Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки
Постановление Кабинета Министров Украины от 05.04.2012318
Документ 318-2012-п, действует, текущая редакция — Принятие от 05.04.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.04.2012. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. № 318
Київ

Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки

Відповідно до частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити Прогноз Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 318

ПРОГНОЗ
Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки

Загальна частина

Цей Прогноз розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", державних цільових програм та найкращого досвіду розвинутих європейських держав у сфері середньострокового бюджетного планування.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності здійснення бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм) строком реалізації більше одного року;

зниження впливу політичного фактора на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах волатильності економіки.

Прогноз зорієнтований на формування сприятливого макроекономічного середовища, відновлення та підтримання високих темпів економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, забезпечення оптимального податкового та боргового навантаження та гарантованого виконання державою соціальних зобов'язань. Зазначені фактори стануть найважливішими конкурентними перевагами національної економіки, що сприятиме залученню інвестицій, впровадженню інновацій, модернізації економіки, а також розширенню можливостей для виконання соціальних програм.

На середньострокову перспективу основними завданнями державного бюджету є:

забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактора активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомоги;

зниження рівня дефіциту державного бюджету та частки державного боргу у валовому внутрішньому продукті;

підтримка структурних реформ у реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

зниження адміністративного та регуляторного тиску на бізнес;

підтримка економічного зростання регіонів, зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів;

поліпшення фінансових показників діяльності державних підприємств;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники зведеного та державного бюджетів за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, державного боргу та гарантованого державою боргу, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогнозом визначається частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні 29,3 відсотка у 2013 році і 28,2 відсотка у 2014 році.

Прогнозом передбачається утримання обсягу державного боргу на рівні, що не перевищує 25 відсотків валового внутрішнього продукту. Це у 2013 і 2014 роках сприятиме покращенню іміджу України як інвестиційно привабливої держави, зміцнить довіру іноземних інвесторів, зменшить уразливість фінансової системи держави в умовах несприятливої кон'юнктури зовнішніх фінансових ринків.

Скорочення дефіциту державного бюджету з 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту у 2012 році до 0,8 відсотка у 2013 році та близько 1 відсотка у 2014 році забезпечить помірковане зростання державного боргу, яке не перевищуватиме темпи зростання валового внутрішнього продукту та дасть змогу зменшити боргову залежність держави.

Реалізація положень Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого - сприятиме збільшенню обсягів власних коштів підприємств, що можуть бути спрямовані на інвестиційні цілі. Передбачається, що загальний інвестиційний ресурс внаслідок зниження ставок оподаткування та надання інвестиційних податкових преференцій становитиме близько 44,3 млрд. гривень у 2013 році і 70,5 млрд. гривень у 2014 році.

Частку державних інвестицій передбачається зберегти на рівні не менше ніж у 2012 році. Кошти спрямовуватимуться, зокрема, на реалізацію національних проектів, будівництво та реконструкцію навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури та спорту, забезпечення житлом громадян, розвиток інфраструктури, у тому числі енергетичної та дорожньо-транспортної, державну підтримку інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, розвиток виробничої інфраструктури на територіях пріоритетного розвитку.

Прогнозом визначається перелік бюджетних програм, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів) та реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій (додаток).

Прогнозом передбачається збільшення частки доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету порівняно з попереднім роком - від 1,4 відсоткового пункту у 2013 році до 1,7 відсоткового пункту у 2014 році.

Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіонів.

Державні соціальні стандарти та гарантії визначатимуться на підставі базового державного соціального стандарту з урахуванням індексу споживчих цін, стану розвитку економіки та реформ у відповідних галузях. Базовий державний соціальний стандарт визначатиметься на основі нових натуральних наборів, схвалених науково-громадською експертизою за участю соціальних партнерів. Такий підхід дасть можливість забезпечити обґрунтоване підвищення усіх державних соціальних стандартів та гарантій.

Індикативні показники Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки є основою для складення головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту Державного бюджету України на 2013 рік. Формування проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку України, а також зміни законодавства з відповідним коригуванням дохідної та видаткової частин бюджету.

Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, розробляється відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834; 2011 р., № 51, ст. 2034).

Індикативні прогнозні показники зведеного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Доходи

495,1

522

Видатки

506

537,9

Сальдо кредитування

-3

-4,1

у тому числі:

 

 

повернення кредитів

3,9

3,9

надання кредитів

6,9

8

Дефіцит "+" /профіцит "-"

13,9

20

Індикативні прогнозні показники державного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Доходи

388,8

404,7

Видатки

399,7

420,6

Сальдо кредитування

-3

-4,1

у тому числі:

 

 

повернення кредитів

3,9

3,9

надання кредитів

6,9

8

Дефіцит "+" /профіцит "-"

13,9

20

Доходи зведеного та державного бюджетів на 2013 і 2014 роки

Прогноз доходів зведеного та державного бюджетів на 2013 і 2014 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов'язань держави перед населенням, є:

зниження рівня податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників на нарахування і сплату податків шляхом зниження ставок податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також удосконалення системи адміністрування податків;

удосконалення системи податкового контролю для концентрації уваги контролюючих органів на суб'єктах, які ухиляються від сплати податків, а також мінімізація втручання контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків;

своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування, згідно з вимогами Податкового кодексу України та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування податку;

легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати заробітної плати та неформальної зайнятості;

розвиток функції державної податкової служби щодо завчасної оцінки ризику різних груп платників податків;

легалізація оборотів товарів через кордони;

підвищення рівня інформаційного забезпечення і впровадження автоматизації в органах державної податкової служби з метою зниження витрат на адміністрування податків.

