Документ 314-2016-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.11.2019, основание - 906-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. № 314
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 906 від 03.11.2019}

Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 14 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 314

ПОРЯДОК
обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

1. Цей Порядок визначає процедуру обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

2. Обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів (далі - кандидати) здійснюється шляхом рейтингового голосування на виборах кандидатів до складу Комісії (далі - вибори).

Експерт бере участь у виборах шляхом подання його кандидатури громадським об’єднанням, науковою установою або навчальним закладом.

3. Для організації та проведення виборів не пізніше ніж за 60 календарних днів до їх проведення наказом Голови Нацдержслужби утворюється організаційний комітет (далі - оргкомітет).

До складу оргкомітету входять три представники Нацдержслужби та чотири представники від громадських об’єднань, наукових установ і навчальних закладів.

На першому засіданні оргкомітету обирається його голова та секретар, затверджується регламент роботи оргкомітету.

На наступних засіданнях оргкомітету затверджується форма заяви про намір громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу висувати кандидата до складу Комісії (далі - заява), форма та зміст бюлетеня для голосування, а також розглядаються інші питання щодо організації та проведення виборів.

Оргкомітет проводить перевірку документів, поданих громадськими об’єднаннями, науковими установами і навчальними закладами, щодо відповідності встановленим цим Порядком вимогам.

Засідання оргкомітету та вибори проводяться у відкритому режимі для представників засобів масової інформації та журналістів. Нацдержслужба забезпечує аудіо-, відеофіксацію та трансляцію в режимі реального часу відповідної аудіо- та відеоінформації із засідань на офіційному веб-сайті Нацдержслужби.

У засіданнях оргкомітету мають право брати участь спостерігачі, які є представниками міжнародних організацій, представництва яких діють в Україні, а також представниками іноземних дипломатичних установ в Україні.

4. Самовідвід чи відвід члена оргкомітету є обов’язковим у разі:

1) його прямої чи опосередкованої заінтересованості в результатах виборів щодо певного кандидата;

2) коли він є членом сім’ї або близьким родичем кандидата;

3) його членства в громадському об’єднанні, що виявило бажання взяти участь у виборах;

4) наявності трудових відносин з науковою установою або навчальним закладом, що виявили бажання взяти участь у виборах;

5) його навчання у навчальному закладі, що виявив бажання взяти участь у виборах.

У разі наявності однієї з підстав, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту, член оргкомітету зобов’язаний заявити про самовідвід.

З підстав, зазначених у підпунктах 1-5 цього пункту, члену оргкомітету може бути заявлено відвід іншими членами оргкомітету та кандидатами.

Рішення про самовідвід чи відвід члена оргкомітету приймається оргкомітетом та фіксується у протоколі засідання.

5. Нацдержслужба на своєму офіційному веб-сайті розміщує повідомлення про проведення виборів не пізніше ніж за 60 календарних днів до їх проведення.

У повідомленні зазначаються:

вимоги до громадських об’єднань, наукових установ і навчальних закладів;

вимоги до кандидата від громадського об’єднання, наукової установи і навчального закладу;

строк подання громадськими об’єднаннями, науковими установами і навчальними закладами заяв, який повинен бути не менш як 15 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення;

перелік документів, що додаються громадськими об’єднаннями, науковими установами і навчальними закладами до заяви;

строк подання громадськими об’єднаннями, науковими установами і навчальними закладами документів щодо кандидатів, який повинен бути не менш як 15 календарних днів до дня проведення виборів;

перелік документів щодо кандидата, що подаються громадським об’єднанням, науковою установою або навчальним закладом після отримання допуску до висування кандидата;

поштова адреса та адреси електронної пошти, на які надсилаються документи громадських об’єднань, наукових установ і навчальних закладів, зазначені у пункті 7 цього Порядку;

прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади, адреса електронної пошти та номер телефону відповідальної особи Нацдержслужби, яка надає додаткову інформацію з питань проведення виборів;

адреси електронної пошти, на які громадські об’єднання, наукові установи або навчальні заклади надсилають документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку, після отримання допуску до висування кандидата;

дата і місце проведення виборів.

6. Вимогами до громадських об’єднань, наукових установ і навчальних закладів для отримання допуску до висування кандидата є:

1) до громадських об’єднань:

наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 18 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів;

наявність статусу юридичної особи;

провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління або управління людськими ресурсами;

наявність досвіду роботи у зазначеній сфері не менш як 18 місяців;

2) до наукових установ:

наявність статусу юридичної особи;

наявність досвіду проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі державного управління та управління людськими ресурсами в органах державної влади не менш як п’ять років до дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів;

3) до навчальних закладів:

наявність статусу національного вищого навчального закладу;

підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” або спеціальностями галузі знань “Державне управління” не менш як 10 років до дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів.

Під роботою у сфері розвитку державної служби, державного управління протягом не менш як 18 місяців слід розуміти статутну діяльність громадських об’єднань, вжиття ними заходів до створення професійної, політично нейтральної або відповідальної державної служби, участь у впровадженні принципів належного врядування в практику державного управління та управління людськими ресурсами в органах державної влади. Часовий проміжок між двома такими діями та/або заходами повинен становити не менш як 365 календарних днів.

