Документ 308-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.04.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 308
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 40, ст. 1402), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 308

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок регулює питання здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, які вступили до закладів вищої освіти у 2016 році та/або поновлені до складу здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст з 2016 року (далі - здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст), та для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”, що включені до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147).”.

2. У пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Атестація здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - кваліфікаційний іспит), який складається з таких компонентів, як інтегрований тестовий іспит “КРОК” (далі - іспит “КРОК”); об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (далі - практичний (клінічний) іспит); міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування*. Атестація також може проводитися в іншій формі, визначеній стандартом вищої освіти.”;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Кожен з компонентів кваліфікаційного іспиту є однаковим як для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, так і для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Іспит “КРОК” - стандартизований тест із фундаментальних та клінічних дисциплін, що перевіряє досягнення компетентностей здобувачів вищої освіти, визначених вимогами стандартів вищої освіти, розроблений державною організацією “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України” (далі - Центр тестування при МОЗ).”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Міжнародний іспит з основ медицини - міжнародний іспит з фундаментальних та клінічних дисциплін, що використовується на міжнародному рівні, розроблений та організований однією з іноземних агенцій з оцінки якості рівня знань здобувачів, визначеною Центром тестування при МОЗ на основі критеріїв, затверджених МОЗ.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Міжнародний іспит з основ медицини, який проводиться для осіб, що навчаються за рахунок державного бюджету, та для осіб, що навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, повинен бути розроблений та організований однією і тією ж іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів.”.

3. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Етапи та обов’язкові компоненти кваліфікаційного іспиту для спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем магістра на основі ступеня бакалавра, проводяться з 1 січня 2021 року.”.

4. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Міжнародний іспит з основ медицини проводиться Центром тестування при МОЗ із залученням іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів на умовах договору між Центром тестування при МОЗ та іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів.”.

5. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

“9. Міжнародний іспит з основ медицини проводиться у два етапи згідно з додатком. Структура, зміст та принципи проведення такого іспиту є єдиними для усіх країн, які його використовують, та розроблені експертною комісією іноземної агенції з оцінки якості рівня знань здобувачів.”.

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Перевірка виконаних тестових робіт здійснюється:

для іспиту “КРОК” та іспиту з англійської мови професійного спрямування - централізовано у Центрі тестування при МОЗ;

для міжнародного іспиту з основ медицини - іноземною агенцією з оцінки якості рівня знань здобувачів відповідно до договору з Центром тестування при МОЗ, укладеного згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”;

для практичного (клінічного) іспиту - екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

Оцінка результатів проводиться за стандартизованою методикою.

Заклад вищої освіти подає протягом десяти робочих днів Центру тестування при МОЗ інформацію про складення здобувачами практичного (клінічного) іспиту та отримання сертифікатів.”.

7. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

“Інформація про сертифікати вноситься до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань “22 Охорона здоров’я”, власником якого є держава в особі МОЗ. Адміністратором зазначеного Реєстру є Центр тестування при МОЗ.”.

8. Пункт 14 після слова “присвоєння” доповнити словами “освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст,”.

9. У виносках до Порядку:

виноску “*” виключити;

виноску “**” викласти в такій редакції:

“* До 1 вересня 2019 р. оцінюється рівень професійної компетентності з іноземної мови професійного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої освіти.”.

10. У додатку до Порядку назву розділу I доповнити словами “, та для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст”.вверх