Необхідними кроками на шляху побудови цілісної, всеосяжної законодавчої бази та гармонізації національного податкового законодавства із законодавством Європейського Союзу є:

подальша гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного і цивільного законодавства;

зміна чинних договорів про запобігання подвійному оподаткуванню для мінімізації практики ухилення від оподатковування, а також стимулювання інвестицій в національну економіку.

З метою детінізації економіки та збільшення дохідної частини бюджету органами державної податкової служби та митними органами впроваджуватимуться заходи, спрямовані на:

обмеження звільнення від обкладення податком на додану вартість та запобігання виникненню безпідставних заявок на відшкодування такого податку;

боротьбу з підпільним виробництвом та незаконною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами, виявлення каналів надходження контрафактної продукції та удосконалення адміністрування акцизного податку;

здійснення перевірок спиртових заводів на предмет виробництва ними необлікованого спирту з використанням непрямих методів контролю, зокрема аналізу співвідношення обсягів виробництва спирту та алкогольних напоїв та обсягів використаної електроенергії та води;

активізація роботи митних органів щодо недопущення контрабандного ввезення спирту на територію України;

забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів щодо недопущення продажу продукції без наявності відповідної ліцензії;

забезпечення надання податкових пільг лише за умови цільового використання вивільнених коштів;

боротьбу з незаконним ввезенням товарів на митну територію України та посилення контролю за повнотою декларування бази оподаткування та сплатою митних платежів;

щорічну індексацію ставок податків, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Прискорений розвиток економіки базується на проведенні стратегічних реформ з максимальним використанням можливостей для економічного зростання.

Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на прибуток підприємств до бюджету у 2013 і 2014 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема ставки оподаткування 19 відсотків у 2013 році і 16 відсотків у 2014 році. Зменшення навантаження на бізнес позитивно вплине на збільшення декларування підприємствами прибутків.

Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на додану вартість розраховано відповідно до ставки оподаткування, яка становить 20 відсотків у 2013 році і 17 відсотків у 2014 році, за винятком операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких згідно із зазначеним Кодексом застосовується нульова ставка.

Прогноз обсягу надходжень із сплати акцизного податку базується на прогнозних обсягах виробництва, реалізації та імпорту підакцизних товарів, а також обмінному курсі гривні до долара США.

Обсяг надходжень із сплати податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування (15 відсотків і з доходу, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, - 17 відсотків) з урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.

Індикативні прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг доходів

495,1

522

Податкові надходження

429,1

453,3

з них:

 

 

податок на доходи фізичних осіб

83,7

97,3

податок на прибуток підприємств

60,6

65,4

податок на додану вартість

175

174,2

акцизний податок

44,9

48,7

Неподаткові надходження

60,6

63,6

Інші доходи

5,4

5,1

Індикативні прогнозні показники доходів державного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг доходів

384,7

396,9

Податкові надходження

331,5

341,8

з них:

 

 

податок на доходи фізичних осіб

8,8

10,2

податок на прибуток підприємств

60

64,7

податок на додану вартість

175

174,2

акцизний податок

44,1

47,8

Неподаткові надходження

51,4

53,5

Інші доходи (без трансфертів)

1,8

1,6

Фінансування бюджету та державний борг

Дефіцит державного бюджету у 2013 році передбачається на рівні 0,8 відсотка валового внутрішнього продукту. У 2014 році з метою компенсації втрат державного бюджету від зменшення ставок основних податків, передбаченого Податковим кодексом України, дефіцит державного бюджету становитиме близько 1 відсотка валового внутрішнього продукту.

Джерелами фінансування дефіциту будуть зовнішні та внутрішні запозичення, а також кошти від приватизації державного майна.

Індикативні прогнозні показники фінансування державного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальне фінансування

13,9

20

Фінансування за борговими операціями*

3,3

3,3

Запозичення

82

94,3

Погашення

78,7

91

Надходження від приватизації державного майна

10,9

17

Фінансування за активними операціями

-0,3

-0,3

__________
* Державні запозичення до загального фонду державного бюджету планується здійснювати у межах обсягів погашення державного боргу.

