Документ 2914-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 28.01.2005, основание - 2377-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
Про внесення змін і доповнень до Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних,
міських Рад депутатів трудящих Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1970, N 32, ст. 238 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що спостережні комісії утворюються при
виконавчих комітетах районних, районних у містах, міських (міст
обласного і республіканського підпорядкування) та обласних Рад
депутатів трудящих.
На обласні і міські (міст з районним поділом) спостережні
комісії покладається координація діяльності відповідно районних,
міських спостережних комісій, подання їм методичної допомоги,
контроль за їх діяльністю, узагальнення і поширення позитивного
досвіду їх роботи.
2. Внести такі зміни і доповнення до Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських Рад
депутатів трудящих Української РСР ( n0001461-67 ), затвердженого
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого
1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 10, ст. 89):
1) Назву Положення після слів "районних, міських" доповнити
словами "і обласних".
2) Статтю 1 змінити, виклавши її так:
"Стаття 1. Спостережні комісії утворюються при виконавчих
комітетах районних, міських (міст обласного і республіканського
підпорядкування) та обласних Рад депутатів трудящих".
3) Статтю 5 Положення після слів "районної, міської"
доповнити словом "обласної".
4) В пункті "й" статті 7 слова "районної, міської" замінити
словом "відповідної".
Доповнити Положення статтею 7-1 в такій редакції:
"Стаття 7-1. Обласні і міські (міст з районним поділом)
спостережні комісії:
розробляють і проводять в життя відповідно в межах області,
міста заходи по здійсненню громадського контролю за діяльністю
виправно-трудових установ, по організації виховної роботи з
засудженими і особами, яких звільнено від покарання, та тими, що
відбули покарання, а також здійснюють інші заходи по запобіганню
злочинності і правопорушенням та по усуненню причин і умов, що їх
породжують;
координують, спрямовують і контролюють діяльність відповідно
районних, міських спостережних комісій, подають їм методичну
допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід їх роботи".
6) З статті 15 Положення виключити слова "районної, міської".
7) У статтях 16 і 17 Положення слова "районних, міських"
замінити словом "відповідних".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 24 липня 1970 р.
N 2914-VIIвверх