної
консультації 28
Завідувач інтернату при школі 28
Методист з складання кінопрограм фільмотеки 28
Завідувач фільмотеки, заочного
відділення школи, навчально-консультаційного
пункту 28
7. Науково-дослідні та інші наукові установи
і організації. Науково-дослідні та наукові
підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з
наукової роботи, вчений секретар,
керівник структурного наукового
підрозділу, що займаються самостійно
або у різноманітних організаційних
формах науково-дослідною та іншою
науковою діяльністю, науковий
(головний, провідний, старший)
співробітник Національної академії
наук, Української академії аграрних
наук, Академії медичних наук, Академії
педагогічних наук, Академії
правових наук, Академії мистецтв,
що мають науковий ступінь:
доктора наук 56
кандидата наук 42
без наукового ступеня 28
Інші наукові працівники незалежно від
наявності наукового ступеня 28
Керівник, заступник керівника з
наукової роботи, вчений секретар,
керівник структурного наукового
підрозділу, що займаються самостійно
або у різноманітних організаційних
формах науково-дослідною та іншою
науковою діяльністю, науковий
співробітник, інші наукові працівники
галузевих науково-дослідних та інших
галузевих наукових установ і
організацій, а також науково-дослідних
та наукових підрозділів установ,
організацій, підприємств 28
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 907
( 907-97-п ) від 21.08.97, N 1237 ( 1237-98-п ) від 05.08.98 )вверх