Документ 3014-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 26.04.2015, основание - 307-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність
Служби безпеки України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 4, ст.53 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258
N 656-V ( 656-16 ) від 08.02.2007, ВВР, 2007, N 17, ст.241
N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.296
N 4157-VI ( 4157-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.333
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
N 307-VIII ( 307-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 24, ст.184 }

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Служби безпеки
України:
Центральне управління Служби безпеки України;
підпорядковані йому регіональні органи;
органи військової контррозвідки;
навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади,
установи, організації і підприємства Служби безпеки України.

{ Абзац шостий частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006 }

Для забезпечення виконання покладених на Службу безпеки
України завдань у Центральному управлінні Служби безпеки України
та підпорядкованих йому органах відповідно до закону створюються і
діють функціональні підрозділи:
контррозвідки;
захисту національної державності;
контррозвідувального захисту економіки держави;
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
інформаційної безпеки; { Частину другу статті 1 доповнено новим
абзацом згідно із Законом N 4157-VI ( 4157-17 ) від 09.12.2011 }
боротьби з корупцією та організованою злочинністю;
боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального
судочинства та працівників правоохоронних органів;
досудового слідства;
охорони державної таємниці;
оперативно-технічних заходів;
оперативного документування;
спеціального зв'язку; { Абзац частини другої статті 1 в
редакції Закону N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
організаційного, інформаційно-аналітичного, кадрового,
правового, господарського, фінансового та інших видів забезпечення
оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.
При Службі безпеки України функціонує Антитерористичний
центр.
Організаційну структуру Служби безпеки України затверджує
Президент України.
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки
України у кількості 27000 осіб, в особливий період (крім періоду
дії воєнного стану) - у кількості 31000 осіб, а на період дії
воєнного стану - у кількості згідно з Мобілізаційним планом
України на особливий період. { Стаття 2 в редакції Закону N 656-V ( 656-16 ) від 08.02.2007; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1166-VII ( 1166-18 ) від
27.03.2014; в редакції Закону N 307-VIII ( 307-19 ) від
09.04.2015 }
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Рекомендувати Президенту України внести до Верховної Ради
України проект нової редакції Закону України "Про Службу безпеки
України", яка б відповідала вимогам Конституції України
( 254к/96-ВР ) з урахуванням положень Закону України "Про внесення
змін до Конституції України" ( 2222-15 ) від 8 грудня 2004 року.
3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 жовтня 2005 року
N 3014-IVвверх