Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України
Указ Президента Украины; Концепция от 12.01.200428/2004
Документ 28/2004, действует, текущая редакция — Принятие от 12.01.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.02.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку
у Збройних Силах України

1. Схвалити Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у
Збройних Силах України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, розділи 4 і 5
Концепції виховної роботи у Збройних Силах та інших військових
формуваннях України, затвердженої Указом Президента України
від 4 вересня 1998 року N 981 ( 981/98 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 січня 2004 року
N 28/2004

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 12 січня 2004 року N 28/2004
КОНЦЕПЦІЯ
гуманітарного і соціального розвитку
у Збройних Силах України

1. Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних
Силах України є науково обгрунтованою системою поглядів на
поширення і закріплення гуманістичних та соціальних цінностей у
цьому збройному формуванні, гуманізацію всіх сфер військової
діяльності, задоволення соціальних потреб та інтересів
військовослужбовців, членів їхніх сімей і працівників і містить
положення про основні принципи, завдання органів військового
управління щодо впровадження гуманітарної і соціальної політики
держави, механізмів їх реалізації.
2. Гуманітарна політика у Збройних Силах - це цілеспрямована
діяльність органів військового управління щодо забезпечення
навчання, виховання, психологічної підготовки військовослужбовців
і працівників, їх духовного, культурного та фізичного розвитку,
реалізації конституційних прав і свобод.
3. Соціальна політика у Збройних Силах - це діяльність
органів військового управління щодо розвитку і управління
соціальною складовою з метою задоволення соціальних потреб та
інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей і працівників,
соціальної реабілітації, підтримки та захисту військовослужбовців
і осіб, звільнених у запас або у відставку.
4. Діяльність органів військового управління щодо
гуманітарного та соціального розвитку у Збройних Силах
здійснюється шляхом планування, організації та проведення
організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних,
інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких
та соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим
складом державної політики у сфері оборони, системи національних
цінностей, які вони захищають, підтримку і розвиток професійно
необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених
державою соціальних та правових гарантій з метою виконання завдань
військової служби.
Така діяльність здійснюється відповідно до вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про оборону України"
( 1932-12 ), "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ),
"Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави" ( 975-15 ), статутів Збройних
Сил України ( 550-14, 548-14, 551-14, 549-14 ), інших законів,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністра оборони України та начальника Генерального штабу Збройних
Сил України.
5. Основними принципами гуманітарного і соціального розвитку
є:
верховенство права, законність і гуманність, повага до
людини, її конституційних прав і свобод;
забезпечення соціального і правового захисту громадян, які
перебувають на службі у Збройних Силах, а також членів їхніх
сімей;
гласність, відкритість демократичного цивільного контролю;
виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових
традиціях Українського народу, орієнтація на ідеали демократії і
гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;
заборона створення і діяльності у Збройних Силах
організаційних структур політичних партій;
наукові підходи до планування, здійснення та оцінки
результатів діяльності органів військового управління щодо
гуманітарного і соціального розвитку;
взаємодія органів військового управління на основі чіткого
розмежування повноважень, відповідальності у питаннях реалізації
гуманітарної і соціальної політики держави у Збройних Силах.
6. Метою гуманітарного і соціального розвитку є:
утвердження особистості військовослужбовця, працівника
Збройних Сил як найвищої соціальної цінності, забезпечення його
прав і свобод, духовного і фізичного здоров'я, впровадження у
військових та трудових колективах взаємовідносин, що базуються на
військових статутах, законах, інших нормативно-правових актах,
формування світогляду, громадянської позиції військовослужбовців
та працівників, найповніше розкриття їх здібностей в інтересах
гармонійного розвитку громадян-патріотів, високопрофесійних
військових спеціалістів, свідомих захисників Батьківщини;
задоволення соціально-економічних потреб та інтересів
військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил,
а також соціальна і професійна адаптація військовослужбовців та
осіб, звільнених із Збройних Сил у запас або у відставку;
морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної
готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби,
оперативної і бойової підготовки, виконання завдань з підтримки
миру поза межами України, іншої визначеної законодавством
діяльності військових формувань;
створення і вдосконалення засобів, форм і методів
гуманітарної роботи серед військовослужбовців.
7. Основними завданнями гуманітарного і соціального розвитку
є:
реалізація конституційних прав і свобод військовослужбовців,
працівників Збройних Сил з урахуванням особливостей, що
визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України
з військових питань, статутами Збройних Сил України, іншими
нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України;
підвищення престижу військової служби в суспільстві;
поглиблення процесу гармонізації службових відносин у
військах (силах) як одного з чинників поліпшення
морально-психологічного стану військовослужбовців та їх ставлення
до служби;
забезпечення повноцінного функціонування державної мови в
усіх сферах діяльності Збройних Сил;
сприяння підвищенню освітнього рівня військовослужбовців та
членів їхніх сімей, реалізації права на працю та відпочинок;
розвиток у Збройних Силах культури і духовності, створення
необхідних умов для національно-культурного та духовного
самовдосконалення військовослужбовців та членів їхніх сімей,
розвитку творчих здібностей і талантів;
забезпечення гідного рівня матеріального забезпечення та
соціальної захищеності військовослужбовців та членів їхніх сімей,
працівників Збройних Сил;
