Про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 13.05.1993343
Документ 343-93-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.04.2013, основание - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 травня 1993 р. N 343
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про Національну координаційну раду боротьби
з наркоманією при Кабінеті Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 22 ( 22-95-п ) від 13.01.95
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006
N 1038 ( 1038-2010-п ) від 10.11.2010
N 1047 ( 1047-2011-п ) від 12.10.2011 }

На виконання Указу Президента України від 26 березня 1993 р.
"Про впорядкування системи консультативних структур при Президенті
України" ( 106/93 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Національну координаційну раду боротьби з
наркоманією при Кабінеті Міністрів України.
2. Затвердити Положення про Національну координаційну раду
боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, що
додається.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1038
( 1038-2010-п ) від 10.11.2010 }

4. Доручити Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
юстиції, Міністерству охорони здоров'я разом із заінтересованими
міністерствами і відомствами у місячний термін подати до Кабінету
Міністрів України пропозиції про персональний склад Національної
координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів
України.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 1993 р. N 343
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну координаційну раду боротьби
з наркоманією при Кабінеті Міністрів України
1. Національна координаційна рада боротьби з наркоманією при
Кабінеті Міністрів України (надалі - Національна координаційна
рада) утворена з метою забезпечення спрямування і координації
зусиль органів виконавчої влади і громадських організацій для
боротьби з наркоманією як соціальним явищем. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
2. У своїй діяльності Національна координаційна рада
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
3. Основними завданнями Національної координаційної ради є: розроблення заходів щодо забезпечення реалізації державної
політики та контролю за вживанням наркотиків в Україні; координація діяльності заінтересованих міністерств, інших
органів виконавчої влади та громадських організацій з питань
протидії зловживанням наркотичними засобами та їх незаконному
обігу; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) організація підготовки та виконання програм запобігання
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, вживання яких перебуває під міжнародним та
національним контролем; вироблення на основі міжурядових та міжвідомчих угод і
домовленостей пропозицій про участь представників України в
міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях тощо та
здійснення заходів щодо міжнародного співробітництва у питаннях
контролю за вживанням наркотиків; організація підготовки та внесення в установленому порядку
пропозицій про вдосконалення законодавчих та інших нормативних
актів, спрямованих на протидію зловживанням наркотичними засобами
та їх незаконному обігу; подання звітів Кабінетові Міністрів України і відповідним
міжнародним організаціям про стан, пов'язаний з обігом наркотичних
засобів в Україні, та здійснення заходів, спрямованих на
припинення зловживань наркотичними засобами та їх незаконного
обігу. ( Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 22 ( 22-95-п ) від 13.01.95 )
4. Національна координаційна рада відповідно до покладених
на неї завдань: забезпечує здійснення комплексного аналізу стану, пов'язаного
з обігом наркотичних засобів в Україні, та контролю за дотриманням
органами виконавчої влади законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України з питань боротьби із зловживаннями наркотичними
засобами та їх незаконним обігом; ( Абзац другий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п )
від 27.12.2001 ) заслуховує на своїх засіданнях посадових осіб міністерств,
інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, голів
координаційних рад по боротьбі з наркоманією; ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
запитує у державних, громадських та інших організацій і
посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для її
діяльності; бере участь у роботі міністерств, інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, міжвідомчих рад з питань, що
належать до її компетенції; ( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 ) вносить у встановленому порядку пропозиції про розподіл
коштів і матеріальних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів
щодо протидії зловживанням наркотичними засобами та їх
незаконному обігу; подає за дорученням Кабінету Міністрів України висновки на
проекти законів та інших нормативних актів, що регулюють обіг
наркотичних засобів; ( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) бере участь у розробленні переліку наркотичних засобів,
сильнодіючих речовин, а також речовин, що використовуються для
виробництва наркотиків та вживання яких підлягає міжнародному і
національному контролю; розробляє рекомендації про незалежне функціонування
