Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Форма типового документа, Протокол, Записка, Классификатор, Перечень, Акт, Запрос, Справка, Предписание, Журнал, Сообщение, Заключение, Карточка от 17.04.2019337
Документ 337-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 17.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.07.2019. Посмотреть в истории? )


Додаток 10
до Порядку

ПЕРЕЛІК
обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку (професійного захворювання (отруєння)/аварії) на виробництві

1. Виконання трудових (посадових) обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні (за режимом роботи підприємства (установи, організації), на яке він був відряджений), крім випадків вчинення потерпілим кримінального правопорушення, що встановлено обвинувальним вироком суду або постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими обставинами.

2. Перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства (установи, організації) або в іншому місці під час виконання трудових (посадових) обов’язків чи завдань роботодавця з моменту прибуття на підприємство (в установу, організацію) до відбуття з нього, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи, організації), в тому числі у робочий та надурочний час.

3. Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування працівника з цією метою по території підприємства (установи, організації) перед початком роботи і після її закінчення.

4. Виконання завдань за письмовим розпорядженням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні.

5. Виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на (в) якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків.

6. Раптова смерть внаслідок гострої серцево-судинної недостатності, ішемічного інсульту, серцево-судинної недостатності або порушення мозкового кровообігу під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво (реконструкція, капітальний ремонт), технічне переоснащення шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під землею) або після підйому на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком.

7. Раптове погіршення стану здоров’я потерпілого, одержання травм або його смерть під час виконання трудових (посадових) обов’язків внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не пройшов обов’язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а роботи, що виконувалися, протипоказані потерпілому відповідно до медичного висновку.

8. Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству (установі, організації), або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору з іншим підприємством (установою, організацією).

9. Проїзд згідно з установленим завданням і маршрутом до місця чи з місця відрядження на транспортному засобі (громадському, власному чи службовому тощо, у тому числі наданому іншим підприємством (установою, організацією) на підставі письмової угоди з роботодавцем про надання послуг з перевезення), що підтверджується документально і відшкодовується роботодавцем.

10. Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства (установи, організації) з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця (безпосереднього керівника робіт).

11. Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища.

12. Прямування до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженим маршрутом або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця.

13. Перебування на території підприємства (установи, організації) або в іншому визначеному роботодавцем місці у зв’язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду, навчання тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних заходів, передбачених колективним договором, за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця.

14. Надання підприємством (установою, організацією) благодійної допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця.

15. Однократний вплив на працівника шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, внаслідок яких у нього виникло гостре професійне захворювання (отруєння) за наявності висновку закладу охорони здоров’я.

16. Вплив небезпечних, шкідливих або інших виробничих факторів під час технологічної перерви або перерви для відпочинку чи харчування на території підприємства (установи, організації) згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, що підтверджено висновком закладу охорони здоров’я або експертної комісії.

17. Заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень іншою особою або його вбивство під час виконання чи у зв’язку з виконанням трудових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства (установи, організації) незалежно від початку досудового розслідування, крім випадків з’ясування з іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що встановлено комісією з розслідування та/або підтверджено висновком компетентних органів.

18. Погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено медичним висновком, якщо це пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування.

19. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством (установою, організацією).

20. Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

21. Оголошення працівника померлим внаслідок зникнення під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків (відповідно до ухваленого рішення суду).

22. Одержання травм під час використання транспортних засобів, устатковання, інструментів, матеріалів тощо, які належать та використовуються підприємством (установою, організацією), у разі їх несправності, що підтверджено відповідними висновками.

23. Одержання травм або смерть потерпілого під час виконання трудових (посадових) обов’язків, у разі перебування його у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, підтвердженого відповідним медичним висновком, за наявності технічних або організаційних причин настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) або якщо потерпілий не був відсторонений від виконання робіт відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи, організації) або колективного договору.

