Документ 3453-IV, первая редакция — Принятие от 21.02.2006
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.232 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1993 року N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 17, ст. 184, N 49, ст. 462; 1997 р., N 29,
ст. 189) такі зміни:
1. У статті 5:
пункт 2 після слів "установам України" доповнити словами
"національному оператору поштового зв'язку";
пункт 3 після слова "установи" доповнити словами
"національний оператор поштового зв'язку".
2. У статті 6:
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Національний оператор поштового зв'язку після отримання
генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення
валютних операцій має право від свого імені і за свій рахунок
купувати іноземну валюту готівкою у фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів, а також продавати її фізичним особам - резидентам";
пункт 3 доповнити словами "а також національному оператору
поштового зв'язку, який одержав ліцензію Національного банку
України";
пункт 4 доповнити словами "а також у національного оператора
поштового зв'язку, який одержав ліцензію Національного банку
України".
3. Статтю 8 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Національний банк України може встановлювати граничні
розміри маржі за операціями купівлі і продажу іноземної валюти
готівкою національного оператора поштового зв'язку".
4. Пункт 2 статті 13 викласти в такій редакції:
"2. Уповноважені банки, фінансові установи та національний
оператор поштового зв'язку, які отримали від Національного банку
України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій,
здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться
резидентами і нерезидентами через ці установи".
5. У пункті 2 статті 16:
абзац четвертий після слова "установами" доповнити словами
"національним оператором поштового зв'язку";
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"за невиконання уповноваженими банками обов'язків,
передбачених пунктом 4 статті 4 цього Декрету, а також за
невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та
національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених
пунктом 2 статті 13 цього Декрету, - позбавлення генеральної
ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних
операцій або штраф у розмірі, що встановлюється Національним
банком України".
6. У тексті Декрету слова "кредитно-фінансові установи" в
усіх відмінках замінити словами "фінансові установи" у
відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Національному банку України у місячний строк привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3453-IVвверх