дозвільної системи виробництва, експорту, імпорту, торгівлі,
зберігання та застосування у законних цілях наркотичних засобів,
інших сильнодіючих речовин, а також устаткування, що
використовується для їх виготовлення; співробітничає в установленому порядку з міжнародними
організаціями, відповідними органами зарубіжних країн, бере участь
у роботі міжнародних конференцій, нарад, семінарів з проблем
боротьби з незаконним вживанням наркотиків. Здійснює контроль за
ходом виконання міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади зобов'язань України, передбачених міжнародними
угодами в цій галузі; ( Абзац десятий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 ) утворює у разі потреби експертні комісії, залучає фахівців
до проведення розроблень, експертиз, наукових досліджень з
проблем протидії зловживанням наркотичними засобами та їх
незаконному обігу; вносить у встановленому порядку пропозиції з питань, які
потребують прийняття акта Кабінету Міністрів України. ( Абзац
дванадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 22 ( 22-95-п ) від 13.01.95 )
5. Національна координаційна рада має право: одержувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, інших
юридичних осіб незалежно від форм власності, а також від
громадських організацій інформацію, необхідну для виконання
завдань, покладених на Національну координаційну раду; ( Абзац
другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) звертатися в установленому порядку до відповідних державних і
недержавних організацій зарубіжних країн з питань двостороннього
співробітництва у сфері боротьби із наркоманією; заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань,
що належать до відання Національної координаційної ради; ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
створювати робочі групи, тимчасові творчі колективи для
підготовки пропозицій з питань боротьби проти незаконного
виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин,
зловживання наркотиками і їх незаконного обігу.
6. Національна координаційна рада під час виконання
покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а
також з відповідними органами інших держав та міжнародних
організацій. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
7. Національна координаційна рада створюється у складі
голови - Віце-прем'єр-міністра України відповідно до розподілу
функціональних повноважень, заступників голови - Міністра
внутрішніх справ і Голови ДСКН, відповідального секретаря та
членів Ради з числа керівних працівників міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, організацій, установ,
провідних вчених та висококваліфікованих фахівців-практиків,
представників громадських організацій. { Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758 ( 1758-2001-п )
від 27.12.2001, N 1694 ( 1694-2006-п ) від 08.12.2006, N 1038
( 1038-2010-п ) від 10.11.2010, N 1047 ( 1047-2011-п ) від
12.10.2011 }
Персональний склад Національної координаційної ради
затверджує її голова. ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови
КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 ) ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 22 ( 22-95-п ) від 13.01.95 )
8. Національна координаційна рада самостійно визначає
порядок своєї діяльності та регламент роботи, проводить у разі
потреби засідання, але не рідше одного разу на квартал.
Рада правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні не менше двох третин її членів за умови обов'язкової
участі членів Ради - представників міністерств, інших центральних
і місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких належить
питання порядку денного. ( Абзац другий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 )
Рішення на засіданнях Ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх членів Ради.
До роботи Ради у разі потреби можуть залучатися посадові
особи державних органів, що не входять до її складу. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 22 ( 22-95-п ) від 13.01.95 )
9. Рішення Національної координаційної ради оформляються у
вигляді постанов, протоколів, експертних висновків, рекомендацій
та пропозицій.
Рішення Національної координаційної ради, прийняті у межах її
компетенції, є обов'язковими для розгляду міністерствами, іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади. { Абзац другий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, N 1379 ( 1379-2006-п ) від
04.10.2006 } ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 22 ( 22-95-п ) від 13.01.95 )
10. Для організаційного та інформаційного забезпечення роботи
Національної координаційної ради, підготовки матеріалів, що
підлягають розгляду на її засіданнях, зокрема порядку денного
засідання, висновків до питань порядку денного та відповідних
проектів рішень, утворюється робоча група.
Склад робочої групи та положення про неї затверджує голова
Національної координаційної ради. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001; в редакції Постанови КМ N 1038
( 1038-2010-п ) від 10.11.2010 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1038
( 1038-2010-п ) від 10.11.2010 }

12. Національна координаційна рада має власний бланк і
користується печаткою Кабінету Міністрів України.вверх