24. Виконання фізичною особою - підприємцем виду робіт, зазначеного в документах обов’язкової звітності, за обставин, перелічених у пунктах 1-23 цього переліку.

25. Виконання робіт особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства за обставин, перелічених у пунктах 1-23 цього переліку.

26. Виконання робіт особою, яка фактично допущена до роботи без оформлення трудового договору (контракту), у разі підтвердження факту перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем, за обставин, перелічених у пунктах 1-23 цього переліку.

27. Вплив на працівника шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, внаслідок яких у нього виникло хронічне професійне захворювання.

________
Примітка.


Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, поширюється на осіб, які підлягають страхуванню (добровільному страхуванню) від нещасного випадку відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.


Додаток 11
до Порядку

АКТ
розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аваріїДодаток 12
до Порядку

ПЕРЕЛІК
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу, що зазначаються під час складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори

1. Хімічні та біологічні фактори:

повний перелік хімічних, біологічних факторів, кількісні показники забруднення повітря робочої зони з урахуванням сировини, проміжних, кінцевих продуктів та готової продукції, які використовуються у виробництві, та за необхідності можливі продукти їх перетворення - окислення, деструкції, гідролізу тощо;

у разі наявності складних, високомолекулярних сполук та летких продуктів - повний перелік компонентів розчину, сплаву, клею, полімеру тощо з назвою хімічних речовин, які виділяються у повітря робочої зони в умовах технологічного процесу та під час термодеструкції;

характер дії - загальнотоксичний, подразнювальний, сенсибілізуючий, алергенний, канцерогенний, гостроспрямований; шляхи проникнення в організм працівника (через дихальні шляхи, систему травлення, шкіру, слизові оболонки);

відповідність концентрації хімічної речовини діючим гранично допустимим концентраціям, орієнтовно безпечним рівням впливу, характеристика їх перевищень;

наявність біологічних факторів (бактерії, віруси, грибки тощо), продуктів мікробіологічного синтезу, штамів продуцентів мікроорганізмів, білкових продуктів тощо в повітрі робочої зони;

кількісна характеристика рівня забруднення шкірних покривів речовинами, що мають гранично допустимі рівні.

2. Пил:

характеристика та склад пилу (природний чи штучний, мінеральний чи органічний, однорідний чи змішаний, волокнистий тощо);

характер дії: алергенний, канцерогенний, фіброгенний (згідно з діючими нормативними документами);

для аерозолів переважно фіброгенної дії - вміст вільного діоксиду кремнію (SiO2) у пилу, дисперсний склад пилу, аерозоль конденсації або дезінтеграції;

фактичні концентрації і відповідність їх діючим гранично допустимим концентраціям, характеристика перевищень.

3. Шум, ультразвук, інфразвук:

шум - широкосмуговий, вузькосмуговий або тональний, постійний, непостійний - мінливий, переривчастий, імпульсний;

ультразвук - повітряний, контактний, низькочастотний, високочастотний;

інфразвук - постійний, непостійний;

тривалість дії за зміну;

технологічне обладнання, машини, механізми, інструменти, що генерують шум, інфразвук, ультразвук (тип, марка);

наявність факторів, що посилюють розвиток патологічного процесу (наприклад, для шуму - напруженість праці) та фактичні еквівалентні рівні і їх відповідність діючим санітарним нормам.

4. Вібрація:

локальна - постійна, непостійна (імпульсна);

загальна - постійна, непостійна: транспортна, транспортно-технологічна, технологічна; тривалість дії за зміну;

технологічне обладнання, машини, механізми, інструменти, що генерують вібрацію загальну, локальну (тип, марка);

наявність факторів, що посилюють розвиток патологічного процесу: для локальної вібрації - охолодження, змочування кінцівок (температура води, розчину, час охолодження), для загальної вібрації - мікроклімат, що нагріває, підвищена відносна вологість, підвищена швидкість руху повітря;

еквівалентні рівні вібрації (віброшвидкість, віброприскорення) та фактичні еквівалентні коректовані рівні вібрації, відповідність їх діючим санітарним нормам.

