Документ 2774-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 07.07.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.05.2013. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 37, ст.447 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16,
ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6; 2005 р., N 1, ст. 1) такі зміни:
1. У статті 2:
1) частину першу замінити трьома частинами такого змісту:
"Страховиками, які мають право здійснювати страхову
діяльність на території України, є:
фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних,
командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю
згідно із Законом України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), з урахуванням того, що учасників кожної з таких
фінансових установ повинно бути не менше трьох, та інших
особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності
(далі - страховики-резиденти);
зареєстровані Уповноваженим органом відповідно до цього
Закону та законодавства України постійні представництва у формі
філій іноземних страхових компаній, які також одержали у
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності
(далі - філії страховиків-нерезидентів).
Страховиками-нерезидентами вважаються фінансові установи, що
створені та мають ліцензію на провадження страхової діяльності
відповідно до законодавства тих іноземних держав, у яких вони
зареєстровані.
Положення цього Закону, що застосовуються до
страховиків-резидентів, застосовуються до філій
страховиків-нерезидентів з особливостями, встановленими цим
Законом".
У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно
частинами четвертою - п'ятнадцятою;
2) у частині сьомій слова "При створенні страховика" і
"статутного фонду страховика" замінити відповідно словами "При
створенні страховика-резидента" і "статутного фонду
страховика-резидента";
3) після частини восьмої доповнити чотирма новими частинами
такого змісту:
"Порядок реєстрації, ліцензування, здійснення нагляду за
діяльністю, застосування заходів впливу та ліквідації філій
страховиків-нерезидентів встановлюються цим Законом та
нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.
Страховик-нерезидент має право на відкриття філії в Україні
за таких умов:
1) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не
належить до держав, які не беруть участі в міжнародному
співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
2) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за
страховими компаніями країни, в якій зареєстрований
страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом підписано
меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;
3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни
реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;
4) між Україною та країною, в якій зареєстрований
страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання
податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;
5) страховик-нерезидент розташований на території країн або
окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного
співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на
території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика
підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;
6) рейтинг фінансової надійності (стійкості)
страховика-нерезидента відповідає вимогам, встановленим
Уповноваженим органом;
7) мінімальний розмір гарантійного депозиту на рахунках
уповноважених банків-резидентів, які мають ліцензію на здійснення
операцій на усій території України та не перебувають на момент
розміщення такого депозиту у процедурі санації, фінансового
оздоровлення чи банкрутства, на момент реєстрації філії є не
меншим за мінімальний розмір статутного фонду
страховика-резидента, встановлений у статті 30 цього Закону.
Порядок режиму рахунку, на якому обліковується такий депозит,
установлюється спільним рішенням Кабінету Міністрів України та
Національного банку України.
Вимоги до гарантійного депозиту встановлюються Уповноваженим
органом;
8) наявність письмового безвідкличного зобов'язання
страховика-нерезидента про безумовне виконання ним зобов'язань,
які виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території
України;
9) страховикам України надане право відкривати свої філії на
території іноземної держави, в якій створений і діє
страховик-нерезидент.
Реєстрація філій страховиків-нерезидентів здійснюється
Уповноваженим органом.
Діяльність філії страховика-нерезидента повинна відповідати
вимогам, встановленим цим Законом та/або нормативно-правовими
актами Уповноваженого органу".
У зв'язку з цим частини дев'яту - п'ятнадцяту вважати
відповідно частинами тринадцятою - дев'ятнадцятою.
2. У статті 30:
1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"наявності сплаченого статутного фонду для
страховиків-резидентів або гарантійного депозиту для філій
страховиків-нерезидентів та наявності гарантійного фонду
страховика";
2) частину другу викласти в такій редакції:
"Мінімальний розмір статутного фонду (гарантійного депозиту)
страховика, який займається видами страхування іншими, ніж
страхування життя, встановлюється у сумі, еквівалентній
1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя,
10 млн євро за валютним обмінним курсом валюти України".
3. Статтю 31 після частини двадцятої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Страхові резерви філій страховиків-нерезидентів повинні бути
розміщені на території України".
У зв'язку з цим частини двадцять першу та двадцять другу
вважати відповідно частинами двадцять другою та двадцять третьою.
4. Статтю 37 після пункту 2 доповнити новим пунктом такого
змісту:
"3) відкликати ліцензію на провадження страхової діяльності
філією страховика-нерезидента, якщо страховика-нерезидента
позбавлено ліцензії на провадження страхової діяльності або якщо
його ліквідовано/оголошено банкрутом у країні, в якій його
зареєстровано".
У зв'язку з цим пункти 3-11 вважати відповідно пунктами 4-12.
5. У статті 38:
1) в абзаці першому частини четвертої слово "страховик"
замінити словами "страховик-резидент";
2) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Уповноважений орган встановлює окремий порядок видачі
ліцензій, перелік документів, які додаються до заяви для одержання
ліцензії філією страховика-нерезидента, терміни розгляду заяви
філії страховика-нерезидента, виходячи з правил рівного доступу до
ринків фінансових послуг".
6. У статті 43:
1) в абзаці першому частини першої слово "страховика"
замінити словами "страховика-резидента";
2) в абзацах другому, третьому, четвертому і шостому частини
другої слова "страховика" і "страховиком" замінити відповідно
словами "страховика-резидента" і "страховиком-резидентом";
3) у частині третій:
в абзацах першому і третьому слова "страховика" і
"страховиків" замінити відповідно словами "страховика-резидента" і
"страховиків-резидентів";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"залучення до числа учасників страховика-резидента інших
страховиків (у тому числі страховиків-нерезидентів) за умови
проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями та боргами
страховика, строк сплати яких уже настав";
4) у частинах п'ятій і сьомій слово "страховика" замінити
словами "страховика-резидента";
5) доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Вимоги страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів
та кредиторів задовольняються за рахунок активів філії
страховика-нерезидента, в разі їх недостатності - гарантійного
депозиту, а в разі недостатності активів філії
страховика-нерезидента та її гарантійного депозиту - за рахунок
страховика-нерезидента, який створив таку філію".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через п'ять років після вступу
України до Світової організації торгівлі.
2. Уповноваженому органу в річний термін з дня опублікування
цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що
випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2774-IVвверх