Документ 3091-III, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.02.2013, основание - 5073-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012, ВВР,
2013, N 25, ст.252 }
Про внесення змін до Закону України
"Про благодійництво та благодійні
організації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про благодійництво та благодійні
організації" ( 531/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 46, ст. 292) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці третьому слова "безкорислива діяльність" замінити
словами "добровільна безкорислива діяльність";
абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
"меценатство - добровільна безкорислива матеріальна,
фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами
набувачів благодійної допомоги;
спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова,
організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами
набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно
свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг".
2. У статті 2:
у частині другій слово "підтримки" замінити словом
"допомоги";
частину третю після слів "займатися благодійництвом"
доповнити словами "самостійно або".
3. У статті 5:
частину третю викласти в такій редакції:
"Засновник благодійної організації приймає рішення про
заснування благодійної організації, затверджує статут (положення),
формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової
ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна
благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим
Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його
компетенції";
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"Якщо засновниками благодійної організації є дві чи більше
особи, то питання, передбачені у частині третій цієї статті,
вирішуються на загальних зборах (з'їзді, конференції) засновників
благодійної організації".
4. У частині третій статті 8 цифру "10" замінити на цифру
"3".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 4, яким вносяться зміни до статті 8 Закону України "Про
благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), набирає
чинності з 1 січня 2003 року.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому
Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3091-IIIвверх