Документ 3282-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 21.04.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.05.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни
до Закону України "Про тваринний світ"
щодо наукових досліджень у галузі
охорони тваринного світу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.467 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 p., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30,
ст. 428; 2010 р., N 10, ст. 108) доповнити статтею 37-1 такого
змісту:
"Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони тваринного
світу
З метою забезпечення наукової підтримки заходів з охорони,
відтворення та раціонального використання об'єктів тваринного
світу, недопущення погіршення стану середовища існування диких
тварин організація наукових досліджень здійснюється за такими
напрямами:
складення переліків видів тварин, що перебувають під загрозою
зникнення, або видів тварин з особливо високим ризиком зникнення з
урахуванням їх географічного поширення;
складення переліків та екологічних описів територій, що мають
особливе значення для видів тварин на шляхах їх міграції, а також
місць зимівлі та розмноження;
створення бази даних щодо чисельності популяцій мігруючих
видів тварин методом їх мічення;
оцінка стану популяцій диких тварин, вилучених з природного
середовища;
розроблення або вдосконалення екологічних методів запобігання
шкоди, що спричиняють дикі тварини;
визначення ролі деяких видів диких тварин як індикаторів
забруднення;
вивчення негативного впливу хімічного забруднення на стан
популяцій диких тварин;
інші напрями наукових досліджень, які здійснюються з метою
обґрунтування заходів щодо охорони тваринного світу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3282-VIвверх