5. Неіонізуюче випромінювання:

магнітне поле промислової частоти, 50 Гц;

електричне поле промислової частоти, 50 Гц;

магнітне та електричне поля радіочастот діапазонів (НЧ, СЧ, ВЧ, ДВЧ, УВЧ, НІЧ, НЗВЧ);

напруженість електростатичного поля;

лазерне випромінювання;

ультрафіолетове випромінювання;

джерела випромінювання (тип, марка устатковання; характер технологічного процесу; тривалість дії на працівника за зміну; інші несприятливі фактори виробничого середовища);

напруженість електричного та магнітного полів з урахуванням засобів захисту;

для лазерного випромінювання - довжина хвилі, характер випромінювання (безперервний, перервний, моноімпульсний, імпульсноперіодичний); значення енергетичних експозицій на рогівку та шкіру; дія (пряма, дзеркально відображене або дифузно відображене випромінювання);

фактичні рівні та відповідність діючим санітарним нормам.

6. Мікроклімат:

температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, наявність інфрачервоного (теплового) випромінювання;

постійна чи непостійна дія джерела теплового випромінювання;

місце проведення робіт (у приміщеннях чи на відкритій території), джерела нагрівального та охолоджувального мікроклімату;

під час виконання робіт на відкритих територіях - середньомісячні та максимальні показники мікроклімату в холодну і теплу пори року (у разі можливості);

фактичні рівні та відповідність діючим санітарним нормам показників мікроклімату.

7. Фактори трудового процесу:

робоча поза (вільна, фіксована, вимушена);

тривалість перебування у фіксованій та вимушеній позі (у відсотках за зміну);

нахили корпуса - вимушені;

кут нахилу корпуса (градуси);

кількість нахилів більше ніж на 30° (за операцію, за зміну);

маса вантажу, що переміщується одноразово, постійно вручну (кілограмів);

переміщення вантажу (з підлоги, з робочої поверхні);

відстань переміщення вантажу;

частота підйому вантажу за операцію, за зміну;

сумарна маса вантажу, що переміщується протягом кожної години зміни (кілограмів);

кількість стереотипних рухів під час локального та регіонального навантажень за зміну;

статичне навантаження за зміну під час утримання вантажу, докладання зусиль.

8. Освітленість:

характеристики факторів зорової напруги;

робота з оптичними приладами чи без них;

найменший об’єкт розрізнення, міліметрів;

контраст об’єкта розрізнення;

характеристика фону;

показники освітленості (крім відбитого блиску) відповідно до нормативів (наявність чи відсутність відбитого блиску).

9. Іонізуюче випромінювання:

характер випромінювання - природне, штучне;

джерело штучного випромінювання;

якісна та кількісна характеристики;

строк дії випромінювання;

відповідність випромінювання санітарним нормам.

Інформація, необхідна для складення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці

10. Назва закладу охорони здоров’я, який проводить попередні та періодичні медичні огляди працівників певних категорій, його підпорядкованість.

11. Наявність диспансерного нагляду за працівником у закладі охорони здоров’я.

12. Спеціальні лікувально-профілактичні заходи, які були необхідні та проводилися щодо працівника за його професією.

13. Проходження попередніх (при прийманні або переведенні на іншу роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівника, на якого складається санітарно-гігієнічна характеристика. Їх періодичність, результати в динаміці за останні п’ять років.

14. Наявність на підприємстві, у цеху, на дільниці зареєстрованих гострих та/або хронічних професійних захворювань (отруєнь) за останні п’ять років.

15. Хронічні професійні захворювання (отруєння), що були зареєстровані за останні п’ять років за нозологічними формами на підприємстві, у цеху, на дільниці, де працює (працював) працівник, у якого виявлено підозру на хронічне професійне захворювання (отруєння).