Громадське об’єднання не допускається до висування кандидата в разі, коли:

має спільного з іншим громадським об’єднанням засновника;

є засновником іншого громадського об’єднання;

протягом року, в якому проводяться вибори, передавало майно на користь іншого громадського об’єднання, засновником якого воно є, в межах благодійної діяльності та/або як безповоротну фінансову допомогу;

громадські об’єднання пов’язані відносинами контролю в розумінні, що одне громадське об’єднання або його учасник незалежно від формальної участі в іншому громадському об’єднанні чи його органах управління має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління останнім безпосередньо або через інших осіб, а саме впливати на прийняття рішень щодо умов та напрямів діяльності громадського об’єднання; здійснювати повноваження, що мають наслідком прийняття третіми особами рішень стосовно фінансування громадського об’єднання; давати обов’язкові до виконання громадським об’єднанням вказівки.

У разі подання документів таким громадським об’єднанням право допуску до висування кандидата отримує громадське об’єднання, документи якого зареєстровані раніше.

7. Громадські об’єднання, наукові установи і навчальні заклади, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, подають у паперовому та електронному (формат PDF) вигляді або надсилають на адресу електронної пошти такі документи:

1) громадське об’єднання:

підписану керівником громадського об’єднання заяву;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

копію публічного звіту про результати діяльності за період не менш як 18 місяців до дня подання заяви, який повинен бути оприлюднений на власному веб-сайті громадського об’єднання або на інших спеціалізованих веб-сайтах не пізніше дня оприлюднення повідомлення про проведення виборів та не раніше ніж за 24 місяці до дня їх проведення;

документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління протягом не менш як 18 місяців.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання визначеним цим Порядком вимогам не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду;

2) наукова установа:

підписану керівником наукової установи заяву;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту чи іншого установчого документа, підписані керівником та скріплені печаткою такої наукової установи;

копію висновку за результатами проведення державної атестації (у разі наявності);

перелік проведених фундаментальних та прикладних досліджень в галузі державного управління та управління людськими ресурсами в органах державної влади із зазначенням основних результатів таких досліджень (кількість та перелік друкованих монографій, статей у наукових виданнях, у тому числі журналах, що включені до міжнародних науково-метричних баз даних);

3) навчальний заклад:

підписану керівником навчального закладу заяву;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту чи іншого установчого документа, підписані керівником та скріплені печаткою такого навчального закладу;

копію ліцензії (ліцензій) на провадження освітньої діяльності за освітнім ступенем магістра, доктора філософії або доктора наук за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” або спеціальностями галузі знань “Державне управління”;

копію сертифіката (сертифікатів) про акредитацію освітньої програми за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” або спеціальностями галузі знань “Державне управління”.

8. Подання документів, зазначених у пунктах 7 і 10 цього Порядку, є наданням згоди громадського об’єднання, наукової установи, навчального закладу та відповідних суб’єктів персональних даних на їх оприлюднення та подальшу обробку персональних даних вказаних у таких документах суб’єктів персональних даних.

Перевірку повноти та відповідності поданих громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, встановленим цим Порядком вимогам проводить оргкомітет протягом не менш як за 45 календарних днів до дня проведення виборів.

Результати перевірки та висновок оргкомітету щодо допуску громадського об’єднання, наукової установи і навчального закладу до висування кандидата для участі у виборах оформляються протоколом, який підписується у день проведення засідання присутніми на ньому членами оргкомітету та передається Голові Нацдержслужби не пізніше наступного дня після проведення засідання.

На підставі протоколу Нацдержслужба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік громадських об’єднань, наукових установ і навчальних закладів, які подали заяви, перелік тих, що відповідають встановленим цим Порядком вимогам і отримали допуск до висування кандидата.

Переліки оприлюднюються не пізніше наступного дня після надходження протоколу засідання оргкомітету.

9. Громадське об’єднання, наукова установа або навчальний заклад, що отримали допуск до висування кандидата, можуть запропонувати до складу комісії не більше одного кандидата незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв тощо).

Кандидатури, подані громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами, відкликанню або заміні не підлягають.

10. Громадські об’єднання, наукові установи і навчальні заклади, які отримали допуск до висування кандидата, не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення виборів подають у паперовому та електронному (формат PDF) вигляді або надсилають на адресу електронної пошти такі документи:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання), протокол зборів (конференції) трудового колективу (для наукової установи, навчального закладу) про висування кандидата до складу Комісії;

2) заяву кандидата про згоду на участь у роботі Комісії та згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копію паспорта громадянина України кандидата;

4) автобіографію кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі Комісії;

7) копії документів та інших матеріалів, крім тих, що зазначені у підпунктах 1-6 цього пункту, стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (у разі наявності та бажання їх надати).

Вимагати документи та інші матеріали, подання яких не передбачено цим Порядком, забороняється.

