Документ 313-2014-п, действует, текущая редакция — Принятие от 06.08.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.08.2014. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р. № 313
Київ

Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 79, ст. 2660; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86, ст. 3046; 2011 р., № 85, ст. 3110, № 93, ст. 3368), зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 313

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

1. Пункт 23 викласти у такій редакції:

“23. Під час приймання документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновленої дитини як на території України, так і за її межами, про що складається акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у двох примірниках, один з яких у разі виїзду усиновленої дитини за межі України надсилається до МЗС.”.

2. У пункті 33:

1) у підпункті 2 слово “трьох” замінити словом “чотирьох”;

2) у підпункті 3:

у першому реченні абзацу першого слово “двох” замінити словом “трьох”;

в абзаці третьому слова “органами МВС” замінити словами “територіальними органами чи підрозділами ДМС”;

3) у підпункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

“5) зобов’язання заявника нотаріально засвідчене (у двох примірниках), адресоване Мінсоцполітики та консульській установі чи дипломатичному представництву України:”;

доповнити підпункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

“протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу під опіку (піклування) усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим.

4) підпункт 10 викласти у такій редакції:

“10) довідка про перевірку на території країни проживання фактів наявності чи відсутності судимості для кожного заявника, видана компетентним органом країни проживання;”;

5) в абзаці першому підпункту 12 слова “(у двох примірниках).” замінити словами “(у двох примірниках), на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років”;

6) доповнити пункт підпунктами 13 і 14 такого змісту:

“13) виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності засвідчена нотаріально письмова згода заявника на отримання та обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною вісімнадцяти років;

14) інформація компетентного органу країни проживання заявника та інформація консульської установи чи дипломатичного представництва України про несвоєчасне подання звітів та відсутність фактів неналежного виконання обов’язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.”;

7) в абзаці двадцять четвертому цифри і слово “10 і 12” замінити цифрами і словом “10, 12 і 13”;

8) в абзаці двадцять сьомому цифри і слово “10 і 12” замінити цифрами “10, 12-14”;

9) в абзаці двадцять восьмому слова “органами МВС” замінити словами “територіальними органами чи підрозділами ДМС”.

3. В абзаці першому пункту 35 слова і цифри “у пункті 33 цього Порядку” замінити словами і цифрами “у пункті 33, крім документів, зазначених у пунктах 12 і 13 цього Порядку,”.

4. Пункт 38 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“виявлено факти передачі заявниками на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у заявників дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини. Зазначені факти та інформація можуть бути підтверджені як безпосередньо усиновлювачами, так і компетентними органами країни проживання.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

5. У пункті 42:

1) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

“8) виявлення фактів передачі кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформації про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.”;

2) в абзаці десятому цифри “2-6” замінити цифрами “2-6, 8”;

3) в абзаці дванадцятому цифри “2-7” та “2-11” замінити відповідно цифрами “2-8” та “2-14”.

6. Пункт 78 доповнити абзацом такого змісту:

“виявлено факти передачі кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав та законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.”.

7. Пункт 82 доповнити абзацами такого змісту:

“протягом 20 робочих днів повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу під опіку (піклування) усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

негайно, але не пізніше ніж через три дні, повідомляти консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав та законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.”.

8. Пункт 106 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі отримання інформації про виїзд усиновлювачів разом з усиновленою дитиною за межі України на строк більше ніж 90 днів служба у справах дітей, яка здійснює нагляд за дотриманням прав усиновленої дитини, невідкладно передає до МЗС документи, зазначені в підпункті 1 пункту 22 і пункті 23 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини для подальшого їх надсилання до відповідної консульської установи чи дипломатичного представництва України.”.

9. Пункт 107 викласти у такій редакції:

“107. Для забезпечення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, Мінсоцполітики протягом місяця від дня надходження рішення суду про усиновлення дитини надсилає до МЗС документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.”.

10. Пункт 109 доповнити абзацами такого змісту:

“Нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, забезпечується МЗС шляхом здійснення таких заходів:

проведення співбесіди з усиновлювачами під час взяття на консульський облік усиновленої дитини;

відвідування родини усиновлювачів та усиновлених дітей, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва України;

проведення аналізу отриманих звітів про умови виховання і стан здоров’я усиновлених дітей, що надійшли від усиновлювачів;

проведення аналізу отриманої інформації про умови виховання і стан здоров’я усиновленої дитини, що надійшла від компетентного органу країни проживання;

спілкування за допомогою засобів зв’язку з усиновлювачами та усиновленою дитиною щодо умов виховання і стану здоров’я усиновленої дитини, за результатами якого складається акт, що затверджується керівником консульської установи чи дипломатичного представництва.”.

11. Пункт 110 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі взяття на консульський облік усиновленої дитини у країні, іншій ніж країна проживання усиновлювачів на момент подання до Мінсоцполітики справи, передбаченої пунктом 33 цього Порядку, усиновлювачі подають до відповідної консульської установи чи відповідного дипломатичного представництва України документи, зазначені у підпунктах 2, 5 і 13 пункту 33 цього Порядку, та копію рішення суду про усиновлення дитини.”.

12. Пункт 112 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі отримання інформації про порушення прав та законних інтересів дітей, які усиновлені іноземцями або громадянами України, які проживають за межами України, консульська установа чи дипломатичне представництво України разом з компетентними органами країни проживання здійснює заходи, спрямовані на перевірку такої інформації, а також умов проживання та виховання усиновленої дитини, за результатами якої надсилають до МЗС звіт.”.

13. Пункт 113 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Відповідна консульська установа чи дипломатичне представництво України надсилає до МЗС в копії та до Мінсоцполітики оригінали таких документів:

висновок про доцільність (недоцільність) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідність його інтересам дитини (дітей) за формою згідно з додатком 18;

копії паспортів усиновлювачів та усиновленої дитини;

нотаріально засвідчену заяву усиновлювачів про скасування усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

нотаріально засвідчену заяву усиновленої дитини віком від 14 років про скасування усиновлення або визнання його недійсним, а також збереження її прізвища, ім’я та по батькові, які дитина одержала у зв’язку з усиновленням, або відновлення її прізвища, ім’я та по батькові, які вона мала до усиновлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Заяви усиновлювачів та усиновленої дитини підлягають легалізації у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, і подаються разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

14. Доповнити Порядок додатком 18 такого змісту:


“Додаток 18
до Порядку

ВИСНОВОК
щодо доцільності (недоцільності) скасування усиновлення або визнання його недійсним та відповідності його інтересам дитини (дітей)"вверх