Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 07.03.20023109-III
Документ 3109-III, действует, текущая редакция — Принятие от 07.03.2002
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.03.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.232 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю" ( 2558-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 42, ст.213) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення"
( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35,
ст. 360) доповнити після частини другої новою частиною такого
змісту:
"Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років)
мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів
центрів соціальних служб для молоді".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.
2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 211):
абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції:
"центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади,
уповноважені державою брати участь у реалізації державної
молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми
та молоддю";
статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Центри соціальних служб для молоді
Для підтримки соціального становлення та розвитку молоді
утворюються центри соціальних служб для молоді та їх
спеціалізовані формування.
Порядок утворення і функціонування центрів соціальних служб
для молоді та їх спеціалізованих формувань визначається Законом
України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 );
у частинах сьомій і десятій статті 7 слова "соціальними
службами для молоді", "соціальним службам для молоді" замінити
відповідно словами "центрами соціальних служб для молоді",
"центрам соціальних служб для молоді".
3. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142):
частини третю і четверту статті 10 після слів "служби у
справах неповнолітніх" доповнити словами "центри соціальних служб
для молоді" у відповідному відмінку;
частину тринадцяту статті 24 після слів "покладається на
органи опіки і піклування" доповнити словами "центри соціальних
служб для молоді".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3109-IIIвверх