16. Наявність на підприємстві необхідних санітарно-побутових приміщень.

17. Відповідність санітарно-побутових приміщень вимогам чинних нормативних документів, їх використання.

18. Наявність на підприємстві засобів колективного та індивідуального захисту, їх використання працівником.

19. Висновок про умови праці працівника згідно з гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

_________
Примітки.

1. Відомості щодо шкідливих та небезпечних виробничих факторів надаються за кожним виробничим фактором, зокрема його кількісна характеристика з посиланням на заклад (установу, підприємство), що проводив вимірювання (дослідження), та дату його проведення.

2. Для речовин у разі надходження через шкіру надається їх оцінка під час безпосереднього контакту рук із забрудненим обладнанням, технологічними пристроями тощо з урахуванням можливості розливу продукту.

3. У пунктах 7 і 8 зазначаються тільки професійно значущі показники.


Додаток 13
до Порядку

ЗАПИТ
на складення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі у нього хронічного професійного захворювання (отруєння)


Додаток 14
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про умови праці працівника при підозрі в нього хронічного професійного захворювання (отруєння)


Додаток 15
до Порядку

ПРИПИС
на надання роботодавцем документів, що необхідні для складення санітарно-гігієнічної характеристики умов праці (інформаційної довідки) на працівника при підозрі в нього хронічного професійного захворювання (отруєння) відповідно до Закону України “Про охорону праці” (статті 13, 17, 22, 26), постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”


Додаток 16
до Порядку

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІДодаток 17
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрації санітарно-гігієнічних характеристик

Порядковий номер

Найменування установи, що надала запит

Дата надходження та номер запиту

Прізвище, ім’я та
по батькові хворого

Найменування підприємства,
де працює (працював) хворий, професія

Дата складення
та номер відправлення санітарно-гігієнічної характеристикиДодаток 18
до Порядку

АКТ
обстеження об’єкта


Додаток 19
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про хронічне професійне захворювання (отруєння)


Додаток 20
до Порядку

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК
лікарсько-експертної комісії високоспеціалізованого профпатологічного закладу охорони здоров’я про наявність (відсутність) хронічного професійного захворювання (отруєння)


Додаток 21
до Порядку

АКТ
розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння)


Додаток 22
до Порядку

КАРТКА ОБЛІКУ
професійного захворювання (отруєння)


Додаток 23
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про збитки, заподіяні аварією, що сталася


Додаток 24
до Порядку

ПРИПИС


Додаток 25
до Порядку

ВІДОМОСТІ
про наслідки нещасного випадку (гострого професійного захворювання (отруєння) / аварії)


Додаток 26
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві


Додаток 27
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрації аварійДодаток 28
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)

Розпочато ___ __________ 20__ р.

Закінчено ___ __________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові хворого

Стать

Вік
(повних років)

Найменування підприємства (установи, організації)

Найменування органу управління підприємства (установи, організації)

Найменування цеху, дільниці

Стаж роботи

Найменування професії (посада)

Найменування шкідливих факторів згідно з гігієнічною класифікацією праці, які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння)

Вид професійного захворювання (отруєння), гостре або хронічне

Діагноз

Захворювання встановлено

Найменування спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу,
що установив остаточний діагноз

Наслідки професійного захворювання

загальний

в умовах дії шкідливих виробничих факторів

основний

супутній

під час медичного огляду

заклад охорони здоров’я

тимчасова втрата працездатності

тимчасове переведення на іншу роботу

здатний працювати за професією

стійка втрата працездатності

група інвалідності

смерть


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 337

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 829 “Про внесення зміни до пункту 44 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2743).

3. Пункт 66 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

4. Пункт 57 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

5. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 162 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 47, ст. 1238).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 59 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 13, ст. 538).

7. Пункт 23 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 76 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 644).

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 113 “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Національного антикорупційного бюро під час виконання службових обов’язків” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 619).

9. Пункт 31 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 38, ст. 1204).вверх