Документ 330-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 25.04.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.04.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 330
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами

Відповідно до частини четвертої статті 24-3 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 473 “Про затвердження Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1245).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 330

ПОРЯДОК
використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд).

2. Головним розпорядником коштів Фонду є ДАЗВ.

3. Розпорядниками коштів Фонду є бюджетні установи, що належать до сфери його управління і виконують роботи та заходи з поводження з радіоактивними відходами, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

4. Одержувачами коштів Фонду є суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління ДАЗВ і виконують роботи та заходи, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

5. Розподіл коштів Фонду між розпорядниками та одержувачами здійснюється ДАЗВ за погодженням з Мінприроди.

6. Кошти Фонду спрямовуються на фінансове забезпечення:

проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції комплексу виробництв із дезактивації, перевезення, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів та об’єктів інфраструктури, що технологічно з ним пов’язані;

проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття (консервації), ремонту, реконструкції сховищ радіоактивних відходів, в тому числі призначених для довготривалого зберігання радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій;

виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків з метою розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів;

утримання в екологічно безпечному стані територій, на яких розташовані сховища радіоактивних відходів;

проведення інженерно-вишукувальних робіт, проектування, проведення експертиз проекту, будівництва, прийняття в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції, зняття з експлуатації, консервації або закриття об’єктів, установок та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

вилучення радіоактивних відходів з аварійних, законсервованих, а також діючих сховищ і пунктів тимчасового зберігання та перевезення їх у сховища, які розташовані у зоні відчуження;

ремонту, модернізації, закупівлі та виготовлення обладнання, установок, машин і механізмів, транспортних засобів, необхідних для поводження з радіоактивними відходами;

радіаційного моніторингу за станом радіоактивних відходів, радіаційною обстановкою у сховищах радіоактивних відходів, в тому числі об’єктів технологічно пов’язаної з ним інфраструктури, які призначені для поводження з радіоактивними відходами, та навколишнього природного середовища;

дезактивації територій, обладнання, установок, матеріалів, спецодягу, засобів індивідуального захисту та інших об’єктів поводження з радіоактивними відходами;

збирання, сортування, характеризації, кондиціювання, перевезення, переробки радіоактивних відходів;

створення, удосконалення та функціонування систем фізичного захисту радіоактивних відходів;

пожежної і техногенної безпеки під час поводження з радіоактивними відходами, а також придбання і утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами;

розроблення, впровадження та удосконалення системи управління діяльністю у сфері поводження з радіоактивними відходами;

інвентаризації радіоактивних відходів, включаючи проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів і сховищ радіоактивних відходів;

функціонування та удосконалення порядку ведення державного обліку радіоактивних відходів;

безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, проведення оцінки та переоцінки безпеки об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків, які утворилися під час поводження з радіоактивними відходами;

відшкодування збитків від радіаційних аварій під час поводження з радіоактивними відходами;

безпечних і нешкідливих умов праці та їх покращення, оздоровчих заходів, здійснення інших заходів з охорони праці, соціального захисту персоналу під час поводження з радіоактивними відходами;

пошукового, науково-дослідного, інженерно-вишукувального, проектного і конструкторського супроводу робіт при поводженні з радіоактивними відходами та удосконалення радіаційного захисту, в тому числі при створенні інфраструктури для зберігання і захоронення радіоактивних відходів;

удосконалення існуючих та впровадження нових технічних засобів радіаційного моніторингу за станом радіоактивних відходів і контролю за станом навколишнього природного середовища;

удосконалення технологій збирання, характеризації, сортування, кондиціювання, перевезення, переробки радіоактивних відходів;

виконання санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки під час поводження з радіоактивними відходами;

підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації персоналу ліцензіатів, що провадять діяльність з поводження з радіоактивними відходами, проведення інформаційно-просвітницьких заходів, консультативних референдумів стосовно розміщення об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, в тому числі зберігання і захоронення радіоактивних відходів;

заходів моніторингу після закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів, що визначені міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

інших робіт, завдань і заходів, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

8. Видатки, пов’язані з фінансуванням будівництва та реконструкції за рахунок коштів Фонду, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням коштів Фонду, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання коштів Фонду, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вверх