Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок от 09.04.2008339
Документ 339-2008-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.06.2012, основание - 444-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 квітня 2008 р. N 339
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 444 ( 444-2012-п ) від 21.05.2012 }
Про затвердження Порядку здійснення
контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1229 ( 1229-2010-п ) від 27.12.2010 }

Відповідно до статей 41 і 265 Митного кодексу України
( 92-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2008 р. N 339
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1229 ( 1229-2010-п )
ПОРЯДОК
здійснення контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до здійснення митними
органами контролю за правильністю визначення митної вартості
товарів.
2. Контроль за правильністю визначення митної вартості
товарів під час проведення операцій їх митного контролю і митного
оформлення здійснюється митним органом шляхом:
1) проведення:
перевірки документів, поданих для підтвердження заявленої
митної вартості товарів, і відомостей, що необхідні для здійснення
митного контролю, згідно з Порядком декларування митної вартості
товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання
відомостей для її підтвердження, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1766 ( 1766-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3417);
усного опитування посадових осіб підприємств і громадян, а
також консультацій з декларантом з метою обміну інформацією, що
стосується певної зовнішньоекономічної операції та впливає на
митну вартість товарів;
митного огляду товарів для визначення характеристик, які
впливають на рівень їх митної вартості;
2) співставлення рівня заявленої митної вартості товарів з:
рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних)
товарів, митне оформлення яких вже здійснено;
наявною у митного органу інформацією про рівень цін на такі
товари або вартість прямих витрат на їх виробництво, у тому числі
сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять
до складу товарів;
3) застосування інших передбачених Митним кодексом України
( 92-15 ) та іншими законами з питань митної справи форм контролю.
Послідовність дій посадових осіб митного органу під час
здійснення передбаченого цим пунктом контролю та оформлення
результатів такого контролю визначається Держмитслужбою.
3. Контроль за правильністю визначення митної вартості
товарів після завершення операцій їх митного контролю, митного
оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється
митним органом за наявності таких підстав:
1) виникнення обґрунтованого сумніву стосовно достовірності
відомостей, що містяться в документах, поданих митному органові, в
тому числі у разі:
надходження від:
- митних органів іноземних держав інформації про
непідтвердження автентичності документів, поданих митному органові
України щодо товарів, митне оформлення яких завершене, та
недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів
про надання інформації стосовно зовнішньоекономічних операцій, які
проводили за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності -
резидентів України;
- правоохоронних органів, органів державної податкової
служби, інших контролюючих органів та фінансових установ
відомостей, що стосуються зазначених зовнішньоекономічних операцій
чи обставин продажу імпортних товарів;
виявлення:
- фактів митного оформлення товарів, рівень митної вартості
яких на момент здійснення митного контролю та митного оформлення
нижчий за рівень вартості прямих витрат, пов'язаних з їх
виробництвом, у тому числі сировини, матеріалів та/або
комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів;
- обставин, що вплинули на митну вартість товарів і не були
відомі або документально підтверджені на момент здійснення їх
митного контролю та митного оформлення;
підтвердження наявності ризику за результатами аналізу
електронних копій вантажних митних декларацій, проведеного із
застосуванням групи критеріїв ризику "митна вартість товарів";
2) прийняття митним органом рішення про випуск товарів у
вільний обіг згідно із статтею 264 Митного кодексу України
( 92-15 );
3) наявність інших підстав, передбачених Митним кодексом
України ( 92-15 ) та іншими законами з питань митної справи.
4. Контроль за правильністю визначення митної вартості
товарів після завершення операцій їх митного контролю, митного
оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється
митним органом шляхом:
1) проведення перевірок, у тому числі невиїзних
документальних, системи звітності та обліку товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України;
2) надсилання запитів до митних органів іноземних держав,
державних органів, установ та організацій для:
встановлення автентичності документів, поданих митному
органові України;
перевірки дотримання вимог статті 267 Митного кодексу України
( 92-15 );
3) вжиття інших заходів, передбачених Митним кодексом України
( 92-15 ) та іншими законами з питань митної справи.
5. Контроль за правильністю визначення митної вартості
товарів здійснюється на підставі письмового розпорядження
керівника митного органу або особи, яка його заміщує.
6. Митні органи взаємодіють із правоохоронними органами,
органами державної податкової служби та іншими контролюючими
органами під час здійснення контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів після завершення операцій їх митного
контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон
України.
7. Під час здійснення контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів після завершення операцій їх митного
контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон
України митний орган може звернутися до декларанта з обґрунтованим
запитом стосовно надання в письмовій формі додаткової інформації,
необхідної для підтвердження заявленої митної вартості таких
товарів. У запиті зазначаються питання, на які декларантові
пропонується надати обґрунтовану відповідь.
8. Визначення грошових зобов'язань за результатами перевірок,
у тому числі невиїзних документальних, системи звітності та обліку
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України, та їх адміністративне оскарження здійснюються в
порядку, встановленому Податковим кодексом України ( 2755-17 ).
9. За результатами здійснення контролю за правильністю
визначення митної вартості товарів після завершення операцій їх
митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний
кордон України шляхом проведення перевірок, у тому числі невиїзних
документальних, системи звітності та обліку товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України, митним
органом складається акт про результати перевірки.
У разі встановлення за результатами зазначеної перевірки
випадків заниження митної вартості товарів рішення про визначення
митної вартості товарів окремо не оформлюється, а відомості про
визначену митним органом митну вартість товарів зазначаються у
відповідному акті про результати перевірки.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1229 ( 1229-2010-п ) від
27.12.2010 }вверх