Метою управління державним боргом є забезпечення фінансування бюджету за рахунок боргових джерел за умови мінімально можливої вартості з урахуванням ризиків у середньо- та довгостроковій перспективі, а також розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Досягнення мети управління державним боргом у 2013 і 2014 роках забезпечуватиметься виконанням таких завдань:

проведення виваженої політики управління державним боргом відповідно до затвердженої Середньострокової стратегії управління державним боргом з метою утримання обсягу державного боргу відносно валового внутрішнього продукту на рівні не більш як 25 відсотків;

своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за державним боргом;

здійснення державних запозичень із строками погашення, які дають змогу уникнути пікових навантажень платежів з погашення державного боргу та зменшити ризик рефінансування;

оптимізація валютної структури державного боргу з метою зменшення валютних ризиків;

забезпечення ефективної співпраці з провідними міжнародними рейтинговими агентствами щодо присвоєння ними суверенного кредитного рейтингу Україні та її борговим зобов'язанням;

підвищення ефективності та результативності співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями і фінансово-кредитними установами, пов'язаного із залученням та використанням їх фінансових ресурсів;

встановлення рівня державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, залученими з метою реалізації інвестиційних проектів, на рівні, що не перевищує 1 відсотка валового внутрішнього продукту.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

здійснення регулярного розміщення державних цінних паперів з різними строками обігу для підтримання кривої дохідності;

створення належних умов для ефективного функціонування первинних дилерів та підтримання ними двостороннього котирування державних боргових цінних паперів;

надання переваги внутрішнім джерелам фінансування державного бюджету, що забезпечить зниження залежності від зовнішніх ринків капіталів та зовнішніх капіталів;

надання переваги запозиченням з фіксованою відсотковою ставкою з метою зменшення відсоткового ризику;

здійснення операцій з активного управління державним боргом та управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка і коштів валютних рахунків;

розширення переліку державних боргових цінних паперів, у тому числі індексованих на рівень інфляції, амортизаційних та з можливістю дострокового погашення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення ефективності управління державним боргом;

задоволення потреб у фінансуванні державного бюджету за прийнятних умов з точки зору витрат та ризиків;

подальший розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів;

набуття державними цінними паперами якості інструмента управління ліквідністю, що підвищить їх привабливість та попит на них з боку інвесторів.

Приватизація та управління державною власністю

Основними пріоритетами державної політики у сфері управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави є оптимізація структури державного сектору економіки, завершення приватизації та створення сучасної системи стратегічного управління державним сектором економіки.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

завершення інвентаризації державного майна та створення єдиної бази обліку і управління об'єктами державної власності;

започаткування планування діяльності підприємств державного сектору економіки на середньостроковий період на підставі стратегій їх розвитку;

залучення недержавних інвестицій до об'єктів, що залишаються під контролем держави, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства;

формування прогнозних показників прибутковості державних підприємств відповідно до прогнозних показників економічного розвитку та недопущення їх необґрунтованого заниження;

забезпечення центральними та місцевими органами виконавчої влади активізації роботи з інвентаризації земельних ділянок і промислових об'єктів державної і комунальної власності, які тимчасово не використовуються або можуть використовуватися більш ефективно за участю приватного партнера, а також здійснення заходів з передачі на умовах державно-приватного партнерства нерухомого майна державної і комунальної власності суб'єктам господарювання для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

визначення функцій, які не відповідають напрямам основної діяльності державних підприємств, а також таких, що можуть виконуватися іншими підприємствами та організаціями з досягненням ними вищих показників економічної та технологічної ефективності; передачі на договірних засадах таких функцій, в тому числі разом з відповідними основними засобами (в разі доцільності) на умовах оренди, підрядникам і сумісникам у недержавному секторі економіки (середнім і малим виробничим та обслуговуючим підприємствам);

удосконалення законодавства з метою забезпечення чесної конкуренції в процесі приватизації та мінімізації можливості використання непрозорих позаприватизаційних схем виведення майна з державної власності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

оптимізація структури державного сектору економіки;

зменшення частки державного сектору у валовому внутрішньому продукті;

збільшення надходжень до державного бюджету від приватизації.

Видатки зведеного та державного бюджетів на 2013 і 2014 роки

Прогноз видатків бюджету на 2013 і 2014 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів зведеного бюджету за функціональним призначенням на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг видатків та надання кредитів

512,9

545,9

Загальнодержавні функції

28,9

32,4

у тому числі резервний фонд

1,5

1,5

Оборона

19,1

19,9

Громадський порядок, безпека та судова влада

39,6

42,3

Економічна діяльність

63,1

70,2

Охорона навколишнього природного середовища

5,6

6,9

Житлово-комунальне господарство

9,5

10,2

Охорона здоров'я

60,8

65,8

Духовний та фізичний розвиток

16,6

18,2

Освіта

106,2

113,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення

125

125

у тому числі

 

 

Пенсійний фонд України

58

57,2

Обслуговування боргу

35,1

38,3

Державний фонд регіонального розвитку

3,4

3,5вверх