Документ 2802-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 11.04.2014, основание - 5178-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо ринку цінних паперів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.481 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 6 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292):
1) після частини першої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
здійснює повноваження через центральний апарат і свої
територіальні органи. Комісія може делегувати надані їй
повноваження центральному апарату і територіальним органам шляхом
прийняття відповідного рішення, затвердженого в установленому
порядку.
Голова та члени Комісії, керівні працівники та спеціалісти
центрального апарату і відповідних територіальних органів є
державними службовцями".
У зв'язку з цим частини другу - п'ятнадцяту вважати
відповідно частинами четвертою - сімнадцятою;
2) частину восьму викласти в такій редакції:
"Голова та члени Комісії протягом терміну її повноважень
можуть бути звільнені від обов'язків за власним бажанням, за
станом здоров'я, у разі визнання безвісно відсутнім або оголошення
померлим, припинення громадянства або виїзду за межі України на
постійне місце проживання, вчинення злочину, грубого порушення
службових обов'язків, передбачених Законом України "Про державну
службу" ( 3723-12 ).

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2802-IVвверх