Відповідальність за достовірність поданих документів несуть громадські об’єднання, наукові установи, навчальні заклади та кандидати.

11. Документи та інші матеріали кандидатів (крім відомостей, які відповідно до законодавства підлягають захисту з боку держави), зазначені у пункті 10 цього Порядку, подані громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Нацдержслужби протягом двох робочих днів з дня завершення строку їх подання.

12. Оргкомітет у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення виборів проводить перевірку повноти поданих громадськими об’єднаннями, науковими установами або навчальними закладами документів та інших матеріалів кандидатів та встановлює відповідність кандидатів та їх документів вимогам, визначеним пунктами 10, 13 і 14 цього Порядку.

Результати перевірки та рішення оргкомітету оформляються протоколом, який підписується у день проведення засідання присутніми на ньому членами оргкомітету та передається Голові Нацдержслужби не пізніше наступного дня після проведення засідання.

На підставі протоколу Нацдержслужба оприлюднює не пізніше наступного дня після надходження протоколу на своєму офіційному веб-сайті список кандидатів до складу Комісії із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (у разі наявності) кандидата, його місця роботи та посади, найменування громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу, яким подано його кандидатуру до складу Комісії.

13. Вимогами до кандидата до складу Комісії є:

1) наявність громадянства України;

2) наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

3) наявність загального стажу роботи не менше семи років;

4) наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування на посадах не нижче керівників структурних підрозділів та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління або управління людськими ресурсами;

5) володіння державною мовою;

6) здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Комісії.

14. Не може бути кандидатом особа, яка:

1) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

2) має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;

6) є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

7) є членом політичної партії;

8) є народним депутатом України або депутатом місцевої ради;

9) є керівником наукової установи, навчального закладу державної або комунальної форми власності.

15. Нацдержслужба не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення виборів повідомляє кандидатам про дату, час та місце їх проведення і розміщує відповідне оголошення на своєму офіційному веб-сайті.

16. Вибори є правоможними у разі участі не менше чотирьох кандидатів. Свою участь у виборах кандидат посвідчує шляхом письмової реєстрації перед початком виборів.

Делегування повноважень щодо участі у виборах та права голосу кандидата іншим особам, у тому числі іншим кандидатам, забороняється.

У виборах мають право брати участь спостерігачі, які є представниками міжнародних організацій, представництва яких діють в Україні, а також представниками іноземних дипломатичних установ в Україні.

17. Рейтингове голосування на виборах кандидатів здійснюється шляхом заповнення кандидатами бюлетенів для голосування.

Форма та зміст бюлетеня затверджується оргкомітетом не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення виборів.

Виготовлення бюлетенів забезпечує Нацдержслужба.

У бюлетені зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидатів у алфавітному порядку, а також інформація про їх місце роботи та посаду, найменування громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу, кандидатом від яких вони є.

Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового виставлення кандидатам рейтингових балів від 1 до 4, де 4 є найвищим рейтинговим балом.

Кожен рейтинговий бал виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до бюлетеня кандидатів.

Недійсним вважається бюлетень, в якому:

не виставлено жодного рейтингового бала жодному із кандидатів;

виставлено менше чотирьох рейтингових балів;

виставлено рейтингові бали з порушенням вимог, визначених абзацами п’ятим та шостим цього пункту.

Підрахунок рейтингових балів кожного кандидата, підбиття підсумків голосування та встановлення результатів виборів здійснюються головою та секретарем оргкомітету у присутності членів оргкомітету та кандидатів.

18. Сума рейтингових балів встановлюється щодо кожного кандидата.

Обраними вважаються кандидати до складу Комісії, які отримали найбільшу суму рейтингових балів.

19. У разі коли за результатами виборів кількість кандидатів перевищує чотири особи, серед тих, хто набрав однакову найбільшу кількість балів, проводяться повторні вибори.

20. Результати виборів секретар оргкомітету оформляє протоколом, в якому зазначає прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) кожного кандидата, найменування громадського об’єднання, наукової установи або навчального закладу, кандидатом від яких він є, та їх рейтингові бали.

Протокол підписується головою та секретарем оргкомітету не пізніше наступного дня після проведення виборів та передається Голові Нацдержслужби.

Нацдержслужба забезпечує оприлюднення протоколу на своєму офіційному веб-сайті наступного дня після його надходження.

21. У разі коли за результатами виборів не обрано жодного кандидата, проводяться повторні вибори, а у разі, коли обрано менше чотирьох кандидатів, - додаткові вибори.

Повторні та додаткові вибори проводяться за рішенням Голови Нацдержслужби, прийнятим протягом 15 календарних днів з дня проведення виборів.

Повторні та додаткові вибори проводяться відповідно до цього Порядку.

22. На підставі протоколу засідання оргкомітету Нацдержслужба складає список кандидатів-переможців та в установленому порядку вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх включення до складу Комісії.

23. У разі дострокового припинення повноважень члена Комісії з метою добору кандидата проводяться вибори відповідно до цього Порядку.вверх