Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 17.01.20022981-III
Документ 2981-III, действует, текущая редакция — Редакция от 15.07.2015, основание - 1697-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.125 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

2. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10):
1) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону здійснюється
органами Пенсійного фонду України";
2) у статті 80 слова "до районного (міського) відділу
соціального забезпечення" замінити словами і цифрами "до
зазначених у статті 81 цього Закону органів";
3) статтю 81 викласти в такій редакції:
"Стаття 81. Органи, що призначають пенсії
Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати
здійснюється органами Пенсійного фонду України";
4) у частині другій статті 82, у частині першій статті 101, у
назві статті 102 слова "відділ соціального забезпечення" в усіх
відмінках і числі замінити словами "орган, що призначає пенсії" у
відповідному відмінку і числі;
5) у статті 102, частинах першій і другій статті 103 слова
"органу соціального забезпечення" замінити словами "органу, що
призначає пенсії".
3. У частині першій статті 10, у статті 48, у частині першій
статті 49, у частині першій статті 52 Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178;
1999 р., N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "органи
соціального захисту населення" в усіх відмінках і числі замінити
словами "органи Пенсійного фонду України" у відповідному відмінку
і числі.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України:
вжити заходів щодо підготовки фахівців, які виконуватимуть
функції з призначення пенсій і оформлення документів для їх
виплати в умовах персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування,
проведення фінансових розрахунків перспективних видатків
Пенсійного фонду України;
привести чисельність працівників органів праці та соціального
захисту населення у відповідність з покладеними на ці органи
функціями згідно із законодавством;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для виконання цього Закону ( 497-2002-п );
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2981-IIIвверх