створення належних житлово-побутових умов, сприяння здобуттю
дітьми військовослужбовців освіти та обраної професії у військових
та інших навчальних закладах;
забезпечення надійності системи охорони здоров'я
військовослужбовців, ветеранів військової служби та членів їхніх
сімей;
захист прав військовослужбовців, працівників Збройних Сил та
осіб, звільнених з військової служби у зв'язку зі скороченням;
приведення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців,
звільнених у запас або у відставку в різні роки, учасників бойових
дій, сімей загиблих військовослужбовців у відповідність із змінами
у грошовому забезпеченні військовослужбовців, що перебувають на
службі у Збройних Силах;
розвиток фізичної культури і спорту в підрозділах та
військових частинах.
8. Керівництво та контроль за діяльністю органів військового
управління щодо реалізації гуманітарної і соціальної політики
держави у Збройних Силах здійснює Міністерство оборони України.
9. На Міністерство оборони України покладається:
розроблення проектів законів та інших нормативно-правових
актів щодо впровадження гуманітарної та соціальної політики
держави у Збройних Силах, стратегії гуманітарного і соціального
розвитку;
організація і контроль за виконанням органами військового
управління державних програм розвитку Збройних Сил, інших програм
(планів) з питань гуманітарного і соціального розвитку;
моніторинг ефективності гуманітарної політики у Збройних
Силах, розроблення рекомендацій органам військового управління
щодо розвитку гуманітарної сфери;
розроблення та здійснення заходів щодо розвитку культури і
духовності військово-патріотичного виховання у Збройних Силах
України;
здійснення заходів щодо задоволення прав військовослужбовців
на свободу світогляду і віросповідання, відправлення релігійних
культів;
забезпечення розвитку гуманітарної складової військової
освіти і науки;
соціальний моніторинг Збройних Сил, розроблення та
вдосконалення програм їх соціального розвитку;
здійснення заходів щодо реалізації соціальних, правових
гарантій військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників,
осіб, звільнених у запас або у відставку, а також членів сімей
військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти,
стали інвалідами під час проходження військової служби або
потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі у
міжнародних миротворчих операціях;
удосконалення системи соціального забезпечення
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, учасників
бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців;
розроблення та здійснення заходів щодо соціальної адаптації
військовослужбовців, які звільняються у запас або у відставку, та
членів їхніх сімей;
визначення обсягу необхідних асигнувань на потреби
гуманітарного і соціального розвитку за відповідними статтями
кошторису Міністерства оборони України та розподіл асигнувань між
видами Збройних Сил, оперативними командуваннями, частинами
центрального підпорядкування та здійснення контролю за їх
витрачанням;
організація взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями,
громадянами України, засобами масової інформації та міжнародними
інституціями.
10. Координуючим та аналітичним органом Міністерства оборони
України з питань гуманітарної та соціальної політики держави у
Збройних Силах є Департамент гуманітарного та соціального розвитку
Міністерства оборони України.
11. Гуманітарне та соціальне забезпечення діяльності Збройних
Сил здійснює Генеральний штаб.
12. На Генеральний штаб Збройних Сил України покладається:
планування та організація гуманітарної підготовки, виховної
роботи, морально-психологічного забезпечення життєдіяльності та
застосування Збройних Сил;
виховання у військовослужбовців почуття патріотизму,
свідомого і відповідального ставлення до оволодіння військовими
знаннями, підвищення рівня професійної майстерності;
формування і розвиток у військовослужбовців особистих
якостей, необхідних для військової служби;
організація моніторингу морально-психологічного стану
особового складу військ (сил) та призовного контингенту;
організація і контроль за діяльністю органів військового
управління з психологічного забезпечення службово-бойової
діяльності військ (сил);
аналіз суспільно-політичної обстановки в районах дислокації
військ (сил);
планування та організація роботи з нейтралізації впливу
негативних чинників на морально-психологічний стан особового
складу;
організація інформаційно-пропагандистського забезпечення,
культурно-виховної та просвітницької роботи з особовим складом;
проведення військово-соціальної роботи серед особового складу
Генерального штабу та безпосередньо підпорядкованих йому з'єднань
і військових частин;
організація забезпечення військ (сил) технічними засобами
пропаганди відповідно до штатно-табельної потреби, кіно-, відео-
та радіообслуговування особового складу;
забезпечення добору, підготовки та перепідготовки фахівців
гуманітарного профілю.
13. Органом Генерального штабу Збройних Сил України, що
здійснює планування, організацію та контроль за діяльністю
військового командування з питань гуманітарного і соціального
розвитку, є Головне управління з гуманітарних питань Збройних Сил
України, підпорядковане начальнику Генерального штабу.
14. У військах (силах) загальне керівництво гуманітарним і
соціальним розвитком здійснюють командири (начальники).
15. Безпосередніми організаторами діяльності військових
службових осіб з питань гуманітарного і соціального розвитку є
заступники головнокомандувачів, командувачів та командирів
(начальників) усіх рівнів з гуманітарних питань та очолювані ними
відповідні управління, відділи та відділення, які забезпечують
взаємодію з органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями,
громадянами України та засобами масової інформації.
16. Виховна робота у Збройних Силах проводиться відповідно до
розділу 3 Концепції виховної роботи у Збройних Силах та інших
військових формуваннях України, затвердженої Указом Президента
України від 4 вересня 1998 року N 981 ( 981/98 ).
17. Права, обов'язки і порядок діяльності органів з
гуманітарних питань визначаються Положенням про органи з
гуманітарних питань.
18. Діяльність органів з гуманітарних питань Збройних Сил
забезпечують фахівці в галузі психології, політології, соціології,
педагогіки, історії, військової журналістики, правознавства,
релігієзнавства і теології.
19. Підготовка і перепідготовка спеціалістів для органів з
гуманітарних питань Збройних Сил здійснюється у вищих навчальних
закладах України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвверх