Документ 2804-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 06.09.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.10.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.466 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2002 р.,
N 16, ст. 114, N 17, ст. 117, N 29, ст. 194; 2004 р., N 13,
ст. 181) такі зміни:
1. У статті 1:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність
суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та
банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних
паперів та організаційному, інформаційному, технічному,
консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних
паперів та їх похідних";
абзац восьмий доповнити словами "та саморегулівні
організації";
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів".
2. В абзацах четвертому, п'ятому статті 3, у частині другій
статті 4, у пунктах 3, 5, 6 статті 8 слова "спеціальний дозвіл
(ліцензія)" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у
відповідному відмінку і числі.
3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів
"укладанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів" доповнити
словами "та їх похідних".
4. У частинах четвертій та п'ятнадцятій статті 6 слова "чи
арбітражному суді" і "та арбітражного суду" виключити.
5. У статті 7:
у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у
цій сфері" замінити словами "а також у сфері спільного
інвестування";
у частині другій:
пункт 7 доповнити словами "та їх похідних";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення
діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну,
реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними
паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені
законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в
разі порушення вимог законодавства про цінні папери";
у пункті 11 слово "дозволу" замінити словом "ліцензії";
доповнити пунктами 24-30 такого змісту:
"24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів та їх похідних;
25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних
учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування
та саморегулівних організацій;
26) встановлює відповідно до закону особливості порядку
реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних
паперів (за винятком банків);
27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку
цінних паперів;
28) визначає професійні вимоги до керівників, головних
бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних
учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування
і саморегулівних організацій;
29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та
розвитку принципів корпоративного управління відповідно до
законодавства;
30) у межах, визначених Законом України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), встановлює вимоги щодо здійснення діяльності
компаній з управління активами та інститутів спільного
інвестування".
6. У статті 8:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних
коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по
операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної
діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських
операцій), якщо інше не передбачено законами України";
у пункті 5 слова "дозволів (ліцензій)" замінити словом
"ліцензій";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям
інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними
організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам";
у пункті 14 слово "дозволів" замінити словом "ліцензій";
у пункті 21 слова "трьох діб" замінити словами "трьох робочих
днів";
доповнити пунктами 22-26 такого змісту:
"22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного
інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;
23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного
фонду;
24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна
інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог
законодавства у сфері спільного інвестування;
25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на
ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на
умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань
функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку
цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не
призводить до розголошення професійної таємниці;
26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню)
доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного
співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів
інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних
учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених
у відповідних міжнародних договорах України".
7. У статті 9:
у частині першій:
в абзаці третьому слова "голови територіальних відділень"
замінити словами "начальники відповідних територіальних органів";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"працівники відповідних територіальних органів Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим
дорученням начальника відповідного територіального органу
Комісії";
у частині другій:
в абзаці третьому слова "для перевірки" виключити;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб
підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень".
8. В абзаці третьому частини першої статті 11 та в частині
другій статті 13 слова "спеціального дозволу (ліцензії), одержання
якого" та "спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого"
замінити словами "ліцензії, одержання якої".
9. У статті 12:
частину першу викласти в такій редакції:
"Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються
Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
членом Комісії, начальником відповідного територіального органу
або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду
матеріалів, які засвідчують факт правопорушення";
частину другу після слів "протягом трьох" доповнити словом
"робочих";
частину четверту після слова "трьох" доповнити словом
"робочих";
частину п'яту після слова і цифр "протягом 10" доповнити
словом "робочих".
10. У частині шостій статті 13 слова "голова відповідного
територіального органу" замінити словами "начальник відповідного
територіального органу".
11. У статті 16 слова "або арбітражним судом" виключити.
12. В абзаці четвертому частини четвертої статті 17 слова
"надання дозволів (ліцензій)" замінити словами "видача ліцензій".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2804-IVвверх