Документ 3118-III, действует, текущая редакция — Редакция от 01.06.2012, основание - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів", "Вуглемаш"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.238 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів", "Вуглемаш" ( 991-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4,
ст. 28) такі зміни:
1. Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків".
2. Преамбулу після слів "Вуглемаш" (м. Донецьк)" доповнити
словами "Інститут технічної теплофізики" (м. Київ), "Київська
політехніка" (м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні технології"
(м. Київ), "Укрінфотех" (м. Київ)".
3. Абзац одинадцятий статті 1 доповнити словами "та
забезпечення експортного потенціалу держави".
4. Частину другу статті 3 замінити двома частинами такого
змісту:
"Пріоритетні напрями діяльності для кожного із технологічних
парків розробляються відповідно до Закону України "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" та затверджуються Президією
Національної академії наук України та центральним органом
виконавчої влади з питань науки.
Реєстрацію, розгляд та експертизу інвестиційних та
інноваційних проектів технологічних парків здійснює центральний
орган виконавчої влади з питань науки".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

{ Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3118-IIIвверх