Документ 277-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.04.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.04.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 277
Київ

Про затвердження Порядку використання власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які провадили свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку

Відповідно до пункту 45 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які провадили свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку, що додається.

2. Дозволити Державній казначейській службі використовувати інформаційно-довідковий ресурс автоматизованої системи “Є-Казна” для звіряння інформації про залишки коштів власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які провадили свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, до моменту повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя під загальну юрисдикцію України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 277

ПОРЯДОК
використання власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які провадили свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку

1. Цей Порядок визначає механізм використання власних надходжень розпорядників коштів державного бюджету, які провадили свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку (далі - система електронних платежів).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

витяг з інформаційно-довідкового ресурсу автоматизованої системи “Є-Казна” - документ, який містить інформацію про залишки коштів власних надходжень, що обліковувалися на спеціальному реєстраційному рахунку розпорядника коштів державного бюджету, відкритому в територіальному органі Казначейства Автономної Республіки Крим та м. Севастополя станом на день відключення системи електронних платежів;

інформаційно-довідковий ресурс автоматизованої системи “Є-Казна” - бази даних територіальних органів Казначейства Автономної Республіки Крим та м. Севастополя станом на день відключення системи електронних платежів (далі - ресурс “Є-Казна”);

переміщений розпорядник - розпорядник коштів державного бюджету, який після початку тимчасової окупації змінив своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на іншу територію України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Дія цього Порядку поширюється на Казначейство, його територіальні органи (далі - органи Казначейства), головних розпорядників коштів державного бюджету, переміщених розпорядників, які провадять свою діяльність в установленому законодавством порядку та у яких на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих на балансі головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим та у м. Севастополі, станом на день відключення системи електронних платежів обліковувалися кошти як власні надходження бюджетних установ.

4. Переміщений розпорядник:

приймає рішення про проведення інвентаризації грошових коштів, які станом на день відключення системи електронних платежів обліковувалися як власні надходження бюджетних установ на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих на балансі Головного управління Казначейства в Автономній Республіці Крим або Головного управління Казначейства у м. Севастополі;

подає органу Казначейства за місцем обслуговування звернення про отримання витягу з ресурсу “Є-Казна”, погоджене головним розпорядником коштів державного бюджету, за формою згідно з додатком у двох примірниках для звіряння інформації про залишки коштів власних надходжень за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

До звернення додаються оригінали виписок із спеціальних реєстраційних рахунків та/або звіти про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, та звіти про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, завізовані органом Казначейства згідно з Порядком складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженим в установленому порядку, або їх копії (далі - документи). Документи подаються органу Казначейства разом з їх копіями.

У разі потреби в органі Казначейства переміщеному розпоряднику відкриваються рахунки в установленому законодавством порядку.

5. Для звіряння інформації про залишки коштів власних надходжень переміщеного розпорядника та отримання витягу з ресурсу “Є-Казна”:

управління (відділення) Казначейства протягом двох робочих днів надсилає звернення про отримання витягу з ресурсу “Є-Казна” разом із супровідним листом до головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві (далі - головні управління Казначейства);

головне управління Казначейства протягом п’яти робочих днів після надходження звернення про отримання витягу з ресурсу “Є-Казна” від управління (відділення) Казначейства або переміщеного розпорядника надсилає разом із супровідним листом отримані документи до Казначейства.

Казначейство протягом семи робочих днів надсилає головному управлінню Казначейства витяг з ресурсу “Є-Казна” для надсилання відповідному управлінню (відділенню) Казначейства.

Разом з витягом з ресурсу “Є-Казна” повертаються один примірник звернення про отримання витягу з ресурсу “Є-Казна” та документи.

6. Орган Казначейства протягом семи робочих днів перевіряє документи переміщеного розпорядника на відповідність витягу з ресурсу “Є-Казна”.

7. У разі відповідності даних Казначейства та даних, отриманих від переміщеного розпорядника, орган Казначейства зараховує відповідну суму коштів на спеціальні реєстраційні рахунки переміщеного розпорядника.

Якщо між даними Казначейства та даними, отриманими від переміщеного розпорядника, виявлені розбіжності, орган Казначейства здійснює зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки переміщеного розпорядника в сумі, що є меншою, або за даними Казначейства, або за даними переміщеного розпорядника.

8. Після отримання від органу Казначейства витягу з ресурсу “Є-Казна”, документів та виписки із спеціального реєстраційного рахунка переміщений розпорядник повідомляє головному розпоряднику коштів державного бюджету про зарахування таких коштів для врахування ним під час складання звітності в установленому законодавством порядку.

9. У місяці, в якому здійснено зарахування коштів на спеціальні реєстраційні рахунки переміщеного розпорядника, Казначейство на відповідну суму коштів коригує дані звітності про виконання державного бюджету, переданої засобами електронного зв’язку до Казначейства головними управліннями Казначейства в Автономній Республіці Крим та у м. Севастополі.

10. У разі відсутності в ресурсі “Є-Казна” даних про залишки коштів власних надходжень переміщеного розпорядника Казначейство повідомляє про це органу Казначейства листом.

11. Відображення в бухгалтерському обліку операцій із збільшення або зменшення грошових активів переміщеного розпорядника на суму розбіжностей здійснюється за результатами інвентаризації грошових коштів, яка повинна бути проведена переміщеним розпорядником станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому виникла можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку.

12. Після зарахування коштів на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки переміщеного розпорядника використання таких коштів здійснюється відповідно до законодавства.Додаток
до Порядку

ЗВЕРНЕННЯ
про отримання витягу з інформаційно-довідкового ресурсу автоматизованої системи “Є-Казна”вверх